Historia

Jedną z ważnych inicjatyw Oddziału mających na celu zintegrowanie łódzkiego środowiska naukowego, kulturalnego i artystycznego było powołanie Klubu Akademickiego, wzorowanego na amerykańskich i angielskich faculty clubs. Założycielami byli członkowie Oddziału i Rady Oddziału PAN. Prezydium Oddziału powierzyło pełnienie funkcji Prezesa Klubu profesorowi Jerzemu Kroh, czł. rzecz. PAN, który sprawował ją przez 19 lat, do 2006 r.

Klub swoje cele statutowe, do których należą: stworzenie możliwości dyskusji, kontaktów, wymiany myśli między wybitnymi przedstawicielami świata nauki, kultury, polityki, realizuje głównie poprzez organizowanie wykładów i prelekcji połączonych z dyskusją oraz organizowanie spotkań towarzyskich wpływających ożywiająco na kontakty w łódzkim środowisku naukowym oraz integrujących elity intelektualne Łodzi.

Corocznie odbywa się około dziesięciu spotkań, które można podzielić na trzy grupy tematyczne. Do grupy pierwszej zaliczyć należy spotkania o charakterze popularnonaukowym i informacyjnym. Gośćmi Klubu byli zarówno wybitni profesorowie z regionu łódzkiego, jak i uczeni z innych ośrodków naukowych w Polsce oraz z zagranicy. Do drugiej grupy należą wystąpienia osób kształtujących oblicze polityki naukowej. Gościliśmy m.in. ministrów Edukacji Narodowej – prof. Henryka Samsonowicza i prof. Mirosława Handke, wicepremiera – kierownika Urzędu Postępu Naukowo-Technicznego i Wdrożeń – prof. Jana Janowskiego, sekretarza Komitetu Nauki i Postępu Technicznego – Stefana Amsterdamskiego, ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – prof. Michała Seweryńskiego, prezesa Komitetu Badań Naukowych – prof. Michała Kleibera oraz urzędujących rektorów łódzkich uczelni. Podobny charakter miały też spotkania z kolejnymi Prezydentami Miasta Łodzi, a także z łódzkimi posłami w osobach Stefana Niesiołowskiego, Jacka Saryusza-Wolskiego, Grzegorza Matuszaka i Johna Godsona. Naszymi gośćmi byli również: Przewodniczący Parlamentu Europejskiego – prof. Jerzy Buzek oraz ówczesny doradca Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego – prof. Marek Belka. Trzecia grupa, to spotkania podkreślające wagę powiązań międzynarodowych o charakterze naukowym, artystycznym czy kulturowym. Goszczono ambasadorów Francji, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Japonii, Federacji Rosyjskiej, Republiki Federalnej Niemiec, dwukrotnie Wielkiej Brytanii oraz dyrektora Instytutu Brytyjskiego. Corocznie odbywają się wyjazdy integracyjne, podczas których członkowie zwiedzają godne uwagi obiekty historyczne. Organizowane są również koncerty i spotkania świąteczno-noworoczne. Klub zrzesza około 100 samodzielnych pracowników naukowych z łódzkich uczelni i instytutów. Prezesem Klubu Akademickiego jest prof. dr hab. Hieronim Bartel.