awrejcewJan Awrejcewicz

26 sierpnia 1952 roku

Specjalność naukowa

Metody analityczne i numeryczne mechaniki nieliniowej (układy dyskretne, ciągłe, dyskretno-ciągłe i z opóźnieniem czasowym), metody numeryczne globalnej analizy układów dynamicznych a w tym orbit okresowych i quasi-okresowych, bifurkacji i chaosu, niejednorodnych płyt i powłok, układów wieloczłonowych, układów z uderzeniami i tarciem oraz modelowanie i analiza teoretyczna, numeryczna i doświadczalna układów biomechanicznych i mechatronicznych.

Członek korespondent PAN od 2016 roku

stopień doktora nauk – specjalizacja Mechanika uzyskał w 1981 roku, tytuł profesora w roku 1994

kierownik katedry,  Automatyki, Biomechaniki i Mechatroniki, Wydział Mechaniczny,  Politechnika Łódzka.

Najważniejsze opublikowane prace:

Bifurcation and Chaos in Coupled Oscillators. World Scientific, Singapore, 1991.
Asymptotic Approach in Nonlinear Dynamics: New Trends and Applications, I.V. Andrianov, L.I. Manevitch, Springer-Verlag, Berlin, 1998.
Nonclassical Thermoelastic Problems in Nonlinear Dynamics of Shells, V.A. Krysko, Springer-Verlag, Berlin, 2003.
Bifurcation and Chaos in Nonsmooth Mechanical Systems, C.-H. Lamarque, World Scientific Publishing, Singapore, 2003.
Asymptotical Mechanics of Thin Walled Structures, I.V. Andrianov, L.I. Manevitch, Springer-Verlag, Berlin, 2004.
Smooth and Non-smooth High Dimensional Chaos and the Melnikov type Methods, M.M. Holicke, World Scientific, Singapore, 2007.
Chaos in Structural Mechanics, V.A. Krysko, Springer-Verlag, Berlin 2008.
Classical Mechanics: Dynamics. Springer-Verlag, Berlin, 2012.
Ordinary Differential Equations and Mechanical Systems. Springer International, 2014.
Deterministic Chaos in One-Dimensional Continuous Systems, V.A. Krysko, I.V. Papkova, A.V. Krysko World Scientific, Singapore, 2016.

Funkcje w strukturach PAN:

Kierownik Zespołu ds. Nauki i Badań Naukowych IPPT PAN / PŁ (1996-1998)
Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Biomechaniki (2012-2014)

Inne rodzaje działalności:

gremia kierownicze uczelni wyższych (nazwa, funkcja i okres jej pełnienia w latach od-do)
Politechnika Łódzka, kierownik Katedry Automatyki i Dynamiki Maszyn Wydziału Mechanicznego (1991-1992)
Politechnika Łódzka, kierownik Zakładu Automatyki i Biomechaniki Instytutu Maszyn Przepływowych WM (1994-1998)
Politechnika Łódzka, założyciel i kierownik Studiów Doktoranckich „Dynamika Układów Materialnych” WM (1995-1998)
Politechnika Łódzka, założyciel i kierownik Studiów Doktoranckich „Mechanika” WM (1998-2013)
Politechnika Łódzka, założyciel i kierownik Katedry Automatyki i Biomechaniki WM (1998- 2012)
Politechnika Łódzka, przewodniczący Wydziałowej Komisji ds. Nauki (1997-2003)
Politechnika Łódzka, kierownik kierunku kształcenia Mechatronika przy WM (2007- )
Politechnika Łódzka, kierownik Katedry Automatyki, Biomechaniki i Mechatroniki WM (2013- )

Nagrody, wyróżnienia i odznaczenia:
Nagroda Indywidualna Ministra Edukacji Narodowej za cykl publikacji poświęconych drganiom nieliniowym – 1996
Nagroda Zespołowa Ministra Edukacji Narodowej i Sportu za współautorstwo monografii „Nonclassical Thermoelastic Problems in Nonlinear Dynamics of Shells” – 2004
Nagroda Zespołowa Ministra Edukacji Narodowej i Sportu za współautorstwo monografii „Nonlinear Dynamics of a Wheeled Vehicle” – 2006
Nagroda Złota Lampa (PGNiG) z dziedziny nauk technicznych – 2006
Nagroda Indywidualna (II stopnia) Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia naukowe – 2008
Laureat Programu „Mistrz” w naukach technicznych w obszarze tematyki „Matematyczne modelowanie, symulacja i sterowanie nieliniową dynamiką (biodynamiką) procesów i badań eksperymentalnych układów mechatronicznych”, FNP – 2009
Nagroda Indywidualna Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia dydaktyczne – 2015
Nagroda Alexandra von Humboldta za osiągnięcia badawcze i dydaktyczne, 2016, 3 miesiące
Nagroda Alexandra von Humboldta za osiągnięcia badawcze i dydaktyczne, 2010/2011, 1 rok
Nagroda Fulbrighta dla seniorów, Wydział Elektryczny i Informatyki oraz Wydział Mechaniczny, Uniwersytet Kalifornijski, Berkeley, USA, 2001, 1 rok
Nagroda Fundacji im. T. Kościuszki (New York), Wydział Mechaniczny i Inżynierii Przemysłowej, Uniwersytet w Illinois, Urbana, USA (1999/2000), 3 miesiące
Japońskie Towarzystwo Promocji Nauki (JSPS), Uniwersytet Tokijski, Japonia (1990-1991), 1 rok
Centrum Badań Nauki i Technologii, Uniwersytet Tokijski, Profesor honorowy Mitsubishi, Japonia (1992), 9 miesięcy
Fundacja Alexandra von Humboldta, Uniwersytet w Brunszwiku, Niemcy (1987-1990, 1993), 2 lata
Grant Ministra Edukacji Narodowej, République Francaise, de la recherche et de la technologie, E.N.T.P.E., Vaulx en Velin (1999), 1 miesiąc
Grant Région Rhône-Alpes, TEMPRA PECO, ENTPE (2001/2002), Francja, 3 miesiące
Stypendium Central European University, Department of Mathematics and Its Applications (2003), Budapeszt, Węgry, 1 miesiąc
NATO Grant Award (Service des Bourses de Recherche Scientifique et Technique du Traite de l'Atlantique Nord (OTAN)); ENTPE, Vaulx en Velin (Lyon), Francja (2005) 3 miesiące
Złoty Krzyż Zasługi, Prezydent RP (1996)
Medal Ministra Edukacji Narodowej (1998)
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Prezydent RP (2001)
Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Prezydent RP (2012)

 

Grzegorz Bartosz

Grzegorz Bartosz

ur. 21 lipca 1950 roku w Pabianicach

Specjalność naukowa:

biofizyka: biofizyka błon, transportery wielolekowe, biochemia i biofizyka reaktywnych pochodnych tlenu i antyoksydantów, biogerontologia.

Członek korespondent PAN od 2010 roku

Stopień doktora nauk przyrodniczych w zakresie biofizyki uzyskał w 1977 roku, tytuł profesora – w 1989 roku.

Kierownik Katedry Biochemii i Biologii Komórki, Wydział Biologiczno-Rolniczy, Uniwersytet Rzeszowski, kierownik Katedry Biofizyki Molekularnej, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki.

 

 

 

 

 

Najważniejsze opublikowane prace:

Decreased Antioxidant Defense during Replicative Aging of the Yeast Saccharomyces Cerevisiae Studied using the „Baby Machine” Method (z A. Grzelak, J. Skierski), FEBS Lett., 492, 2001.

