Rozmowa z prof. Aleksandrem Welfe, prezesem oddziału Polskiej Akademii Nauk w Łodzi.

W dniu 16 lutego br. w siedzibie Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Łodzi odbyło się posiedzenie Przewodniczących Komisji działających przy Oddziale. W trakcie spotkania Prezes Oddziału PAN w Łodzi – prof. dr hab. Aleksander Welfe, czł koresp. PAN oraz Wiceprezes - prof. dr hab. Grzegorz Bartosz, czł. koresp. PAN wręczyli zgromadzonym akty nominacyjne na Przewodniczących Komisji kadencji 2015-2019.

Omówione zostały także możliwości wsparcia finansowego działalności Komisji przez Oddział oraz plany działalności Komisji na rok 2015.

Lutowe spotkanie w Klubie Akademickim, tradycyjnie poświęcone było przyrodzie polskiej. Wykład pt. „Wilk – święty czy grzesznik" wygłosił prof. dr hab. Henryk Okarma z Instytutu Ochrony Przyrody PAN w Krakowie. Po wykładzie odbyła się tradycyjna biesiada myśliwska.

Spotkanie odbyło się w środę, 11 lutego 2015 r., o godz. 18.00 w siedzibie Oddziału PAN w Łodzi.

W dniu 18 lutego, o godz. 14.00 na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UŁ, w auli Budynku D przy ul. Matejki odbędzie się posiedzenie Komisji Biotechnologii. W czasie spotkania wykład pt. „Biologia w XXI w. – czy istnieje alternatywa dla redukcjonizmu?" wygłosi prof. dr hab. Andrzej Jerzmanowski, czł.koresp.PAN.

Przypominamy, iż do dnia 31 stycznia br. przyjmowane będą wnioski o Nagrodę za Wybitne Osiągnięcia Przyczyniające się do Rozwoju Nauki dla Młodych Uczonych Pracujących na Terenie Województwa Łódzkiego.

Zgodnie z wolą fundatorów, Nagrodę otrzymują twórcy, którzy nie ukończyli 38 roku życia, za wybitne osiągnięcia naukowe oraz artystyczne. Corocznie przyznawanych jest 5 nagród, po jednej w obszarze nauk humanistyczno-społecznych, biologiczno-medycznych, ścisłych, technicznych oraz w dziedzinie sztuki. Kandydaci do nagrody muszą mieć stopień doktora.

Wnioski zawierające dane osobowe oraz życiorys naukowy lub artystyczny wraz z charakterystyką osiągnięć twórczych (kserokopie prac, zdjęcia dokonań artystycznych, etc.), a także opinię wnioskodawcy i akceptację rektora, należy składać w Sekretariacie Nagrody, mieszącym się w siedzibie Oddziału PAN w Łodzi, ul. Piotrkowska 137 (parter).