Dr hab. Ewa Kołodziejczyk, członek Komisji Badań Genetycznych i Dokumentacyjnych nad Literaturą, otrzymała Nagrodę im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Profesora Tadeusza Kotarbińskiego za książkę Amerykańskie powojnie Czesława Miłosza. Serdecznie gratulujemy!

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Prof.dr. Jana Michalskiego. Członka rzeczywistego Polskiej Akademii Nauk, wybitnego uczonego w dziedzinie chemii hetroorganicznej i stereochemii. Twórcę Łódzkiej Szkoły Naukowej Chemii Fosforu. Twórcę, organizatora i wieloletniego Dyrektora Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN, pełniącego wiele funkcji w strukturach Polskiej Akademii Nauk. W latach 1965-89 członka Prezydium PAN, Sekretarza Naukowego Wydziału III Nauk Matematycznych,Fizycznych i Chemicznych PAN(1971-77). Twórcę, wieloletniego Prezesa i Prezesa Honorowego Oddziału PAN w Łodzi. Założyciela, Fundatora i Przewodniczącego Rady Naukowej Fundacji im.T.J.Michalskiego promującej młodych naukowców przyczyniających się do zwalczania chorób nowotworowych.

Straciliśmy światowej sławy Naukowca i organizatora życia naukowego w kraju i zagranicą.

W poniedziałek, 7 listopada 2016 r. w Wojskowym Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi odbyło się Zgromadzenie Ogólne Oddziału PAN w Łodzi.
Uczestnicy wysłuchali wykładów Pełnomocnika Rektora ds. Wojskowej Służby Zdrowia - prof. dr hab. Waldemara Machały oraz wykładowcy Cyklu Interny Polowej Centrum - kpt. lek. Grzegorza Lewandowskiego.
Po prelekcjach goście udali się do Ośrodka Symulacji Medycznej Pola Walki, gdzie z zainteresowaniem obejrzeli pokaz dynamiczny zabezpieczenia medycznego i ewakuacji rannego z pola walki.

1   2

Magda Olczyk z Telewizji Polskiej Oddział w Łodzi została laureatką siódmej edycji Nagrody Łodzi Akademickiej dla Dziennikarzy „Honor Academicus" 2016. Ceremonia wręczenia nagrody odbyła się 6 listopada.

Honor Academicus - Nagroda Łodzi Akademickiej dla Dziennikarzy jest wyróżnieniem dla tych dziennikarzy, którzy w swoich artykułach, audycjach i programach rzetelnie informują o nauce, szkolnictwie wyższym, życiu studenckim i działalności publicznych uczelni oraz Oddziału PAN w Łodzi.

United European Gastroenterology uhonorowało prof. Jakuba Fichnę, Przewodniczącego Akademii Młodych Uczonych, Rising Star Award – nagrodą przyznawaną przez Komitety Narodowy i Naukowy UEG. Corocznie wyróżnienie to przyznawane jest 8-10 naukowcom zajmującym się badaniami klinicznymi.

PAN