Total Antioxidant Capacity, Adv. Clin. Chem., 37, 2003;

The Role of Multidrug resistance Protein 1 (MRP1) in Transport of Fluorescent Anions across the Human Erythrocyte Membrane (z B. Rychlik, A. Balcerczyk, A. Klimczak), J. Membr. Biol., 193, 2003;

Reactive Oxygen Species: Destroyers or Messengers, Biochem. Pharmacol., 77, 2009;

Druga twarz tlenu. Wolne rodniki w przyrodzie. PWN, Warszawa 2003;

 

Funkcje w strukturach PAN:

Wiceprezes Oddziału PAN w Łodzi (od 2014 roku)

Członek prezydium Komitetu Biochemii i Biofizyki PAN (od 2000 roku). Przewodniczący Rady Naukowej Zakładu Amin Biogennych PAN (2000-2003).

Przewodniczący Komitetu Narodowego ds. Współpracy z Międzynarodową Unią Biofizyki Czystej i Stosowanej IUPAB (od 2000 roku).

 

Inne rodzaje działalności:

Prodziekan ds. nauki Wydziału Biologiczno-Rolniczego, Uniwersytet Rzeszowski (2009-2013).

Członek Polskiej Akademii Umiejętności (od 2009 roku).

Członek Executive Committee, European Biophysics’ Societies Association (2007-2009); prezydent-elekt (2009-2010), prezydent (2011-2012) Society for Free Radical Research-Europe.

Członek Centralnej Komisji ds. Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych (1994-1996).

 

Nagrody, wyróżnienia i odznaczenia:

Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (1978, 1995, 2006).

Medal im. L. Marchlewskiego Komitetu Biochemii i Biofizyki PAN (2006).

bartoszewiczAndrzej Bartoszewicz
ur. 24 sierpnia 1962 roku w Łodzi


Specjalność naukowa:
automatyka i robotyka, teoria sterowania.

Członek korespondent PAN od 2016 roku
Stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie automatyka i robotyka uzyskał w 1993 roku, tytuł profesora – w 2010 roku.
Profesor na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej.


Najważniejsze opublikowane prace:
Time-varying sliding modes for second order systems: A. Bartoszewicz, Proceedings of the IEE Part D: Control Theory and Applications, vol. 143, no. 5, 1996, 455-462.
Discrete time quasi-sliding mode control strategies: A. Bartoszewicz, IEEE Transactions on Industrial Electronics, vol. 45, no. 4, 1998, 633-637.
Nonlinear flow control strategies for connection oriented communication networks: A. Bartoszewicz, Proceedings of the IEE Part D: Control Theory and Applications, vol. 153, no. 1, 2006, 21-28.
Time-Varying Sliding Modes for Second and Third Order Systems: A. Bartoszewicz, A. Nowacka-Leverton, Springer Verlag, Berlin Heidelberg, 2009.
ITAE optimal sliding modes for third order systems with input signal and state constraints: A. Bartoszewicz, A. Nowacka-Leverton, IEEE Transactions on Automatic Control, vol. 55, no. 8, 2010, 1928-1932.

Funkcje w strukturach PAN:
Wiceprzewodniczący Komitetu Automatyki i Robotyki PAN od 2016 roku.

Inne rodzaje działalności:
Dyrektor Instytutu Automatyki Politechniki Łódzkiej od 2015 roku
Prodziekan do spraw nauki Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej, 2008–2016.
Kierownik Zakładu Napędu Elektrycznego i Automatyki Przemysłowej Politechniki Łódzkiej, od 2007 roku.
Członek Institute of Electrical and Electronics Engineers Control Systems Society Committee on Variable Structure & Sliding Mode Control od 2010 roku.

Nagrody, wyróżnienia i odznaczenia, m.in.:
Brązowy Krzyż Zasługi (2009).
Best Paper Award at 13th IEEE International Carpathian Control Conference (Słowacja 2012).
Best Paper Award at 8th European Workshop on Advanced Control and Diagnosis (Włochy 2010).
Best Paper Award at 14th IEEE International Conference on System Theory and Control (Rumunia 2010).
Dyplom IEEE Transactions on Industrial Electronics w uznaniu wkładu w rozwój czasopisma (Portugalia 2010).
Laureat programu Mistrz Fundacji na rzecz Nauki Polskiej 2012.
Fulbright Program Visiting Fellowship (1991).
The British Council Fellowship (1994).

Stanisław Gomułka

ur. 10 września 1940 w Krężołach

Specjalność naukowa: teoria innowacji i wzrostu gospodarczego, ekonomia porównawcza, reformy systemów ekonomicznych.

Członek korespondent PAN od 2013 roku
stopień doktora nauk – w ekonomii w dziedzinie teorii wzrostu gospodarczego uzyskał w 1966 roku
główny ekonomista Business Centre Club, od 2008

Najważniejsze opublikowane prace
Inflacja, kurs walutowy, stopy procentowe, wzrost gospodarczy –nieuniknione zależności, w: Andrzej Sopoćko (red.), Polska w strefie euro? Nowe perspektywy wzrostu, Warszawa: WWZ 2008;
Mechanizm i źródła wzrostu gospodarczego w świecie, w: R. Rapacki (red.), Wzrost gospodarczy w krajach transformacji: konwergencja czy dywergencja?, Warszawa: PWE 2009;
Economic Growth, Poznań University of Economics Review, vol. 9, no. 2, 2009;
Budget deficit and inflation in transition economies, Warszawa 1994
Comparative notes on pension developments and reforms in the Czech Republic, Hungary, Poland and Romania, Warszawa 1999
The financial situation of Polish enterprises 1992–93 and its impact on monetary and fiscal policies, Warszawa 1993
The IMF-supported programs of Poland and Russia, 1990–1994. Principles, errors and results, Warszawa 1995
Implicit public debt of the Polish social security system, Warszawa 1998
Inventive activity, diffusion, and the stages of economic growth, Aarhus 1971
Lessons from economic transformation and the road forward, Warszawa 1994
Managing capital flows in Poland, 1995–1998, Warszawa 1998
Modele i polityka makroekonomiczna (współautor), Warszawa 2002
Output. Causes of the decline and the recovery, Warszawa 1998
Economic transformation in Central Europe. A progress report, Londyn 1993
The Polish model of transformation and growth = Polski model przekształceń i wzrostu gospodarczego, Poznań 1998
The Puzzles of fairly fast growth and rapid collapse under socialism, Warszawa 1994
Sytuacja gospodarcza Polski w drugiej połowie lat 70., Szczecin 1980
Teoria innowacji i wzrostu gospodarczego, Warszawa 1998

Funkcje w strukturach PAN:
Członek Rady Naukowej Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN, członek korespondent PAN

Inne rodzaje działalności:
Zakład Badań i Doświadczeń Stolarki Budowlanej, Warszawa, 1965-1966;
Instytut Handlu Wewnętrznego, Warszawa, 1966-1968;
London School of Economics and Political Sciences, University of London, wydział ekonomiczny, 1970-2005, w tym zatrudnienie na stałe od 1976;
Netherlands Institute for Advanced Studies in Social Sciences and Humanities w Wassenaar,
Holandia, 1980-1981;
wydział ekonomiczny Uniwersytetu Pensylwanii w Filadelfii, USA, 1984–1985;
konsultant OECD ds. ekonomicznych skutków międzynarodowego transferutechnologii; 1983–1984;
konsultant Międzynarodowego Funduszu Walutowego ds. Polski, 1985;
konsultant Komisji Europejskiej ds. Europy Wschodniej, 1989;
negocjator Polski z klubami Paryskim i Londyńskim w sprawie zmniejszenia polskiego długu
zagranicznego i członek tzw. Grupy Strategicznej wicepremiera Balcerowicza, 1990–1991;
doradca prezesa NBP, 1995–1997;
członek Rady Naukowej CASE, 1992–2000;
członek Rady Naukowej Instytutu Spraw Publicznych, 1994–1998;
członek Rady Integracji Europejskiej przy Prezesie Rady Ministrów, 1997–1998;
główny ekonomista Grupy PZU w Polsce, 2002–2006;

Nagrody, wyróżnienia i odznaczenia:
Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski - 2014

Andrzej Jerzmanowski

Andrzej Jerzmanowski

ur. 13 listopada 1946 roku w Warszawie

Specjalność naukowa:

biologia molekularna, genetyka i biologia systemowa roślin; molekularne mechanizmy rozwoju u roślin; struktura chromatyny jako podłoże procesów epigenetycznych i pamięci komórkowej.

