Regulamin

REGULAMIN NAGRODY ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA PRZYCZYNIAJĄCE SIĘ DO ROZWOJU NAUKI DLA MŁODYCH UCZONYCH PRACUJĄCYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO


§ 1
1. Nagrody za Wybitne Osiągnięcia Przyczyniające się do Rozwoju Nauki dla Młodych Uczonych Pracujących na Terenie Województwa Łódzkiego, zwane dalej „Nagrodami" przyznaje się corocznie.
2. Nagrody przyznaje się w czterech dziedzinach nauki: nauki biologiczno-medyczne nauki humanistyczne i społeczne nauki ścisłe nauki techniczne oraz w dziedzinie sztuki
3. Nagrody przyznaje Prezes Polskiej Akademii Nauk na zgodny wniosek Prezydium Oddziału PAN i Konferencji Rektorów Łódzkich Uczelni Publicznych.
4. Prezydium Oddziału PAN w Łodzi i Konferencja Rektorów Łódzkich Uczelni Publicznych w drodze uchwały przedstawiają każdorazowo Prezesowi Polskiej Akademii Nauk propozycję wysokości Nagród.

§ 2
1. Nagrody przyznaje się osobom ze stopniem co najmniej doktora, na stałe pracującym na terenie województwa łódzkiego, które do 31 grudnia roku edycji konkursu nie ukończyły 38 roku życia.
2. Nagrody są indywidualne.
3. Nagrodę można otrzymać tylko raz; inne wcześniej otrzymane nagrody nie stanowią przeszkody w kandydowaniu.

§ 3
1. Kandydatów do Nagrody mogą zgłaszać: - członkowie Oddziału PAN w Łodzi (co najmniej trzech członków), - Łódzkie Uczelnie Publiczne w Łodzi - Rady Naukowe instytutów PAN i instytutów resortowych, których siedziby mieszczą się w Łodzi.
2. Wnioski należy zgłaszać do sekretariatu Oddziału PAN w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 137/139 w terminie do dnia 31 stycznia.
3. Wnioski muszą zawierać: dane osobowe kandydata, życiorys naukowy wraz ze zwięzłym omówieniem najważniejszych osiągnięć oraz kopie najważniejszych publikacji naukowych. Publikacje muszą mieć afiliacje łódzkich instytucji naukowych.

§ 4
1. Kapituła Nagrody wybierana jest na okres kadencji władz Oddziału spośród członków Oddziału oraz osób spoza Oddziału.
2. Skład Kapituły Nagrody proponowany jest przez Prezydium Oddziału PAN w Łodzi Prezesowi Polskiej Akademii Nauk do zatwierdzenia.
3. W skład Kapituły Nagrody wchodzą: przewodniczący i 5 członków.
4. Do spraw oceny wniosków w dziedzinie sztuki powołuje się 3-osobową podkomisję złożoną po jednym przedstawicielu z: Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego, Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów i Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera. Wybrany przewodniczący podkomisji bierze udział w posiedzeniach Kapituły Nagrody przedstawiając wyniki prac podkomisji i zgłaszając jednego kandydata do Nagrody w dziedzinie sztuki.
5. Każdorazowa zmiana składu Kapituły wymaga akceptacji Prezesa Polskiej Akademii Nauk.
6. Do podjęcia uchwały o wyłonieniu laureatów potrzeba co najmniej 4 głosów pozytywnych, w przypadku otrzymania jednakowej liczby głosów, głos decydujący zachowuje przewodniczący Kapituły.
7. Kapituła może nie przyznać Nagrody w danym roku we wszystkich lub wybranych dziedzinach nauki lub sztuki. W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się przyznanie dwóch nagród w tej samej kategorii, w przypadku nieprzyznania jej w innej dziedzinie.
8. Decyzje Kapituły są wiążące i nie przysługuje od nich odwołanie.
9. Przewodniczący Kapituły przedstawia kandydatury laureatów wraz z uzasadnieniem Prezydium Oddziału PAN w Łodzi oraz Konferencji Rektorów Łódzkich Uczelni Publicznych, które zatwierdzają poszczególne kandydatury w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów. Kandydat może zostać przedstawiony do nagrody tylko jeśli uzyska jednoczesne poparcie w głosowaniu Prezydium Oddziału PAN w Łodzi oraz Konferencji Rektorów Łódzkich Uczelni Publicznych.
10. Protokoły z głosowań wraz z wnioskiem o przyznanie nagrody są przedstawiane do zatwierdzenia Prezesowi Polskiej Akademii Nauk.

§ 5
1. Nazwiska laureatów ogłaszane są podczas wiosennej Sesji Zgromadzenia Oddziału i Rady Oddziału PAN w Łodzi, podczas której wręczane są również Nagrody.
2. Informacja o wynikach konkursu zostaje ogłoszona na stronach internetowych Oddziału PAN w Łodzi.

§ 6
1. Laureaci Nagród otrzymują dyplom, którego wzór zatwierdza Prezes Polskiej Akademii Nauk na wniosek Prezydium Oddziału oraz nagrodę pieniężną.
2. Nagroda pieniężna pochodzi ze środków wpłaconych przez Łódzkie Uczelnie Publiczne i Wyższe Seminarium Duchowne.
3. Wysokość wpłat poszczególnych uczelni ustalona jest na podstawie porozumienia zawartego przez Rektorów tych uczelni.

§ 7
1. Zastrzega się prawo do zmiany regulaminu oraz odwołania Konkursu bez podania przyczyn.