Laureaci

Bartosz Wojciechowski

ur. 24 września 1973 roku w Piotrkowie Trybunalskim

 

Stopnie/tytuły naukowe i lata otrzymania:

Dr              2002        

Dr hab.      2009

 

Członkostwo w towarzystwach naukowych pochodzące z wyboru:

Przewodniczący Zarządu Internationale Vereinigung fur Rechts- und Sozialphilosophie - Sekcja Polska, 2009.

Członek Rady Programowej Łódzkiego Oddział PAN, 2010.

 

Działalność zawodowa i społeczna:

Sędzia w Sądzie Rejnowym w Radomsku, 2002-2010.      

Sędzia w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi, 2010-2015.            

Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego, 2015-nadal.

Profesor w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa WPiA Uniwersytetu Łódzkiego, 2009-nadal.

Dyrektor Center for the Theory and Philosophy of Human Rights, 2013-nadal.   

 

Udział w redakcjach czasopism naukowych:

International Journal for the Semiotics of Lawinternational advisor, 2007-nadal.           

Folia Iuridicazastępca redaktora naczelnego, 2013-nadal.           

The Intellectum - Interdisciplinary Journaleditorial board, 2011-nadal.   

Yearbook of Politics and Geopolitics in the Past and Presentczłonek rady programowej, 2012-nadal.  

Kultura i Edukacjaczłonek rady programowej, 2013-nadal.         

 

Członkostwo w organizacjach i stowarzyszeniach:

Hegel Internationale Gesellschaft, 2004.

Międzynarodowe Stowarzyszenie Filozofii Prawa I Filozofii Społecznej - IVR, 1998.

 

Najważniejsze publikacje:

I. Artykuły:

1. Discourse ethics as a basis of the application of law, Interpretation of Law in the Global World: from Particularism to a Universal Approach, 2010, 53-69.

2. O koniecznych związkach między dyskursem prawnym a moralnym, współautorzy: K.M. Cern, Principia, LIV-LV, 2011, 191-222.

3. Prawa człowieka, jako element polityki wzajemnego uznania i równości szans, Konwergencja czy dywergencja kultur i systemów prawnych, 2012, 115–134.

4. The Interchangeability of Perspectives Between the Victim and the Offender as an Element of Punishment, International Journal for the Semiotics of Law, 27, 2, 2012, 277-290.

5. The fight for recognition in the sphere of modern law: Hegel and Honneth, Hegel Jahrbuch, 20, 1, 2014, 395-398.

6. Filozoficznoprawna analiza kauzalności czynności cywilnoprawnych, współautorzy: M. Golecki, Studia Prawno - Ekonomiczne, 76, 2007, 9 - 42.

7. Equality of opportunities and mutual recognition as the basis of multicultural society, Kultura i Edukacja, 5, 2010, ss. 5 -23.

 

II. Książki:

1. Dyskrecjonalność sędziowska. Studium teoretycznoprawne, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2004.

2. Interkulturowe prawo karne. Filozoficzne podstawy karania w wielokulturowych społeczeństwach demokratycznych, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009.

3. Philosophical Approach to the Interculturality of Criminal Law, wpółautorzy: P. Lang, Frankfurt 2010.

4. Wykładnia prawa administracyjnego, współautorzy: L. Leszczyński, M. Zirk–Sadowski, Beck, Warszawa 2012.

5.Towards Recognition of Minority Groups. Legal and Communication Strategies, współautorzy: M. Zirk-Sadowski, B. Wojciechowski, K. M. Cern, Ashgate, Surrey-Burlington 2014.

6. Legal Rules, Moral Norms and Democratic Principles, współautorzy: P.W. Juchacz, K.M. Cern, P. Lang, Frankfurt am Main 2013.

7. Between Complexity of Law and Lack of Order. Philosophy of Law in the Era of Globalization, współautorzy: B. Wojciechowski, M. Zirk–Sadowski, M. Golecki, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009.

 

Najważniejsze nagrody za działalność naukową:

Nagroda naukowa Prezydium Oddziału PAN w Łodzi i Konferencji Rektorów Wyższych Uczelni Łodzi, 2006.

I nagroda w IV konkursie kwartalnika "Kultura i Edukacja" za najlepszą książkę podejmującą problematykę kultury, społeczeństwa i edukacji wydaną w latach 2008, 2009, 2010.

Nagroda Rektora Uniwersytetu Łódzkiego I stopnia za osiągnięcia naukowe, 2010.

II Nagroda w XLVI Konkursie "Państwa i Prawa" w kategorii rozpraw habilitacyjnych, 2011.

Nagroda Rektora Uniwersytetu Łódzkiego II stopnia za osiągnięcia naukowe, 2011.

 

Zainteresowania pozanaukowe:

Muzyka poważna i rockowa, bieganie i szermierka.

Joanna Boncela

ur. 28 kwietnia 1970 roku w Łodzi

 

Stopnie/tytuły naukowe i lata otrzymania:

Dr              2001        

Dr hab.      2013

 

Działalność zawodowa i społeczna:

Przedstawiciel asytenów w Radzie Naukowej Centrum Mikrobiologii i Wirusologii PAN, 1998-2002.  

Sekretarz Rady Rodziców przy Zespole Szkół nr 2 w Bratoszewicach, 2010-2014.         

Ekspert Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, 2013-nadal.      

Kierownika Pracowni Proteomiki Komórkowej, Instytut Biologii Medycznej PAN, 2013-nadal.           

 

Najważniejsze publikacje:

I. Artykuły:

1. Leukocyte: the double edged sword in fibrosis, współautorzy: J, Kryczka, Mediarors of Inflamation, 2015.

2.NFAT2 regulates COX-2 expression and modulates the integrin repertoire in endothelial cells at the crossroads of angiogenesis and inflammation, współautorzy: MP. Mena, I. Papiewska-Pajak, P. Przygodzka, A. Kozaczuk, C. Cierniewski, Exp Cell Res, 324, 2, 2014, 124-36.

3. Secretion of SerpinB2 from endothelial cells activated with inflammatory stimuli, współautorzy: P. Przygodzka, E. Wyroba, I. Papiewska-Pajak, C. Cierniewski, Exp Cell Res, 319, 8, 2013, 1213-9.