Członek korespondent PAN od 2002 roku.

Stopień doktora nauk chemicznych w zakresie biochemii uzyskał w 1974 roku, tytuł profesora – w 1998 roku.

Profesor na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz w Instytucie Biochemii i Biofizyki PAN.

 

 

Najważniejsze opublikowane prace naukowe:

Histone H1 Overexpressed to High Level in Tobacco Affects Certain Developmental Programs But Has Limited Effect on Basal Cellular Functions (z M. Prymakowska-Bosak, M. Przewłoka, J. Iwkiewicz, S. Egierszdorff, M. Kuraś, N. Chaubet, C. Gigot, S. Spiker), Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 93, 1996;

Linker Histones Play a Role in Male Meiosis and the Development of Pollen Grains in Tobacco (z M. Prymakowska-Bosak, M. Przewłoka, J. Ślusarczyk, M. Kuraś, J. Lichota, B. Kiliańczyk), The Plant Cell, 11, 1999;

Deficient in DNA Methylation 1 (DDM1) Defines a Novel Family of Chromatin Remodeling Factors (z J. Brzeski), Journal of Biological Chemistry, 278, 2003;

SWI3 Subunits of Putative SWI/SNF Chromatin Remodeling Complex Play Distinct Roles During Arabidopsis Development (z: T. Sarnowski, G. Rios, J. Jasik, S. Świeżewski, S. Kaczanowski, A. Kwiatkowska, K. Pawlikowska, M. Koźbiał, P. Koźbiał, C. Koncz), The Plant Cell, 17, 2005;

Small RNA-Mediated Chromatin Silencing Directed to the 3’ Region of the Arabidopsis Gene Encoding the Developmental Regulator, FLC (z S. Świeżewski, P. Crevillen, F. Liu, J.R. Ecker, C. Dean) Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 104, 2007.

 

Funkcje w strukturach PAN:

Zastępca przewodniczącego Rady Kuratorów Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN (kadencja 2011-2014).

Członek Komitetu Biochemii i Biofizyki PAN(od 2000 roku), członek Komitetu Fizjologii Roślin PAN (od 2000 roku).

Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN (od 2011 roku): zastępca przewodniczącego tejże Rady (2002-2010).

 

Inne rodzaje działalności:

Działacz European Molecular Biology Conference (delegat Polski, 2003-2009).

Uczestnik prac Rady Nauki przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2004-2010); Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów (2003-2010).

Członek Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych przy MNiSW (od 2011 roku).

Członek Rady Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (od 2008 roku).

Howard Hughes Medical Institute, USA (international research scholar, 1995-2000, 2000-2005).

Stypendysta Fundacji Humboldta, (RFN, 1980-1981).

Uczestnik prac rad redakcyjnych czasopism naukowych: Plant Methods (Wielka Brytania, USA, od 2004 roku); Plant Journal (Wielka Brytania, od 2001 roku); Acta Biochimica Polonica (Polska, od 1996 roku); Postępy Biochemii (Polska, od 1988 roku).

 

Nagrody, wyróżnienia i odznaczenia:

Nagroda indywidualna Prezesa Rady Ministrów (2008).

Medal L. Marchlewskiego Komitetu Biochemii i Biofizyki PAN (2003).

Nagroda indywidualna I stopnia Wydziału II Nauk Biologicznych PAN (1986, 2001).

Nagroda im. J. Parnasa za pracę naukową (Polskie Towarzystwo Biochemiczne, 1986, 2000); Laureat Subsydium dla Uczonych Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (2000); Nagroda Polskiego Towarzystwa Genetycznego (1999).

Nagroda Firmy Sigma-Aldrich i Polskiego Towarzystwa Biochemicznego (1998).

Nagroda im. profesora Hugona Steinhausa (1995).

 

Tomasz Kapitaniak

Tomasz Kapitaniak

ur. 27 kwietnia 1959 roku w Łodzi

Specjalność naukowa:

mechanika, mechanika teoretyczna, dynamika maszyn i teoria drgań; zagadnienia teorii bifurkacji i chaosu deterministycznego oraz problemy sterowania ruchami nieregularnymi .

Członek korespondent PAN od 2013 roku.

Stopień doktora nauk technicznych uzyskał w 1985 roku, tytuł profesora – w 1995 roku.

Kierownik Katedry Dynamiki Maszyn Politechniki Łódzkiej.

 

Najważniejsze opublikowane prace:

Different types of chaos synchronization in two coupled linear maps (współaut.), Phys. Rev., 56E, 1996;

Loss of chaos synchronization though the sequence of bifurcations of saddle periodic orbits (współaut.), Phys. Rev. Lett., 79, 1997;

Locally and globally riddled basins in two coupled piecewise-linear maps (współaut.), Phys. Rev., 56E, 1997;

Synchronization of chaotic oscillators by periodic parametric perturbations (współaut.), Physica, D 109, 1997;

Tours on-off intermittency in coupled Lorenz systems (współaut.), Phys. Rev., 57E, 1998;

Chaos in systems with noise, World Scientific: Singapore 1990;

Chaotic oscillations in mechanical systems, Manchester University Press, Manchester 1991;

Controlling chaos, Academic Press, London, 1996;

Chaos for engineers: theory, applications and control, Springer-Verlag: Heidelberg, 2000;

Dictionary of nonlinear dynamics (współaut.), J. Wiley & Sons: Chichester 1999;

The Illustrated Dictionary of Nonlinear Dynamics and Chaos, (z S. Bishop), J. Wiley & Sons 1999;

Dynamics of Gambling, (z J. Strzałko, J. Grabski, P. Perlikowski, A. Stefański), Springer 2009;

 

Funkcje w strukturach PAN:

CzłonekKomitetu Mechaniki PAN (2003-2009); członek Komitetu Teorii Maszyn i Mechanizmów PAN (2003-2009).

 

Inne rodzaje działalności:

Członek Gesellschaft für Angewandte Mathematik und Mechanik (od 1989 roku).

Członek Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej (od 1994 roku).

Członek American Physical Society (od 1991 roku); członek European Mechanics Society (od 1996 roku); członek London Mathematical Society (od 1991 roku); członek Society for Industrial and Applied Mathematics (od 1998 roku).

Członek American Mathematical Society (1984-1998).

 

Nagrody, wyróżnienia i odznaczenia:

Srebrny Krzyż Zasługi (1993); Złoty Krzyż Zasługi (2000).

The British Council Research Fellowship (1989); The King Abdul Aziz Award Fellowship (1990), Fulbright Fellowship (1997).

Nagrody Ministra Edukacji Narodowej (1989, 1995); Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2006).

JACEK KUŹNICKI

ur. 11 marca 1952 roku w Łodzi

Specjalność naukowa:

molekularne mechanizmy chorób neurodegeneracyjnych (Alzheimera, Parkinsona, Huntingtona); mechanizmy starzenia i długowieczności; komórkowo specyficzna regulacja transkrypcji i ekspresji białek; strukturalno-funkcjonalna analiza białek; regulacja i homeostaza wapniowa; białka wiążące wapń.

Członek korespondent PAN od 2004 roku.

Stopień doktora nauk przyrodniczych w zakresie biochemii uzyskał w 1980 roku, habilitację w 1987 roku, a tytuł profesora w 1993 roku. Od 2001 roku jest Dyrektorem Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie i kierownikiem Laboratorium Neurodegeneracji w tym Instytucie.

