Instytuty naukowe PAN

CENTRUM BADAŃ MOLEKULARNYCH I MAKROMOLEKULARNYCH PAN

Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych (CBMiM) powstało w 1972 r., a w roku 1988 uzyskało status Instytutu Polskiej Akademii Nauk. Centrum ma uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego nauk chemicznych. Badania prowadzone w Centrum dotyczą zagadnień z dziedziny chemii organicznej, chemii bioorganicznej oraz chemii i fizyki polimerów ze szczególnym naciskiem na rozwijanie zaawansowanych materiałów, zarówno nisko-, jak i wysokocząsteczkowych. Badania te obejmują nowe metody stereoselektywnej syntezy złożonych związków organicznych i heteroorganicznych, zawierających heteroatomy, takie jak fosfor, siarka i krzem; nowe techniki stereokontrolowanej syntezy modyfikowanych oligonukleotydów i ich zastosowanie w bioinżynierii protein; rozwijanie nowych metod syntezy polimerów i zastosowań biomateriałowych, elektronicznych i konstrukcyjnych. Do najważniejszych osiągnięć zespołów badawczych CBMiM należy zaliczyć istotny wkład w stworzenie podstaw statycznej i dynamicznej stereochemii związków heteroorganicznych, szczególnie organicznych związków fosforu i siarki; opracowanie oryginalnych metod syntezy modyfikowanych oligonukleotydów; opracowanie teorii (mechanizmu, kinetyki i termodynamiki) jonowej polimeryzacji monomerów heterocyklicznych; poznanie zależności pomiędzy morfologią i właściwościami materiałów polimerowych. Badania prowadzone w CBMiM stały się podstawą wielu opracowań technologicznych.

www.cbmm.lodz.pl

ul. Sienkiewicza 112, 90-363 Łódź

INSTYTUT BIOLOGII MEDYCZNEJ PAN

Instytut Biologii Medycznej PAN funkcjonuje od 1 kwietnia 2008 r., kontynuując działalność Centrum Biologii Medycznej PAN.
Instytut prowadzi badania naukowe w zakresie nauk biomedycznych, które skupiają są na wyjaśnianiu podstawowych mechanizmów molekularnych procesów fizjologicznych i patofizjologicznych, biotechnologii medycznej (ze szczególnym uwzględnieniem genomiki i proteomiki, a także badań relacji organizm-środowisko i na styku patogen-gospodarz na poziomie molekularnym, komórkowym oraz na poziomie organizmu) oraz nauk farmaceutycznych.
Instytut posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk medycznych w dyscyplinie biologii medycznej.

 www.cbm.pan.pl

ul. Lodowa 106, 93-232 Łódź

EUROPEJSKIE REGIONALNE CENTRUM EKOHYDROLOGII

Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii pod auspicjami UNESCO powstało z przekształcenia Międzynarodowego Centrum Ekologii Polskiej Akademii Nauk na podstawie porozumienia pomiędzy UNESCO i Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Badania naukowe prowadzone w Centrum obejmują: biotechnologie ekosystemowe, ekohydrologię, hydrobiologię, chemię i biochemię środowiskową, ekologię rzek, ekologię ryb, ekologię gleby, fitotechnologię, ekotoksykologię oraz modelowanie matematyczne procesów zachodzących w ekosystemie.

 www.erceunescolodz.pl

ul. Tylna 3, 90-364 Łódź

INSTYTUT ARCHEOLOGII I ETNOLOGII

Instytut Archeologii i Etnologii, Oddział w Łodzi (dawniej Zakład Archeologii Polski Środkowej Instytutu Historii Kultury Materialnej PAN) powstał z łódzkich Stacji Archeologicznych Kierownictwa Badań nad Początkami Państwa Polskiego.
Zakład zajmował się przede wszystkich polskim średniowieczem, prowadząc wykopaliska w Tumie pod Łęczycą, na cmentarzysku w Lutomiersku pod Łodzią oraz w rejonie średniowiecznej włości spicymierskiej nad Wartą. Począwszy od lat siedemdziesiątych XX w. podjęte zostały badania serii średniowiecznych i nowożytnych zamków i miast, m.in. Bolesławca na Prosną, Kalisza oraz Dąbrówna w dawnych Prusach Krzyżackich. Ostatnio został zbadany m.in. folwark przydworski (XIV-XVIII w.) w Pomorzanach pow. Kutno oraz grodzisko stożkowate (XIV w.) i wieś (XIV-XVIII w.) w Pomorzankach pow. Gostynin.
Podstawowymi kierunkami badań prowadzonych w Instytucie są: starożytne i średniowieczne uzbrojenie oraz dzieje dawnej wojskowości, średniowieczna i nowożytna architektura murowana, starożytne monety, północny szlak jedwabny, średniowieczni koczownicy i ślady ich pobytu w Polsce, starożytne i średniowieczne włókiennictwo.
Oddział prowadzi również badania ratownicze w obrębie wielkich inwestycji.

www.iaepan.edu.pl

ul. Tylna 1, 90-364 Łódź