4. Association of plasminogen activator inhibitor type 2 (PAI-2) with proteasome within endothelial cells activated with inflammatory stimuli, współautorzy: P. Przygodzka, I. Papiewska-Pajak, E. Wyroba, C. Cierniewski, J Biol Chem, 286, 50, 2011, 43164-71.

5. Matrin 3 as a key regulator of endothelial cell survival, współautorzy: P. Przygodzka, C. Cierniewski, Exp Cell Res, 317, 6, 2011, 802-11.

6. Plasminogen activator inhibitor type 1 interacts with alpha3 subunit of proteasome and modulates its activity, współautorzy: P. Przygodzka, I. Papiewska-Pajak, E. Wyroba, M. Osinska, C. Cierniewski, J Biol Chem , 286, 8, 2011, 6820-31.

7. Autocrine effects of VEGF-D on endothelial cells after transduction with AD-VEGF-D(DeltaNDeltaC), współautorzy: I. Papiewska-Pajak, P. Przygodzka, C. Cierniewski, Exp Cell Res, 316, 6, 2010, 907-14.

 

II. Książki:

1. Serpins in angiogenesis, współautorzy: C. Cierniewski, w: Angiogenesis and Vascularisation, J. Dulak, A. Józkowicz, A. Łoboda(red.), Springer, Wien 2014.

 

Najważniejsze nagrody za działalność naukową:

Nagroda Naukowa Dyrektora Centrum Mikrobiologii i Wirusologii PAN – za rozprawę doktorską, 2001.

Nagroda im J. K. Parnasa Polskiego Towarzystwa Biochemicznego– za najlepszą pracę doświadczalną z biochemii wykonaną w polskim laboratorium, 2002.

Nagroda naukowa Prezydium Oddziału PAN w Łodzi i Konferencji Rektorów Wyższych Uczelni Łodzi, 2005.

Nagroda Zespołowa Ministra Zdrowia – za cykl publikacji dotyczących regulacji ekspresji i aktywności inhibitora aktywatorów plazminogenu typu I w komórkach śródbłonka podczas angiogenezy, 2006.

Grant podróżny przyznany przez Międzynarodowe Towarzystwo Zakrzepic i Hemostazy – udział zjeździe w Genewie, dla autora wyróżnionego posteru, 2007.

 

Popularyzacja nauki:

Przygotowanie i prowadzenie warsztatów ,,Jak wyizolować DNA w kuchni’’ dla uczniów szkół podczas Dni Otwartych w IBM PAN w ramach Festiwalu Nauki, 2008-2012

 

Zainteresowania pozanaukowe:

Literatura, kino, podróże.

Rafał Głowacki

ur. 14 czerwca 1971 roku we Włocławku

 

Stopnie/tytuły naukowe i lata otrzymania:

Dr              2001        

Dr hab.      2011

 

Działalność zawodowa i społeczna:

Kierownik Ktedry Chemii Środowiska, Wydział Chemii UŁ, 2011-obecnie.

 

Członkostwo w organizacjach i stowarzyszeniach:

Polskie Towarzystwo Chemiczne, 2013-obecnie.

 

Najważniejsze publikacje:

I. Artykuły:

1. A simple micellar electrokinetic chromatography method for the determination of hydrogen sulfide in hen tissues, współautorzy: P. Kubalczyk, K. Borowczyk, G. Chwatko, Electrophoresis, 36, 2015, 1028-1032.

2. Simultaneous determination of albumin and low-molecular-mass thiols in plasma by HPLC with UV detection, współautorzy: K. Borowczyk, M. Wyszczelska-Rokiel, P. Kubalczyk, Journal of Chromatography B, 981-982, 2015, 57-64.

3. Determination of homocysteine thiolactone in urine by field amplified sample injection and sweeping MEKC method with UV detection, współautorzy: P. Furmaniak, P. Kubalczyk, Journal of Chromatography B, 961, 2014, 36-41.

4. On-column derivatization with o-phthaldialdehyde for fast determination of homocysteine in human urine, współautorzy: K. Borowczyk, E. Bald, H. Jakubowski, Analytical and Bioanalytical Chemistry, 396, 2010, 2363-2366.

5. Identification and origin of Nε-homocysteinyl-lysine isopeptide in humans and mice, współautorzy: E. Bald and H. Jakubowski, Amino Acids, 39, 2010, 1563-1569.

6. An on-column derivatization method for the determination of homocysteine-thiolactone and protein N-linked homocysteine, współautorzy: E. Bald and H. Jakubowski, Amino Acids, 41, 2011, 187-194.

7. Cross-talk between Cys34 and lysine residues in human serum albumin revealed by N-homocysteinylation, współautorzy: H. Jakubowski, Journal of Biological Chemistry, 279, 2004, 10864-10871.

 

Najważniejsze nagrody za działalność naukową:

Nagroda Rektora UŁ stopnia pierwszego za osiągnięcia naukowe, 1998, 1999, 2002, 2007, 2009, 20011, 2012, 2014, 2015.

Nagroda naukowa Prezydium Oddziału PAN w Łodzi i Konferencji Rektorów Wyższych Uczelni Łodzi, 2005.

 

Odznaczenia:

Brązowy Medal za Długoletnią Służbę, 2015.

 

Popularyzacja nauki:

Wykładowca „Akademii Ciekawej Chemii” działającej na Wydziale Chemii UŁ

 

Zainteresowania pozanaukowe:

Film, sport

Marcin Bizukojć

UR. 30 WRZEŚNIA 1974 ROKU W PABIANICACH

 

Stopnie/tytuły naukowe i lata otrzymania:

Dr              2002        

Dr hab.      2010

 

Członkostwo w towarzystwach naukowych pochodzące z wyboru:

Akademia Młodych Uczonych Polskiej Akademii Nauk, 2012-2016.

 

Działalność zawodowa i społeczna:

Katedra Inżynierii Bioprocesowej Politechniki Łódzkiej, 2004-nadal.                  

Katedra Mikrobiologii Przemysłowej i Biotechnologii Uniwersytetu Łódzkiego, 2002-2004.

Katedra Inżynierii Bioprocesowej Politechniki Łódzkiej, 2002-2004.       