 

Najważniejsze publikacje:

Gruszczynska-Biegala J, Kuznicki J. Native STIM2 and ORAI1 proteins form a calcium-sensitive and thapsigargin-insensitive complex in cortical neurons. J Neurochem. 2013.

Jaworska A, Dzbek J, Styczynska M, Kuznicki J. Analysis of calcium homeostasis in fresh lymphocytes from patients with sporadic Alzheimer's disease or mild cognitive impairment. BBA-MCR. 2013.

Misztal K, Wisniewska MB, Ambrozkiewicz M, Nagalski A, Kuznicki J. WNT protein-independent constitutive nuclear localization of b-catenin protein and its low degradation rate in thalamic neurons. J Biol Chem. 2011.

Bojarski L, Pomorski P, Szybinska A, Drab M, Skibinska-Kijek A, Gruszczynska-Biegala J, Kuznicki J. Presenilin-dependent expression of STIM proteins and dysregulation of capacitative Ca2+ entry in FAD. BBA-MCR. 2009.

Klejman ME, Gruszczynska-Biegala J, Skibinska-Kijek A, Wisniewska MB, Misztal K, Blazejczyk M, Bojarski L, Kuznicki J. Expression of STIM1 in brain and puncta-like co-localization of STIM1 and ORAI1 upon depletion of Ca(2+) store in neurons. Neurochem Int. 2009.

Nowotny M, Spiechowicz M, Jastrzebska B, Filipek A, Kitagawa K, Kuznicki J. Calcium-regulated interaction of Sgt1 with S100A6 (calcyclin) and other S100 proteins. J Biol Chem. 2003.

Filipek A, Jastrzebska B, Nowotny M, Kwiatkowska K, Hetman M, Surmacz L, Wyroba E, Kuznicki J. Ca2+-dependent translocation of the calcyclin-binding protein in neurons and neuroblastoma NB-2a cells. J Biol Chem. 2002.

Nowotny M, Bhattacharya S, Filipek A, Krezel AM, Chazin W, Kuznicki J. Characterization of the interaction of calcyclin (S100A6) and calcyclin-binding protein. J Biol Chem. 2000.

Filipek A, Kuznicki J. Molecular cloning and expression of a mouse brain cDNA encoding a novel protein target of calcyclin. J Neurochem. 1998.

Winsky L, Kuznicki J. Antibody recognition of calcium-binding proteins depends on their calcium-binding status. J Neurochem. 1996.

Kuznicki J, Kordowska J, Puzianowska M, Woźniewicz BM. Calcyclin as a marker of human epithelial cells and fibroblasts. Exp Cell Res. 1992.

Kuznicki J, Filipek A, Hunziker PE, Huber S, Heizmann CW. Calcium-binding protein from mouse Ehrlich ascites-tumour cells is homologous to human calcyclin. Biochem J. 1989.

Kuznicki J, Filipek A. Purification and properties of a novel Ca2+-binding protein(10.5 kDa) from Ehrlich-ascites-tumour cells. Biochem J. 1987.

Kuznicki J, Albanesi JP, Côté GP, Korn ED. Supramolecular regulation of the actin-activated ATPase activity of filaments of Acanthamoeba Myosin II. J Biol Chem. 1983.

Drabikowski W, Kuznicki J, Grabarek Z. Distribution of troponin C and protein activator of 3',5'-cyclic nucleotide phosphodiesterase in vertebrate tissues. Comp Biochem Physiol. 1978.

Drabikowski W, Kuznicki J, Grabarek Z. Similarity in Ca2+-induced changes between troponic-C and protein activator of 3':5'-cyclic nucleotide phosphodiesterase and their tryptic fragments. BBA-Enz. 1977.

Wiśniewska MB, Misztal K, Michowski W, Szczot M, Purta E, Lesniak W, Klejman ME, Dabrowski M, Filipkowski RK, Nagalski A, Morzymas JW, Kuźnicki J.LEF1/beta-catenin complex regulates transcripiton of the Cav3.1 calcuium channel gene in thalamic neurons of the adul brain. J Neruosci 2010.

Funkcje w strukturach PAN:
Członek Rady Programowej Stacji Naukowej PAN w Rzymie (2015-2018).
Rotacyjny prezydent Konsorcjum Biocentrum Ochota PAN (2013 i 2010), członek (od 2008 roku).
Członek Rady Naukowej Inst. Med. Dośw. i Klin. im. M. Mossakowskiego PAN (2002-2014).
Przewodniczący Komisji ds. oceny stanu majątkowego i organizacyjno-prawnego łączonych jednostek naukowych PAN - Zakładu Biologii Antarktyki i Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN (2011).
Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN: zastępca dyrektora ds. naukowych (1991-1992); kierownik Pracowni Białek Wiążących Wapń (1986-1992, 1996-2002); dyrektor Centrum Doskonałości Phare Sci-Tech II pn. Centrum badań nad mechanizmami neurodegeneracji (2000-2001); członek Rady Naukowej Instytutu (do 2014 roku); członek Komitetu Sterującego projektu BIO-IMAGINE
w 7. Programie Ramowym UE (2011-2014); profesor Instytutu (2002-2014).
Członek Komitetu Cytobiologii (1990-1992, 1995-2002, 2007-2015); członek Komitetu Neurobiologii (1999-2002, 2005-2015); zastępca przewodniczącego Komitetu Biotechnologii przy Prezydium PAN (1996-1998, 2000-2002), członek (1990-2002); członek Komitetu Biochemii i Biofizyki (1999-2002).
Członek Rady Redakcyjnej Acta Biochimica Polonica (od 1997 roku).Inne rodzaje działalności:

Członek Grupy Roboczej ds. Krajowych Inteligentnych Specjalizacji w obszarze Zdrowe Społeczeństwo - diagnostyka i terapia chorób cywilizacyjnych oraz w medycynie spersonalizowanej (od 2014 roku).

Członek Management Committee w akcji COST BM1406 pt. Ion Channels and Immune Response toward
a global understanding of immune cell physiology and for new therapeutic approaches (od 2014 roku).

Członek Międzynarodowej Rady Ekspertów Centrum Badań i Edukacji State Key Laboratory of Molecular and Cellular Biology na Ukrainie (od 2011 roku).

Rotacyjny przewodniczący Komitetu Polityki Naukowej w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego (1.

Członek Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Alzheimerowskiego (od 2009 roku).

Europejskie Towarzystwo Wapniowe: członek Zarządu (od 2008 roku); przewodniczący Komitetu Naukowego i Organizacyjnego 11-stej Konferencji Europejskiego Towarzystwa Wapniowego

w Warszawie (2008-2010).

Członek Zespołu ds. Nagród Prezesa Rady Ministrów (2007-2009).

Członek Grupy Doradczej ds. Zdrowia w 7. Programie Ramowym UE w Brukseli (2006-2011).

Honorowy przewodniczący Fundacji BioEdukacji (od 2004 roku), jeden z jej fundatorów i założycieli.

Przewodniczący Rady Programowej BioCentrum Edukacji Naukowej (od 2002 roku).

Współorganizator Międzynarodowego Inst. Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie, który rozpoczął działalność w 1999 roku; zastępca dyrektora i p.o. dyrektora (1999-2000); dyrektor (od 2001).

Organizator i Dyrektor Polskiego Programu Stulatków (1999-2001).

Członek Polskiego Towarzystwa Badań Układu Nerwowego (od 1991 roku).

Czasopisma: recenzent i doradca redakcyjny Biochemical Journal (1995-2010); członek Rady Redakcyjnej Postępów Biochemii (1989-1992); członek Rady Redakcyjnej Postępów Biologii Komórki (2000).

Członek Polskiego Towarzystwa Biochemicznego (od 1977 roku), Sekretarz Generalny (1989-1991).