 

Najważniejsze publikacje:

I. Artykuły:

1. Bioprocess Engineering Aspects of the Cultivation of a Lovastatin Producer Aspergillus terreus, współautorzy: S. Ledakowicz, Advances in Biochemical Engineering/Biotechnology, 149, 205, 133-170.

2. Influence of oxygen on lovastatin biosynthesis by Aspergillus terreus ATCC 20542 quantitatively studied on the level of individual pellets, współautorzy: J. Gonciarz, Bioprocess and Biosystems Engineering, 38, 2015, 1251-1266.

3. Culture-based and sequence-based insights into biosynthesis of secondary metabolites by Aspergillus terreus ATCC 20542, współautorzy: T. Boruta, Journal of Biotechnology, 175, 1, 2014, 53-62.

4. Adding talc microparticles to Aspergillus terreus ATCC 20542 preculture decreases fungal pellet size and improves lovastatin production, współautorzy: J. Gonciarz, Engineering in Life Sciences, 14, 2, 2014, 190-200.

5. Feeding profile is not the sole factor influencing lovastatin production by Aspergillus terreus ATCC20542 in a continuous fed-batch stirred tank bioreactor, współautorzy: M. Pawlak, Biochemical Engineering Journal, 81, 2013, 80-89.

6. The morphological and physiological evolution of Aspergillus terreus mycelium in the submerged culture and its relation to the formation of secondary metabolites, współautorzy: S. Ledakowicz, World Journal of Microbiology and Biotechnology, 26, 2010, 41-54.

7. Metabolic modelling of syntrophiclike growth of a 1,3-propanediol producer Clostridium butyricum and a methanogenic archeon Methanosarcina mazei under anaerobic conditions, współautorzy: D. Dietz, J. Sun, A-P. Zeng, Bioprocess and Biosystems Engineering, 33, 2010, 507-523.

 

II. Książki:

1. Symbioza i parki ekoprzemysłowe, współautorzy: A. Doniec(red.), H. Duński, E. Liwarska-Bizukojć, W. Luciński, A. Marcinkowski, M. Owczarek, J. Reichel, A. Sikorski, A. Stępień, Wolters Kluwer business, Warszawa 2011.

2. Trzy oblicza parku ekoprzemysłowego w Hartbergu, współautorzy: E. Liwarska-Bizukojć, w: Powiązania symbiotyczne między przedsiębiorstwami, A. Doniec (red.), Wyd. Politechniki Łódzkiej, Łódź 2009.

 

Najważniejsze nagrody za działalność naukową:

Stypendium profesorskie z Własnego Funduszu Stypendialnego Politechniki Łódzkiej, 2015.

Stypendium habilitacyjne z Własnego Funduszu Stypendialnego Politechniki Łódzkiej, 2009.

Nagroda naukowa Prezydium Oddziału PAN w Łodzi i Konferencji Rektorów Wyższych Uczelni Łodzi, 2005.

Nagroda Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Łódzkiej za najlepszą Pracę Dyplomową w roku, 1998,1999.

 

Popularyzacja nauki:

Zajęcia w laboratorium mikrobiologii i bioreaktorów dla młodzieży z Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia.

Wykłady na temat grzybów strzępkowych dla dzieci ze szkół podstawowych z powiatu rypińskiego w województwie kujawsko-pomorskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

Zainteresowania pozanaukowe:

Literatura i film fantastyczny gatunku fantasy, science-fiction, antyutopia.

Maciej Urbaniak

ur. 25 września 1970 roku w Poznaniu

 

Stopnie/tytuły naukowe i lata otrzymania:

Dr              1997        

Dr hab.      2004

Prof.           2011

 

Działalność zawodowa i społeczna:

Kierownik Katedry Zarządzania Jakością Uniwersytetu Łódzkiego, 2003-2011.

Prodziekan Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, 2004-2012.  

Kierownik Katedry Logistyki Uniwersytetu Łódzkiego, 2011-nadal.       

 

Udział w redakcjach czasopism naukowych:

Organizacja i Kierowanie PABzastępca redaktora naczelnego, 2012-nadal.       

Social Scienceczłonek komitetu naukowego, 2012-nadal.

Problemy Jakościczłonek rady programowej, 2010-nadal.           

 

Członkostwo w organizacjach i stowarzyszeniach:

Polskie Towarzystwo Logistyczne, 2008-nadal.

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2008-nadal.

Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierowania, 2008-nadal.

Towarzystwo Naukowe Marketingu, 2014-nadal.

 

Najważniejsze publikacje:

I. Artykuły:

1. The role of quality in building the relationship with suppliers and customers in business to business market, Social Science, 4, 2009, 26-32.

2. Building the relationship with suppliers through the implementation of social responsibility conception, Polish Journal of Commodity Science, 1, 2010, 23-29.

3. Evaluation of the effects of quality management system improvement, współautorzy: K. Szczepańska, Foundations of Management. International Journal, 1, 2011, 97-108.

4. The role of quality improvement in cooperation between customers and suppliers in B2B market, Management & Gouvernance, 1, 2014, 29-37.

5. The role of the continuous improvement tools of  processes in building relationships in supply chain, Log Forum, 11, 1, 2015, 41-50.

6. The role of the concept of corporate social responsibility in building relationships and in the supply chain, Log Forum, 11, 2, 2015, 199-205.

7. Building relationship between OEM customers and suppliers in product innovation development processes, Modern Management Review, 20, 1, 2015, 185-197.

 

II. Książki:

1. Strategia jakości w marketingu przemysłowym, w: Marketing na rynku dóbr przemysłowych, Alfa-Wero, Warszawa 1998.

2. Marketing przemysłowy, Infor, Warszawa 1999.

3. Zarządzanie produktem, współautorzy: J. Szymczk, B. Sojkin, J. Kall, PWE, Warszawa 2003.

4. Wizerunek dostawcy na rynku dóbr produkcyjnych, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2003.

5. Marketing B2B w praktyce gospodarczej, współautorzy: A. Olczak, Difin, Warszawa 2006.

6. Zarządzanie jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem w praktyce gospodarczej, Difin, Warszawa 2007.

7. Kierunki doskonalenia systemów zarządzania, jakością, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010.

 

Najważniejsze nagrody za działalność naukową:

Nagroda Indywidualna Rektora Akademii Ekonomicznej w Poznaniu za osiągnięcia naukowe doktorat – Jakość w marketingu przemysłowym, 1998.

Nagroda Zespołowa Ministra Edukacji Narodowej i Sportu za książkę „Marketing Produktu”, 2004.

Nagroda Rektora Uniwersytetu Łódzkiego za osiągnięcia naukowe, rozprawa habilitacyjna Wizerunek dostawcy na rynku dóbr produkcyjnych, 2004.

Nagroda naukowa Prezydium Oddziału PAN w Łodzi i Konferencji Rektorów Wyższych Uczelni Łodzi, 2004.

Nagroda Rektora Uniwersytetu Łódzkiego za osiągnięcia naukowe, książka profesorska –Kierunki doskonalenia systemów zarządzania jakością, 2011.

 

Zainteresowania pozanaukowe:

Historia nowożytna i współczesna, turystyka górska

Krzysztof Owsianik

ur. 22 czerwca 1972 roku w Pabianicach

 

Stopnie/tytuły naukowe i lata otrzymania:

Dr      2003    

 

Działalność zawodowa i społeczna:

Adiunkt w Zakładzie Chemii Heteroorganicznej Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi, 2006-nadal.            

 

Najważniejsze publikacje:

I. Artykuły:

1. Versatile Behavior of β-Heterosubstituted Zirconaindene Complexes: M-Cl Bond Activation (M = Si, P, Au Fragments), współautorzy: M. Zabłocka, A. Igau, J.-P. Majoral, A. Skowrońska, Eur. J. Inorg. Chem, 7, 2001, 1693-1697.

2.An Expedient, Stereoselective Synthesis of Highly Functionalized Cyclic Compounds, współautorzy: E. Krawczyk, A. Skowrońska, M. Wieczorek, W. Majzner, New Journal of Chemistry, 26, 12, 2002, 1753-1767.

3. Metalla-Azaspirophosphanes: Synthesis, Structure, and Reactivity, współautorzy: M. Zabłocka, B. Donnadieu, J.-P. Majoral, Angew. Chem. Int. Ed., 42, 19, 2003, 2176–2179.

4. Regio- and Stereoselective Reactions Between Cyclic Baylis-Hillman Type Adducts and N-Nucleophiles and P-Nucleophile, współautorzy: E. Krawczyk, A. Skowrońska, Tetrahedron, 61, 6, 2005, 1449-1457.

5. Boronation of 1,8-Bis(diphenylphosphino)naphthalene: Formation of Cyclic Boronium Salts, współautorzy: R. Chauvin, A. Balińska, M. Wieczorek, M. Cypryk, M. Mikołajczyk, Organometallics, 28, 17, 2009, 4929–4937.

6. Synthesis and Structures of Non-cyclic and Cyclic Mono- and Bisphosphonium Salts Derived from 1,8-Bis(diphenylphosphino)naphthalene, współautorzy: L. Vendier, J. Błaszczyk, L. Sieroń, Tetrahedron, 69, 5, 2013, 1628-1633.

7. Synthesis of New Sulfonium Ylides Bearing the Chiral Diazaphospholidine Group as Reagents for Asymmetric Cyclopropanation, współautorzy: W. Wieczorek, A. Balińska, M. Mikołajczyk, Heteroatom Chemistry, 25, 6, 2014, 690-697.

 

II. Książki:

1. Quinquevalent phosphorus acids, współautorzy: A. Skowrońska, w: Organophosphorus Chemistry,J. Tebby, D. Allen (red.), Royal Society of Chemistry, Cambridgie  2007.

 

Najważniejsze nagrody za działalność naukową:

Nagroda naukowa Prezydium Oddziału PAN w Łodzi i Konferencji Rektorów Wyższych Uczelni Łodzi, 2004.

 

Popularyzacja nauki:

Udział w Festiwalach Nauki, Kultury i Sztuki w Łodzi, 2012-2015.

 

Zainteresowania pozanaukowe:

Spływy kajakowe, wycieczki górskie.

Marek Kozicki

ur. 23 czerwca 1972 roku w Garwolinie

 

Stopnie/tytuły naukowe i lata otrzymania:

Dr              2004        

Dr hab.      2012

Prof.           2014

 

Działalność zawodowa i społeczna:

Politechnika Łódzka, adiunkt, 2004-2012.  

Politechnika Łódzka, prof. ndzw, 2012-obecnie.    

 

Najważniejsze publikacje:

I. Artykuły:

1. Doped polyacrylonitrile fibres as UV radiation sensors, współautorzy: E. Sasiadek, I. Karbownik, W. Maniukiewicz, Sensor. Actuat. B-Chem., 213, 2015, 234–243.

2. Software for 3D radiotherapy dosimetry. Validation, współautorzy: P. Maras, A.C. Karwowski, Phys. Med. Biol, 59, 2014, 4111-4136.

3. Facile and durable antimicrobial finishing of cotton textiles using a silver salt and UV light, współautorzy: E. Sąsiadek, M. Kołodziejczyk, J. Komasa, A. Adamus, W. Maniukiewicz, A. Pawlaczyk, M. Szynkowska, J. Rogowski, E. Rybicki, Carbohydr. Polym, 91, 2013, 115-127.

4. UV-assisted screen-printing of flat textiles, współautorzy: E. Sąsiadek, Color. Technol, 128, 2012, 251-260.

5. Polyamide woven fabrics with 2,3,5-triphenyltetrazoluim chloride or nitro blue tetrazolium chloride as 2D ionizing radiation dosimeters, współautorzy: E. Sąsiadek, Radiat. Meas, 47, 2012, 614-621.

6. On the development of the VIPAR polymer gel dosimeter for three-dimensional dose measurements, współautorzy: P. Maras, K. Rybka, T. Bieganski, S. Kadłubowski, L. Petrokokkinos, Macromol. Symp, 254, 2007, 345-352.

7. How do monomeric components of a polymer gel dosimeter respond to ionising radiation: A steady-state radiolysis towards preparation of a 3D polymer gel dosimeter, Radiat. Phys. Chem, 80, 2011, 1419-1436.

 

Najważniejsze nagrody za działalność naukową:

Award Certificate - Silver (Cer. No 06GJ02162) "VIPARnd-GeVero® tool for 3D dosimetry in tumour radiotherapy" 6th International Exhibition (SuZhou) of Inventions, Suzhou, China, October 16-19, 2008, 2008.