Kierownik krajowych i międzynarodowych projektów badawczych m.in. w 7. Programie Ramowym UE: FishMed (2012-2016), ERA-NET RUS - TargetSOCE (2012-2014), COMBIOM (2011-2014), ERA-NET NEURON - NeuConnect (2011-2014), HEALTH-PROT (2009-2012), w 6. Programie Ramowym UE: PROMEMORIA (2005-2009), APOPIS (2004-2006) i w 5. Programie Ramowym UE: Centrum Doskonałości Biomedycyny Molekularnej(2003-2006).

Promotor 12 prac doktorskich (1990, 1992, 1995, 2001, 2002 x 2, 2003, 2008, 2009, 2011, 2013, 2014).


Nagrody, wyróżnienia i odznaczenia, m.in.:

Zespołowa Nagroda II Wydziału Nauk Biol. i Rolniczych PAN za cykl prac badawczych (2013).

Kryształowa Brukselka w kategorii indywidualnej za wybitne osiągnięcia uzyskane w 7PR UE (2013).

Nagroda im. J. Konorskiego za najlepszą polską pracę badawczą z dziedziny neurobiologii przyznawaną przez Polskie Towarzystwo Badań Układu Nerwowego i Komitet Neurobiologii PAN (2011).

Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski (2008).

Subsydium profesorskie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (2004-2007).

Nagroda Prezesa Rady Ministrów za wybitne osiągnięcie naukowe (2003).

Nagroda Wydziału Nauk Biol. PAN za pracę zespołową dotycząca białek wiążących wapń (2001).

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1998).

Nagroda Polskiego Towarzystwa Anatomicznego za artykuł opublikowany Post. Biol. Kom. (1987).

Nagroda im. Skarżyńskiego PTBiochemicznego za najlepszy artykuł przeglądowy w Post. Biochemii (1986).

Nagroda im. Mozołowskiego PTBiochemicznego dla wybitnego młodego biochemika (1977).

Nagroda im. Parnasa PTBiochemicznego za najlepszy artykuł biochemiczny (1977).

Dyplom Cum laude Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego (1976).

Leszek Kuźnicki

Leszek Kuźnicki

ur. 14 września 1928 roku w Łodzi

Specjalność naukowa:

fizjologia ruchu eukariotycznych organizmów jednokomórkowych (pierwotniaków); filozofia nauki (rozwój pojęcia gatunku, rola paradygmatów); historia biologii w Polsce od połowy XIX w. do współczesności; mechanizmy ewolucji na poziomie komórki; prognostyka.

Członek korespondent PAN od 1976 roku, członek rzeczywisty PAN od 1989 roku.

Stopień doktora nauk przyrodniczych w zakresie protozoologii uzyskał w 1962 roku, tytuł profesora – w 1974 roku.

Profesor w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN.

 

Najważniejsze opublikowane prace:

Reversible Immobilization of Paramecium caudatum Evoked by Nickel Ions, Acta Protozoologica, 1, 1963;

Behavior of Paramecium in Gravity Fields. I Sinking of Immobilized Specimens, Acta Protozoologica, 4, 1968;

Fonseca Helical Nature of the Ciliary Beat of Paramecium (współaut.), Journal of Protozool., 17, 1970;

Ca2+ – Binding Modulator Protein in Protozoa and Myxomycete (z J. Kuźnicki, W. Drabikowski), Cell Biol. Internat. , Rep. 3(1), 1979;

Photbehavior of englenoid flagellates: Theoretical and evolutionary perspective (z E. Mikołajczyk, P.L. Walne), Critical Reviews in Plant Science, 9, 1990.

 

Funkcje w strukturach PAN:

Prezes PAN (1993-1998); wiceprezes; sekretarz naukowy PAN (1990-1992); Członek Prezydium PAN (1984-1989).

Zastępca sekretarza Wydziału II Nauk Biologicznych PAN (1973-1977).

Przewodniczący Komitetu Cytobiologii PAN (1975-1980); przewodniczący Komitetu Biologii Ewolucyjnej i Teoretycznej PAN (1981-1986); przewodniczący Komitetu Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium PAN (1993-2007); przewodniczący Komitetu „Polska w Zjednoczonej Europie” przy Prezydium PAN (2001-2002).

Zastępca dyrektora Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN (1970-1973, 1974-1977); kierownik Pracowni Fizjologii Ruchów Komórkowych w tym Instytucie (1970-1990).

Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Historii Nauki PAN (1980-1982).

 

Inne rodzaje działalności:

Członek International Committee of Protozoology (1975-2003); członek Rady Wykonawczej European Science Foundation (1992-1997); członek Zrzeszenia Europejskich Akademii Nauk Allea (1993-1996).

Przewodniczący Kapituły Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska” (1997-2005).

Przewodniczący kolegium redakcyjnego Acta Protozoologica – International Journal on Protistology (1989-2006); przewodniczący International Interdisciplinary Council „Dialogue and Universalism (od 2001 roku).

Redaktor naczelny kwartalnika PAN Nauka (1993-1998, 2001-2002).

 

Nagrody, wyróżnienia i odznaczenia, m.in.:

Złoty Krzyż Zasługi (1957); Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1971), Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski (1984), Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski (1998), Medal im. Jędrzeja Śniadeckiego (2000).

Doktor honoris causa Rosyjskiej Akademii Nauk (2001). Członek honorowy Akademii Inżynierskiej w Polsce.

Nagroda II stopnia za podręcznik: L. Kuźnicki, A. Urbanek Zasady nauki o ewolucji, tom I (1967).

Marian Mikołajczyk

Marian Mikołajczyk

ur. 7 grudnia 1937 roku w Kłodawie

Specjalność naukowa:

chemia organiczna i heteroorganiczna (fosfor, siarka, selen, krzem); statyczna i dynamiczna stereochemia heteroatomów; synteza związków biologicznie czynnych i naturalnych; synteza asymetryczna; biokataliza.

Członek korespondent PAN od 1991 roku, członek rzeczywisty PAN od 2002 roku

Stopień doktora nauk technicznych uzyskał w 1963 roku, tytuł profesora – w 1982 roku.

Profesor w Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN.

 

 

 

 

Najważniejsze opublikowane prace:

1H, 31P, 13C Nuclear Magnetic Resonance Nonequivalence of Diastereomeric Salts of Chiral Phosphorus Thioacids with Optically Active Amines. A Method for Determining the Optical Purity and Configuration of Chiral Phosphorus Thioacids. (z J. Omelańczuk, M. Leitloff, J. Drabowicz, A. Ejchars, J. Jurczak), J. Am. Chem. Soc., 100, 1978;

Chiral Organosulfur Compounds (z J. Drabowicz), Topics in Stereochemistry 13, 1982;

The First Synthesis of Enantiopure (-) and (+)-Isoterrein from Optically Inactive meso-Tartaric Acid. (z M. Mikina, M. W. Wieczorek, J. Błaszczyk), Angew. Chem. Int. Ed. Engl. 35, 1996;

Hydrolytic Enzymes in the Synthesis of Non-racemic Heteroorganic Compounds with a Stereogenic Centre on the Heteroatom. (z: P. Kiełbasiński), [W:] Enzymes in Action, Green Solutions for Chemical Problems (red. B. Zwanenburg, M. Mikołajczyk, P. Kiełbasiński), Kluwer Academic Publishers, Dordrech, Netherland, 2000;

Chiral Sulfur Reagents: Application in Asymmetric and Stereoselective Synthesis (z J. Drabowicz, P. Kiełbasiński), CRC Press, Boca Raton, USA, 1997.

 

Funkcje w strukturach PAN:

Prezes Oddziału PAN w Łodzi (1999-2006), sekretarz naukowy Oddziału PAN w Łodzi (1993-1997).

Członek Prezydium PAN (1999-2006); zastępca sekretarza Wydziału III Nauk Matematycznych, Fizycznych i Chemicznych (1981-1983).