Łódzkie Eureka" distinction of the city of Łódź, 2008, for innovation: "Dosimetry for 2- and 3-D measurements of dose distribution in radiotherapy", 2008.

Gold Medal for the innovation: "Dosimeters for two- and three-dimensional measurements of radiation dose distribution in radiotherapy" The Belgian and International Trade Fair for Technological Innovation, EUREKA!, November 24, 2007.

Nagroda naukowa Prezydium Oddziału PAN w Łodzi i Konferencji Rektorów Wyższych Uczelni Łodzi, 2005.

Diploma of Polish Ministry of Science and Higher Education, 2008 "Textile dosimeter for radiation dose distribution measurements in radiotherapy", 2008.

Joanna Narbutt

ur. 12 października 1971 roku w Łodzi

Stopnie/tytuły naukowe i lata otrzymania:

Dr              2000        

Dr hab.      2006

Prof.           2011

 

Członkostwo w towarzystwach naukowych pochodzące z wyboru:

Polskie Towarzystwo Dermatologiczne, sekretarz generalny PTD, 2008-nadal.

Łódzkie Towarzystwo Naukowe, 2006.

 

Działalność zawodowa i społeczna:

Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Klinika Dermatologii i Wenerologii,  2000-nadal.        

Centralny Szpital Kliniczny w Łodzi, 2000-2011.  

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im WAM – Centralny Szpital Weteranów w Łodzi, 2011- nadal.        

           

Udział w redakcjach czasopism naukowych:

Archives of medical Sciencedeputy editor-in-chief, 2006-2012.   

 

Członkostwo w organizacjach i stowarzyszeniach:

Polskie Towarzystwo Dermatologiczne, Sekretarz Generalny PTD, 2008-nadal.

Łódzkie Towarzystwo Naukowe, 2006.

European Society for Dermatological Research, 2002-nadal.

European Academy of Dermatology and Venereology, 2002-nadal.

 

Najważniejsze publikacje:

I. Artykuły:

1. System for monitoring UV radiation level in phototherapy cabins in Poland, współautorzy: M. Pawlaczyk, A. Sysa-Jędrzejowska, J.W. Krzyścin, P. Sobolewski, B. Rajewska-Więch, A. Lesiak, Arch Med Sci, 10, 6, 2014, 1244-54.

2. The A/A genotype of an interleukin-17A polymorphism predisposes to increased severity of atopic dermatitis and coexistence with asthma., współautorzy: M. Wojtczak, A. Zalińska, A. Salinski, K. Przybylowska-Sygut, P. Kuna, P. Majak, A. Sysa-Jedrzejowska, A. Lesiak, Clin Exp Dermatol, 40, 1, 2015, 11-6.

3. Narrow band ultraviolet B irradiations cause alteration in interleukin-31 serum level in psoriatic patients, współautorzy: I. Olejniczak, D. Sobolewska-Sztychny, A. Sysa-Jedrzejowska, I. Słowik-Kwiatkowska, T. Hawro, A. Lesiak, Arch Dermatol Res, 305, 3, 2013, 191-5.

4. The role of T-regulatory cells and Toll-like receptors 2 and 4 in atopic dermatitis, współautorzy: A. Lesiak, P. Smolewski, D. Sobolewska-Sztychny, A. Sysa-Jedrzejowska, J. Scand, 76, 4, 2012, 405-10.

5. Pathogenic activity of circulating anti-desmoglein-3 autoantibodies isolated from pemphigus vulgaris patients, współautorzy: J. Boncela, K. Smolarczyk, C. Kowalewski, K. Wozniak, JD. Torzecka, A. Sysa-Jedrzejowska, CS. Cierniewski, A. Lesiak, Arch Med Sci., 8, 2, 2012, 347-56.

6. Repeated suberythemal UVB preexposure protects against high-dose UVB-induced expression of vitamin D receptor protein in human Skin, współautorzy: A. Lesiak, K. Wodz, R. Pawliczak, M. Rogowski-Tylman, A. Sysa-Jedrzejowska, AR. Young, J Invest Dermatol, 131, 11, 2011, 2332-5.

7. An enhanced risk of basal cell carcinoma is associated with particular polymorphisms in the VDR and MTHFR genes, współautorzy: K. Wodz-Naskiewicz, R. Pawliczak, M. Rogowski-Tylman, A. Sysa-Jedrzejowska, M. Sobjanek, A. Wlodarkiewicz, Exp Dermatol, 20, 10, 2011, 800-4.

 

Najważniejsze nagrody za działalność naukową:

Nagroda naukowa Prezydium Oddziału PAN w Łodzi i Konferencji Rektorów Wyższych Uczelni Łodzi, 2003.

Loreal for women in science with UNESCI, 2006.

 

Zainteresowania pozanaukowe:

Litaratura.

Bogna Rudolf

ur. 7 marca 1969 roku w Łodzi

 

Stopnie/tytuły naukowe i lata otrzymania:

Dr              1998        

Dr hab.      2011

 

Działalność zawodowa i społeczna:

Kierownik Katedry Chemii Organicznej, 2014-nadal.        

 

Członkostwo w organizacjach i stowarzyszeniach:

Polskie Towarzystwo Chemiczne, 2000.

 

Najważniejsze publikacje:

I. Artykuły:

1. Transition Metal-Carbonyl Labeling of biotin and avidin for use in solid phase carbonyl metallo immunoassay(CMIA), współautorzy: M. Salmain, N. Fischer-Durand, L. Cavalier,  J. Zakrzewski, Bioconjugate Chem, 13, 2002, 693-698.

2. Sulfhydryl-selective, covalent labelling of biomolecules with transition metallo-carbonyl complexes. Synthesis of (h5-C5H5)M(CO)3(h1-N-maleimidato) (M = Mo, W), X-ray structure and reactivity studies, współautorzy: M. Palusiak, J. Zakrzewski, M. Salmain, G. Jaouen, Bioconjugate Chem, 16, 5, 2005, 1218-1224.

3. Cysteine-specific, covalent anchoring of transition organometallic complexes to the protein papain from carica papaya, współautorzy: P. Haquette, M. Salmain, K. Svedlung, A. Martel, J. Zakrzewski, S. Cordier, T. Roisnel, C. Fosse, G. Jaouen, ChemBioChem, 8, 2007, 224-231.

4. Design of a new multifunctionalized PAMAM dendrimer with hydrazide-terminated spacer arm suitable for metal-carbonyl multilabeling of aldehyde-containing molecules, współautorzy: N. Fischer-Durand, M. Salmain, L. Juge, V.Guerineau, O. Laprevote, A. Vessieres, G. Jaouen, Macromolecules, 40, 2007, 8568-8575.

5. h1-N-succinimidato complexes of iron, molybdenum and tungsten as reversible inhibitors of papain, współautorzy: M. Salmain, A. Martel, M. Palusiak, J. Zakrzewski, J. Inorg. Biochem, 103, 2009, 1162-1168.

6. Site-Specific Conjugation of Metal-Carbonyl Dendrimer to Antibody and its Use as Detection Reagent in Immunoassay, współautorzy: N. Fischer-Durand, M. Salmain,  L. Dai,  L. Juge, V. Guerineau,  O. Laprevote, A. Vessieres,  G. Jaouen, Anal. Biochem, 407, 2, 2010, 211-19.

7. Preparation of metallocarbonyl-gold-antibody bioconjugates for mid-IR optical immunosensing, współautorzy: M. Salmain, J. Grobelny, G. Celichowski, M. Cichomski, J. Organomet. Chem , 734, 2013, 32-37.

 

Najważniejsze nagrody za działalność naukową:

Nagroda Zespołowa Rektora Uniwersytetu Łódzkiego I stopnia, 1999.

Nagroda Prezydium Oddziału PAN w Łodzi i Konfederacji Rektorów Państwowych Uczelni Wyższych w Łodzi, 2003.

Nagroda Zespołowa Rektora Uniwersytetu Łódzkiego I stopnia, 2004.

Nagroda Zespołowa Rektora Uniwersytetu Łódzkiego I stopnia, 2011.

 

Popularyzacja nauki:

Udział w Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki, 2015

 

Zainteresowania pozanaukowe:

Historia Sztuki, Fotografia.

Marzena Pazgier

ur. 24 kwietnia 1972 roku w Łowiczu

 

Stopnie/tytuły naukowe i lata otrzymania:

Dr              2001        

 

Działalność zawodowa i społeczna:

Research Scientist, Institute of Technical Biochemistry, Technical University of Lodz, Poland, 2001-2002.     

Postdoctoral Fellow, National Cancer Institute, NIH, Macromolecular Crystallography    Laboratory, Frederick, MD, USA, 2002-2007.    

Research Associate, Institute of Human Virology of University of Maryland School of Medicine, University of Maryland, Baltimore, USA, 2007-2009.      

Research Associate, Department of Biochemistry and Molecular Biology, University of Maryland School of Medicine, University of Maryland, Baltimore, USA, 2007-2009.  

Assistant Professor, Institute of Human Virology of University of Maryland School of Medicine, University of Maryland, Baltimore, USA, 2009-present.  

Assistant Professor, Department of Biochemistry and Molecular Biology, University of Maryland School of Medicine, University of Maryland, Baltimore, USA, 2009-present.          

 

Członkostwo w organizacjach i stowarzyszeniach:

American Crystallographic Association, 2006-nadal.

The Protein Society, 2006-nadal.

Program in Oncology of University of Maryland Marlene and Stewart Greenebaum Cancer Center (UMGCC), 2013-nadal.

American Society for Microbiology, 2013-nadal.

Global HIV Vaccine Enterprise, Bill and Melinda Gates Foundation, 2011-nadal.

 

Najważniejsze publikacje:

I. Artykuły:

1. A left-handed solution to peptide inhibition of the p53-MDM2 interaction, współautorzy: M. Liu, C. Li, W. Yuan, C. Li, W. Lu, Angew Chem Int Ed Engl, 49, 21, 2010, 3649-52.

2. Human α-defensin 6 promotes mucosal innate immunity through self-assembled peptide nanonets, współautorzy: H. Chu, G. Jung, SP. Nuccio, PA. Castillo, MF. de Jong, MG. Winter, SE. Winter, J. Wehkamp, B. Shen, NH. Salzman, MA. Underwood, RM. Tsolis,  GM. Young, W. Lu, RI. Lehrer, AJ. Bäumler, CL. Bevins, Science, 337, 6093, 2012, 477-81.

3. Diverse specificity and effector function among human antibodies to HIV-1 envelope glycoprotein epitopes exposed by CD4 binding, współautorzy: Y. Guan, MM. Sajadi, R. Kamin-Lewis, S. Al-Darmarki, R. Flinko, E. Lovo, X. Wu, JE. Robinson, MS. Seaman, TR. Fouts, RC. Gallo, AL. DeVico, GK. Lewis, Proc Natl Acad Sci U S A, 110, 1, 2013, E69-78.

4. Turning defense into offense: defensin mimetics as novel antibiotics targeting lipid II, współautorzy: KM. Varney, AM. Bonvin, J. Malin, W. Yu, E. Ateh, T. Oashi, W. Lu, J. Huang, M. Diepeveen-de Buin, J. Bryant, E. Breukink, AD. Jr Mackerell, EP. de Leeuw, PLoS Pathog, 9, 11, 2013, e1003732.

5. Structural definition of an antibody-dependent cellular cytotoxicity response implicated in reduced risk for HIV-1 infection, współautorzy: P. Acharya, WD. Tolbert, N. Gohain, X. Wu, L. Yu, T. Liu, W. Huang, CC. Huang, YD. Kwon, RK. Louder, TS. Luongo, JS. McLellan,  M. Pancera, Y. Yang, B. Zhang, R. Flinko, JS. Jr Foulke, MM. Sajadi, R. Kamin-Lewis, JE. Robinson, L. Martin, PD. Kwong, Y. Guan, AL. DeVico, GK. Lewis, J Virol, 88, 21, 2014, 12895-906.

6. Structural basis of how stress-induced MDMX phosphorylation activates p53, współautorzy: X. Chen, N. Gohain, C. Zhan, WY. Lu, W. Lu, Oncogene, Epub ahead of print, 2015.