Dyrektor Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN (1991-2007), zastępca Dyrektora ds. naukowych (1984-1990); kierownik Zakładu Organicznych Związków Siarki (1972-2000), kierownik Środowiskowego Laboratorium Technik Spektroskopowych (1973-1987), kierownik Zakładu Chemii Heteroorganicznej (2001-2007) w tym Centrum.

Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Chemii Organicznej PAN (1993-1995).

 

Inne rodzaje działalności:

Członek Deutsche Akademie der Naturforscher, Leopoldina (od 1990).

Działacz w międzynarodowych organizacjach naukowych tj.: Międzynarodowa Unia Chemii Czystej i Stosowanej IUPAC (1965-1995), w tym w Komisji IUPAC „Podstawy Naukowe Niszczenia Broni Chemicznej” (1989-1995); członek (1992-2006) Międzynarodowej Rady Chemii Pierwiastków Grup Głównych ICMGC, Rada Dyrektorów ICMGC (1992-2000 i 2004-2006); prezydent ICMGC (2001).

Członek prac Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów (1975-2006), członek, czterokrotnie przewodniczący Sekcji V Nauk Matematycznych, Fizycznych i Chemicznych i Nauk o Ziemi i członek Prezydium (1991-1996 i 2001-2006).

Członek komitetów reakcyjnych czasopism naukowych: Phosphorus, Sulfur and Silicon, Heteroatom Chemistry, Topics in Stereochemistry, Bull. Acad. Polon. Sci. Chim., Polish Journal of Chemistry, Central European Journal of Chemistry, Chemistry Letters, Egyptian Journal of Chemistry oraz Chemistry International.

 

Nagrody, wyróżnienia i odznaczenia, m.in.:

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1976); Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski (1996); Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski (2002); Medal Stanisława Kostaneckiego (Polskie Towarzystwo Chemiczne, 1981); Medal Jędrzeja Śniadeckiego (Polskie Towarzystwo Chemiczne, 2001); Medal Miasta Caen, Francja (1992).

Doktoraty honoris causa: Paul Sabatier Université, Toulouse (2002); Politechniki Łódzkiej (2003).

Nagroda Państwowa Zespołowa II stopnia (1968); Nagroda Polskiego Towarzystwa Chemicznego (1997); Nagroda im. M. Skłodowskiej-Curie PAN (1978); Nagroda PAN i Akademii Nauk NRD (1985); Nagroda Naukowa m. Łodzi (1985, 2006); Nagroda Japońskiego Towarzystwa Wspierania Wiedzy JSPS (1993); Nagroda Naukowa Fundacji A. von Humboldta, Niemcy (1997); Nagroda M. Curie-W. Klemma Niemieckiego i Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Niemcy (1999); Nagroda Prezesa Rady Ministrów (2002); Międzynarodowa Nagroda Arbuzova (2009); Nagroda „Łódzkie Eureka” (2010);

 

Stanisław Penczek

Stanisław Penczek

ur. 24 stycznia 1934 roku w Warszawie

Specjalność naukowa:

chemia polimerów; badania termodynamiki, kinetyki oraz mechanizmów reakcji łańcuchowych, synteza modeli biopolimerów oraz hybryd polimerowo-nieorganicznych; odkrycie polimeryzacji kationowej aktywowanych monomerów; pierwszy opis kinetyczny procesów polimeryzacji z odwracalną dezaktywacją łańcuchów.

Członek korespondent PAN od 1998 roku, członek rzeczywisty PAN od 2013 roku.

Stopień doktora nauk chemicznych w zakresie chemii uzyskał w 1963 roku, tytuł profesora – w 1977 roku.

 

 

 

 

Najważniejsze opublikowane prace:

Formation of Poly(Ethylene Phosphates) in Polycondensation of H3PO4 with Ethylene Glycol. Kinetic and Mechanistic Study (z J. Pretula, K. Kałużynski, B. Wiśniewski, R. Szymański, T. Loontjens), J. Polym. Sci. Part A: Polym. Chem. Ed., 46, 2008;

Kinetics and Mechanism of Cyclic Esters Polymerization Initiated with Tin(II) Octoate. Polymerization of Epsilon- Caprolactone and L, L-Lactide Co-Initiated with Primary Amines (z A. Kowalski, J. Libiszowski, T. Biela, M. Cypryk, A. Duda), Macromolecules, 38, 2005;

Kinetics and Mechanism of the Cationic Polymerization of THF in Solution. THF- CH2Cl2 and THF- CH2Cl2/CH3NO2 Systems (z K. Matyjaszewski, S. Słomkowski), J. Polym. Sci., Polym. Chem. Ed., 17, 1979;

Mechanism of Cyclic Acetals Polymerization. The End of Controversy? (z R. Szymański, P. Kubisa), Macromolecules, 1983, 16;

Anionic Copolymerization of Elemental Sulfur (z R. Ślązak, A. Duda), Nature, 273, 1978.

 

Funkcje w strukturach PAN:

Członek Prezydium Oddziału PAN w Łodzi (1999-2002).

Wiceprzewodniczący Komitetu Chemii PAN (2003-2007), członek prezydium tego Komitetu (od 2007 roku).

Kierownik Zakładu Chemii Polimerów Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN (1974-2005).

 

Inne rodzaje działalności:

Członek korespondent Polskiej Akademii Umiejętności (od 2012 roku).

Profesor tytularny Francuskiej Akademii Nauk (od 1993 roku); członek zagraniczny Nordrheinische Akademie der Wissenschaften (od 2006 roku).

Directeur des Recherches CNRS (Francja, 1992-1993).

Członek stowarzyszony (1997-2001), członek tytularny (od 2005 roku) Międzynarodowej Unii Chemii Czystej i Stosowanej (IUPAC); członek Zarządu (Bureau) IUPAC (od 2005 roku). Przewodniczący Światowego Kongresu Polimerów IUPAC Macro2000. Przewodniczący (President) Europejskiej Federacji Polimerów (1997-1999).

Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Chemicznego (1978-1998); przewodniczący Sekcji Kinetyki i Fotochemii (1978-1988) oraz przewodniczący Sekcji Polimerów tego Towarzystwa (1988-1998).

Współredaktor naczelny e-Polymers; przewodniczący Rady Redakcyjnej Polimerów; redaktor działu chemii polimerów (Editor for Polymer Chemistry) Current Organic Chemistry. Członek rad redakcyjnych: Biomacromolecules (ACS); Central European Journal of Chemistry, Coll. Czech. Chem. Comm. (1999-2004); International Polymer Journal; Journal of Bioactive Polymers; Journal of Macromolecular Sci; Macromol. Chem. & Phys. (1978-2002); Letters in Organic Chemistry; Progress in Polymer Sci.; Journal of Polymer Sci..

 

Nagrody, wyróżnienia i odznaczenia:

Złoty Krzyż Zasługi (1974); Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1983); Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski (1996).

Doktorat honoris causa Uniwersytetu P.M. Curie (d. Wydział Nauk Ścisłych Sorbony) w Paryżu (2002); Rosyjskiej Akademii Nauk (2004).

Medal Osobisty Francuskiej Akademii Nauk (1993); Chevalier dans l’Ordre de Palmes Académiques (Francja, 1998).

„Eminent Professor” tytuł przyznany przez Państwowy Instytut Fizyki i Chemii w Tokio (RIKEN), Japonia (2001).

Nagroda Polskiej Akademii Nauk (1974, 1985, 1988, 1989); Nagroda im. Marii Skłodowskiej-Curie PAN (1990); Międzynarodowa Nagroda Belgian Polymer Group (2001); Międzynarodowa Nagroda i Medal Osobisty Society of Polymer Science, Japonia (2001); Międzynarodowa Nagroda Fundacji Otto Warburga, Niemcy (2002); Nagroda Prezesa Rady Ministrów (2003); Wspólna Nagroda Francusko-Polskiego Towarzystwa Chemicznego (2004).

Medal im. J. Śniadeckiego Polskiego Towarzystwa Chemicznego (2005).

 

Marian Saniewski

Marian Saniewski

ur. 15 października 1942 roku

Specjalność naukowa:

fizjologia roślin.

Członek korespondent PAN od 1998 roku, członek rzeczywisty PAN od 2010 roku.

Stopień doktora nauk przyrodniczych uzyskał w 1970 roku, tytuł profesora – w 1990 roku.

Kierownik Zakładu Fizjologii i Morfogenezy Roślin Ozdobnych, Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach.

 

 

 

 

Najważniejsze opublikowane prace:

Gummosis in Tulip (Tulipa gesneriana L.): Focus on Hormonal Regulation and Carbohydrates Metabolism (z K. Miyamoto, H. Okubo, A. Saniewska, J. Puchalski, J. Ueda), Floriculture and Ornamental Biotechnology, 1, 2007.

The Role of Jasmonates in Ethylene Biosynthesis. [W:] Biology and Biotechnology of the Plant Hormone Ethylene, red. A. K. Kanellis, C. Chang, D. Grierson, Kluwer Academic Press, Dordrecht, Boston, London, 1997;

Role of ABA, Gibberellins and Auxin in Dormancy and Dormancy Release of Tulip Bulbs (z L. Kawa-Miszczak, E. Węgrzynowicz-Lesiak, H. Okubo). [W:] Dormancy in Plants, From Whole Plant Behaviour to Cellular Control, red. J.-D. Viemont and J. Crabbe. CABI Publishing, 2000;

Jasmoniany i ich rola środowiskowa (współautor H. Urbanek). [W:] Biochemiczne oddziaływanie środowiskowe, r. 11., red. W. Oleszek, K. Głowniak, B. Leszczyński. Wyd. Projekt-Studio s.c. Lublin 2001;

Interactions Between Ethylene and Other Plant Hormones in Regulation of Plant Growth and Development in Natural Conditions and under Abiotic and Biotic Stresses (z J. Ueda, K. Miyamoto, H. Urbanek). [W:] Biology and Biotechnology of the Plant Hormone Ethylene III, red. M. Vendrell, H. Klee, J. C. Pech, F. Romojaro, IOS Press, Amsterdam, Berlin, Oxford, Tokyo, Washington, DC, NATO Science Series, Series I: Life and Behavioural Sciences, vol. 349, 2003;

 

Funkcje w strukturach PAN:

Wiceprezes Oddziału PAN w Łodzi (2007-2010).

Przewodniczący Komisji Etyki Oddziału PAN w Łodzi (2007-2010). Członek: Komitetu Fizjologii, Genetyki i Hodowli Roślin (od 1999 roku, członek prezydium); członek Komitetu Nauk Ogrodniczych (od 1998 roku, członek prezydium 1999-2002). Przewodniczący Komitetu Narodowego ds. współpracy z Międzynarodowym Towarzystwem Nauk Ogrodniczych (International Society for Horticultural Science) (od 1999 roku).

Przewodniczący Rady Naukowej Ogrodu Botanicznego – Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej PAN (od 2007 roku).

 

Inne rodzaje działalności:

Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach (1999-2002); zastępca przewodniczącego (1996-1999) oraz sekretarz tejże Rady (1988-1996).

Redaktor naczelny Journal of Fruit and Ornamental Plant Research (od 1998 roku); redaktor naczelny Acta Agrobotanica (1981-1998), zastępca redaktora naczelnego tego czasopisma (1980); członek rad redakcyjnych trzech innych czasopism.

Organizator lub współorganizator pięciu międzynarodowych sympozjów. Członek komitetów naukowych siedmiu międzynarodowych sympozjów. Kierownik lub wykonawca dwunastu projektów badawczych Komitetu Badań Naukowych, Ministerstwa Nauki i Informatyzacji oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Nagrody, wyróżnienia i odznaczenia:

Srebrny Krzyż Zasługi (1979); Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (2001).

Nagroda indywidualna II stopnia Ministra Rolnictwa za pracę habilitacyjną (1977); nagroda zespołowa Wydziału V Nauk Rolniczych i Leśnych PAN (1988).

 

Wojciech_Jacek_Stec

Wojciech Jacek Stec

ur. 15 października 1940 roku w Warszawie

Specjalność naukowa:

ch


 

 

Najważniejsze opublikowane prace:

HCV NS5B Inhibitor PSI-6130 (z P. Wang, B-K. Chun, S. Rachakonda, J. Du, N. Khan, J. Shi, D. Cleary, B. S. Ross, M. J. Sofi a), Synfacts, 2, 2010;

Stereochemistry of rHint1 Hydrolase Assisted Cleavage of P-N bond in Nucleoside 5’-O- Phosphoramidothioates (z A. Krakowiak, R. Kaczmarek, J. Baraniak, M. Wieczorek), J. Chem. Soc. Chem. Commun., 2007;

Unusual Thermal Stability of RNA/[RP-PS]-DNA/RNA Triplexes Containing a Homopurine DNA Strand (z P. Guga, M. Boczkowska, M. Janicka, A. Maciaszek, S. Kuberski), Biophys. J. 92 (7), 2007;

Cyclization Versus Oligomerization of Sp- and Rp-5’-OH-N4-benzoyl-2’-deoxycytidine-3’-O-(2-thio-4,4-pentamethylene-1,3,2-oxathiaphospholane)s (z P. Guga, B. Karwowski, D. Błaziak, M. Janicka, A. Okruszek, B. Rębowska), Tetrahedron, 62, 2006;

Design, Synthesis, and Antiviral Activity of 2-Deoxy-2-Fluoro-2-C-methylcytidine, a Potent Inhibitor of Hepatitis C Virus Replication (z J. L. Clark, L. Hollecker, J. Ch. Mason, L. J. Stuyver, P. M. Tharnish, S. Lostia, T. R. McBrayer, R. F. Schinazi, K. A. Watanabe, M. J. Otto, P. A. Furman, S. E. Patterson, K. W. Pankiewicz), J. Med. Chem. 48, 2005;

Synthesis of Nucleoside α-Thiotriphosphates via an Oxathiaphospholane Approach (z K. Misiura, D. Szymanowicz), Org. Lett., 7, 2005;

Catalytic Phosphoryl Interactions of Topoisomerase IB (z R. Nagarajan, K. Kwon, B. Nawrot, J. T. Stivers), Biochemistry, 44, 2005;

Oxathiaphospholane Approach to the Synthesis of Nucleoside Methanephosphonothioates (z K. Misiura), Synlett, 2004;

Deoxyribonucleoside 3’-O-(2-thio- and 2-Oxo-„spiro”-4,4-pentamethylene-1,3,2-oxathiaphospholanes): Monomers for Stereocontrolled Synthesis of Oligo(deoxyribonucleoside phosphorothioate)s and Chimeric PS/PO Oligonucleotides (z B. Karwowski, M. Boczkowska, P. Guga, M. Koziołkiewicz, M. Sochacki, M.W. Wieczorek, J. Błaszczyk), J. Am. Chem. Soc., 120, 1998;

Stereocontrolled Synthesis of Oligo(nucleoside phosphorothioate)s (z A. Wilk), Angew. Chem. Int. Ed. Engl., 33, 1994;

Automated Solid-Phase Synthesis, Separation, and Stereochemistry of Phosphorothioate Analogues of Oligodeoxyribonucleotides (z G. Zon, W. Egan, B. Stec), J. Am. Chem. Soc., 106, 1984;

Wadsworth-Emmons Reaction Revisited, Acc. Chem. Res., 16, 1983;

Stereospecifi c Synthesis of Cyclic Adenosine 3’,5’-(SP)-Cyclic[18O]-Phosphate (z J. Baraniak, K. Lesiak, M. Sochacki), J.Am.Chem.Soc., 102, 1980.