7. CD4 mimetics sensitize HIV-1-infected cells to ADCC, współautorzy: J. Richard, M. Veillette, N. Brassard, SS. Iyer, M. Roger, L. Martin, A. Schön, E. Freire, JP. Routy, AB. 3rd  Smith, J. Park, DM. Jones, JR. Courter, BN. Melillo, DE. Kaufmann, BH.  Hahn, SR. Permar, BF. Haynes, N. Madani, JG. Sodroski, A. Finzi, Proc Natl Acad Sci USA, 112, 20, 2015, E2687-94.

 

Najważniejsze nagrody za działalność naukową:

Young Investigator Award funded by the Committee of Technology and Chemistry of the Polish Academy of Sciences, 1995.

The Research Council of Food Chemistry and Biotechnology Award for outstanding Ph.D. Thesis, Technical University of Lodz, Poland, 2001.

Institute of Human Virology Faculty Development Award, University of Maryland, 2009.

Early Career Investigator Recognition Award, Global HIV Vaccine Enterprise, Bill and Melinda Gates Foundation, 2014.

Nagroda naukowa Prezydium Oddziału PAN w Łodzi i Konferencji Rektorów Wyższych Uczelni Łodzi, 1990

 

Zainteresowania pozanaukowe:

Historia Europy.

Monika Marcinkowska

ur. 6 kwietnia 1973 roku w Łodzi

 

Stopnie/tytuły naukowe i lata otrzymania:

Dr              1998        

Dr hab.      2004

Prof.           2014

 

Działalność zawodowa i społeczna:

Kierownik Katedry Bankowości Uniwersytetu Łódzkiego, 2006-nadal.   

Członek Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych, 2013-nadal.            

Członek Komitetu Nauk o Finansach PAN, 2011-nadal.    

Członek European Banking Auhority BSG, 2016-nadal

 

Udział w redakcjach czasopism naukowych:

Bezpieczny Bankczłonek komitetu redakcyjnego, 2013-nadal.     

Finanse – Czasopismo Komiettu Nauk o Finansach PANczłonek redakcji, 2012-nadal  

Management and Business Administration. Central Europeeditorial board member, 2013-nadal.                     

 

Członkostwo w organizacjach i stowarzyszeniach:

European Finance Association, 2003-nadal.

 

Najważniejsze publikacje:

I. Artykuły:

1. Remuneration of bank managers – problems and potential solutions, Argumenta Oeconomica, 32, 1, 2014, 41-74.

2. Regulation and self-regulation in banking: in search of optimum, Bank i Kredyt, 44, 2, 2013, 119-158.

3. Dodatkowe podatki i opłaty od banków – potrzeby praktyki i dylematy teorii finansów, Prawce Naukowe UE we Wrocławiu, 170, 2011, 100-127.

4. Innowacje finansowe w bankach, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 266, 2012, 71-96.

5. Corporate Governance in Banks:  Problems and Remedies, Financial Assets and Investing, 2, 2012, 47-67.

6. Porównawcza analiza finansowa banków, Bezpieczny Bank, 1, 2012, 7-34.

7. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw a ich wyniki ekonomiczne, Przegląd Organizacji, 10, 2010, 7-10.

 

II. Książki:

1. Corporate governance w bankach - teoria i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014.

2. Kapitał relacyjny banku, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013.

3. Standardy kapitałowe banków. Bazylejska Nowa Umowa Kapitałowa w polskich regulacjach nadzorczych, Regan Press, Gdańsk 2009.

4. Ocena działalności instytucji finansowych, Difin, Warszawa, 2007.

5. Roczny raport z działań i wyników przedsiębiorstwa. Współczesne trendy w sprawozdawczości, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.

6. Wartość banku – kreowanie wartości i pomiar wyników działalności banku, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2003.

7. Kształtowanie wartości firmy, PWN, Warszawa 2000.

 

Najważniejsze nagrody za działalność naukową:

Nagroda w III Konkursie Komitetu Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk promującym wybitne osiągnięcia w zakresie finansów, 2010.

Beta - Polska Nagroda za Osiągnięcia w Dziedzinie Nauki Zarządzania Finansami, 2005.

Nagroda Prezydium Oddziału PAN w Łodzi i Konfederacji Rektorów Państwowych Uczelni Wyższych w Łodzi, 2001.

 

Odznaczenia:

Brązowy Krzyż Zasługi, 2006.

 

Działalność społeczna:

Promocja najlepszych praktyk w raportowaniu biznesowym (m.in. praca w kapitule konkursu Best Annual Report)

 

Zainteresowania pozanaukowe:

Koty, konie, muzyka, fotografia.

Jarosław Berent

ur. 19 maja 1967 roku w Inowrocławiu

Stopnie/tytuły naukowe i lata otrzymania:

Dr              1998        

Dr hab.      2004

Prof.           2009

 

Członkostwo w towarzystwach naukowych pochodzące z wyboru:

Polskie Towarzystwo Medycyny Sądowej i Kryminologii, prezes, 2007-nadal.

Komisja Biologii Molekularnej Komitetu Genetyki Człowieka i Patologii Molekularnej PAN, 2003-2006.

 

Działalność zawodowa i społeczna:

Kierownik Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, 2006-nadal.   

Profesor zwyczajny w Katedrze Postępowania Karnego i Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, 2010-nadal.         

Profesor zwyczajny w Katedrze Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, 2012-nadal.           

Ekspert Międzynarodowego Trybunału ONZ w Hadze, 1998-2002.         

Konsultant Wojewódzki w dziedzinie medycyny sądowej, 2007-nadal.               

 

Udział w redakcjach czasopism naukowych:

Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologiiczłonek kolegium redakcyjnego, 2010-nadal.

Medycyna Praktycznaczłonek rady naukowej, 2011-nadal.          

Kwartalnik Prawno-Kryminalistycznyczłonek rady programowej, 2012-nadal.   

Problemy Kryminalistykiczłonek kolegium redakcyjnego, 2015-nadal.               

 

Najważniejsze nagrody za działalność naukową:

Stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, 1997.

Nagroda naukowa Prezydium Oddziału PAN w Łodzi i Konferencji Rektorów Wyższych Uczelni Łodzi, 2001.

Krzysztof Fortuniak

ur. 9 stycznia 1965 roku w Sochaczewie

 

Stopnie/tytuły naukowe i lata otrzymania:

Dr              1996        

Dr hab.      2003

Prof.           2011

 

Członkostwo w towarzystwach naukowych pochodzące z wyboru:

Łódzkie Towarzystwo Naukowe, 2005.