Recent Advances in Stereocontrolled Synthesis of P-Chiral Analogues of Biophosphates (z P. Guga, A. Okruszek). [W:] Topics in Current Chemistry, Springer Verlag, Berlin-Heidelberg 2002;

Cyclophosphamide and its Congeners. Rozdział 8 w Specialist Periodical Report on Organophosphorus Chemistry, Vol.13, Royal Society of Chemistry, Ed. D.W.Hutchinson, London 1982;

 

Funkcje w strukturach PAN:

Wiceprezes PAN (2007-2010).

Członek Prezydium PAN (2001-2004).

Przewodniczący Komitetu Biotechnologii przy Prezydium PAN (1990-1995); Wiceprzewodniczący tego Komitetu (1987-1989).

Członek rad naukowych: Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN (od 1974 roku); Instytutu Chemii Organicznej PAN (1976-2010); Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN (1986-1989); Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN (od 1986 roku); Centrum Mikrobiologii i Wirusologii PAN (1988-1994).

 

Przewodniczący Komitetu Narodowego ds. Współpracy z Międzynarodowym Centrum Inżynierii Genetycznej i Biotechnologii ICGEB (od 1994 roku).

Twórca (1976), organizator i kierownik Zakładu Chemii Bioorganicznej Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi (do 2010 roku).

Współkoordynator Centralnego Programu Badawczo-Rozwojowego CPBR 3.13 – Chemiczne Podstawy Inżynierii Genetycznej i Biotechnologii (1985-1990).

Członek Komitetu Sterującego w Trieście w Międzynarodowym Centrum Inżynierii Genetycznej i Biotechnologii (ICGEB, Triest – New Delhi – Cape Town, od 1991 roku); wiceprzewodniczący Rady Gubernatorów ICGEB (od 2000 roku).

Członek Polskiego Towarzystwa Chemicznego (od 1965 roku); Polskiego Towarzystwa Biochemicznego (od 1981 roku); Towarzystwa Naukowego Warszawskiego (od 1991 roku); American Chemical Society (1983-2011); American Association for the Advancement of Science (1983-2011).

Członek rad redakcyjnych czasopism naukowych: Polish Journal of Chemistry (1976-1991); Heteroatom Chemistry (1989-1994); Antisense Research and Development/ Oligonucleotides (od 1993 roku); ChemBioChem – An European Journal of Chemical Biology (2000-2010); European Journal of Organic Chemistry (2000-2010).

 

Inne rodzaje działalności:

Uczestnik prac Zespołu Ekspertów Rady Ministrów (1986-1989).

Członek i uczestnik prac Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej (1986-1989).

 

Nagrody, wyróżnienia i odznaczenia:

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1976); Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski (1996); Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski (2004); Złota Odznaka ZSP (1966).

Kitasato Medal (wyróżnienie Kitasato University, Japonia, 1989).

Nagroda Prezesa Rady Ministrów (1999).

Medal Stanisława Kostaneckiego (Polskie Towarzystwo Chemiczne, 1990); Medal im. L. Marchlewskiego (Komitet Biochemii i Biofizyki PAN, 1995); Medal Jędrzeja Śniadeckiego (Polskie Towarzystwo Chemiczne, 2009);Złoty Medal WIPO (World Intellectual Property Organization, Geneva, 1995).

Nagroda Polskiego Towarzystwa Biochemicznego oraz Firmy Aldrich (2009); nominacja Europejskiego Urzędu Patentowego do Nagrody „European Inventor of the Year” (2006).

Nagroda Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (2004); Nagroda „Łódzkie Eureka” (2005); Nagroda Fundacji Onkologii Doświadczalnej i Klinicznej (1997); Nagroda „Wicemistrz Techniki” FSNT NOT (1995/1996); Nagroda Fogarty International Center, NIH, Bethesda, USA „Fogarty Scholar-in-Residence” (1991); Nagroda Miasta Łodzi (1987); Nagroda American Pharmacological Society (zespołowa) (1978).

Nagroda Wydziału III Nauk Matematyczno-Fizycznych, Chemicznych i Geologiczno-Geograficznych PAN (1972); nagrody Sekretarza Naukowego PAN (1972, 1975, 1977, 1979,1985, 1988).

Tytuł „Honorowy Obywatel m. Pabianic” (2005).

 

Aleksander Welfe


Aleksander Welfe

ur. 5 sierpnia 1960 roku w Łodzi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specjalność naukowa:

Ekonometria; obszary badawcze: makromodelowanie ekonometryczne, analiza szeregów czasowych, analizy symulacyjno-prognostyczne procesów gospodarczych.

Członek rzeczywisty PAN od 2007 roku

Stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonometrii uzyskał w 1985 roku, tytuł profesora – w 1996 roku.

Kierownik Katedry Modeli i Prognoz Ekonometrycznych Uniwersytetu Łódzkiego; Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Najważniejsze opublikowane prace:

The State Budget and Inflation Processes: Estimates for Poland, Journal of Public Economics, vol. 43, 1990;

Modelling Wages in Centrally Planned Economies: The Case of Poland, Economics of Planning, vol. 24, 1991;

The Price-Wage Inflationary Spiral in Poland, Economics of Planning, vol. 29, No. 1, 1996;

The Price Wage Mechanism: An Endogenous Switching Model (z J. Osiewalski), European Economic Review, vol. 42, No. 2, 1998;

Modelling Inflation in Poland, Economic Modelling, vol. 17, 2000;

Long-Run Relationships in the Transition Economy of Poland: An Applicatoin of SVEqCM. [W:] L. Klein, S.Mittnik (red.) Contribution to Modern Economies. From Data Analysis to Economic Policy, Kluwer, Dordrecht 2002;

The ADF-KPSS Test of the Joint Confirmation Hypothesis of Unit Autoregressive Root (z P. Kębłowski), Economics Letters, vol. 85, No. 2, 2004;

Modelling Polish Economy: An Application of SVEqCM (z P. Karp, P. Kębłowski). [W:] A. Welfe (red.) New Directions in Macromodelling, Elsevier, Amsterdam 2004;

Global Stability of Dynamic Models (z W. Grabowski), Economic Modelling, vol. 28, 2010;

Estimation of the Equilibrium Exchange Rate: The CHEER Approach (z P. Kębłowski), Journal of International Money and Finance, vol. 29, 2010;

Ekonometria. Metody i ich zastosowanie. PWE, Warszawa 1995, 1998, 2003, 2009;

Principles of Macroeconometric Modeling (z L.R. Klein, W. Welfe), North Holland, Amsterdam 1999.

Funkcje w strukturach PAN:

Prezes Oddziału PAN w Łodzi (od 2014 roku ), Wiceprezes Oddziału PAN w Łodzi (2010-2013), członek Rady Oddziału PAN w Łodzi (od 2007 roku); członek komitetów naukowych i problemowych PAN: Komitetu Statystyki i Ekonometrii (od 1996 roku; członek prezydium 1999-2007, wiceprzewodniczący 2003-2007); członek Komitetu Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium PAN (1996-2007); członek Komitetu Nauk Ekonomicznych (od 2008 roku).

Członek komitetu redakcyjnego Economic Modelling (od 2002 roku) i Economic Change and Restructuring (2006-2008); członek rady redakcyjnej Przeglądu Statystycznego (2004-2008); redaktor naczelny Prac Instytutu Ekonometrii i Statystyki Uniwersytetu Łódzkiego (1989-2008); redaktor naczelny Banku i Kredytu (od 2008 roku); redaktor naczelny Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (od 2009 roku).

 

Inne rodzaje działalności:

Doradca Prezesa NBP (od 2008 roku).

Członek Łódzkiego Towarzystwa Naukowego (od 1991 roku).

 

Nagrody, wyróżnienia i odznaczenia:

Złoty Krzyż Zasługi (1994), Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (2009).