Polskie Towarzystwo Geofizyczne, 1996.

 

Działalność zawodowa i społeczna:

Katedra Meteorologii i Klimatologii WNG Uniwersytetu Łódzkiego, 2011-nadal.          

Polska Komisja Akredytacyjna, 2012-2015.            

Senat Uniwersytetu Łódzkiego, 2012-2016.           

Rada Naukowa Instytutu Geografii Fizycznej WGiSR Uniwersytetu Warszawskiego, 2012-2016.        

Rada Naukowa Instytutu Geofizyki PAN, 2015-2018.                  

 

Udział w redakcjach czasopism naukowych:

Badania Fizjograficzneczłonek rady redakcyjnej, 2010-nadal.     

Meteorologische Zeitschrift, vol.22, no. 5redaktor numeru specjalnego, 2013-2013.       

 

Członkostwo w organizacjach i stowarzyszeniach:

International Association for Urban Climate, 2003-nadal.

 

Najważniejsze publikacje:

I. Artykuły:

1. Selected spectral characteristics of wind turbulence over urbanised area in the centre of Łódź, Poland, współautorzy: W. Pawlak, Boundary-Layer Meteorology, 154, 2015, 137–156.

2. Integral turbulence statistics over a central European city centrei, współautorzy: W. Pawlak, M. Siedlecki, Boundary-Layer Meteorology, 146, 2, 2013, 257-276.

3. The International Urban Energy Balance Models Comparison Project: First Results from Phase 1, współautorzy: C.S.B. Grimmond, M. Blackett, M.J. Best, J. Barlow, J-J. Baik, S.E Belcher, S.I. Bohnenstengel, I. Calmet, F. Chen, A. Dandou, M.L. Gouvea, R. Hamdi, M. Hendry, T. Kawai, Y. Kawamoto, H. Kondo, E.S. Krayenhoff, S-H. Lee, T. Loridan, A. Martilli, V. Masson, S. Miao, K. Oleson, G. Pigeon, A. Porson, Y-H. Ryu, F. Salamanca, L. Shashua-Bar, G-J. Steeneveld, M. Tombrou, J. Voogt, D. Young, N. Zhang, Journal of Applied Meteorology and Climatology, 49, 6, 2010, 1268-1292.

4. Heat storage and anthropogenic heat flux in relation to the energy balance of a central European city centre, współautorzy: B. Offerle, C.S.B. Grimmond, International Journal of Climatology, 25, 2005, 1405-1419.

5. Temporal and spatial characteristics of the urban heat island of Łódź, Poland, współautorzy: K. Kłysik, Atmospheric Environment, 33, 1999, 3885-3895.

6. Changes in the probability of heavy precipitation: Important indicators of climatic change, współautorzy: P.Y. Groisman, T.R. Karl, D.R Easterling, R.W. Knight, P.F Jamason, K.J. Hennessy, R. Suppiah, C.M. Page, J. Wibig, V.N. Razuvaev, A. Douglas, E. Forland, P.M. Zhai, Climatic Change, 42, 1999, 243-283.

7. Interdecadal variations of surface wind direction in Lund, southern Sweden, współautorzy: P. Jönsson, International Journal of Climatology, 15, 1995, 447-461.

 

II. Książki:

1. Radiacyjne i turbulencyjne składniki bilansu cieplnego terenów zurbanizowanych na przykładzie Łodzi, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010.

2. Miejska Wyspa ciepła. Podstawy energetyczne, studia eksperymentalne, modele numeryczne i statystyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2003.

3. Stochastyczne i deterministyczne aspekty zmienności wybranych elementów klimatu Polski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2000.

 

Najważniejsze nagrody za działalność naukową:

Nagroda Rektora Uniwersytetu Łódzkiego, 1994, 1996, 1997, 2000, 2002, 2004, 2007, 2009, 2011, 2013.

Nagroda naukowa Prezydium Oddziału PAN w Łodzi i Konferencji Rektorów Wyższych Uczelni Łodzi, 2001.

Złota Odznaka Polskiego Towarzystwa Geofizycznego, 2007.

 

Odznaczenia:

Srebrny Krzyż Zasługi, 2005.

 

Zainteresowania pozanaukowe:

Turystyka, historia.

Andrzej Stefański

ur. 31 lipca 1967 roku w Zduńskiej Woli

 

Stopnie/tytuły naukowe i lata otrzymania:

Dr              1996        

Dr hab.      2005

Prof.           2010

 

Członkostwo w towarzystwach naukowych pochodzące z wyboru:

Członek Sekcji Dynamiki Układów przy Komitecie Mechaniki PAN, 2007-2011.

 

Działalność zawodowa i społeczna:

Opiekun kierunku Mechanika i Budowa Maszyn na Wydziale Mechanicznym Politechniki Łódzkiej, 2008-2015.

Przewodniczący Komisji Egzaminu Dyplomowego kierunku Mechanika i Budowa Maszyn na Wydziale Mechanicznym PŁ, 2008-2015.        

Kierownik ds. rzeczowych w projekcie realizowanym w ramach Programu Operacyjnego – Kapitał Ludzki p.t. Podwyższanie kompetencji kadry akademickiej i umiejętności absolwentów w aspekcie nowoczesnych metod analizy, symulacji i optymalizacji w procesie projektowania i eksploatacji, 2009-2012.    

 

Członkostwo w organizacjach i stowarzyszeniach:

Członek Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, 2002-nadal.

 

Najważniejsze publikacje:

I. Artykuły:

1. Estimation of the largest Lyapunov exponent in systems with impacts, Chaos, Solitons & Fractals, 11, 15, 2000, 2443-2451.

2. Estimation of the dominant Lyapunov exponent of non-smooth systems on the basis of maps synchronization, współautorzy: T. Kapitaniak, Chaos Solitons & Fractals, 15, 2003, 233-244.

3. Simple estimation of synchronization threshold in ensembles of diffusively coupled chaotic systems, współautorzy: J. Wojewoda, T. Kapitaniak, S. Yanchuk, Physical Review, 11, 026217, 2004.

4. Ragged synchronizability of coupled oscillators, współautorzy: P. Perlikowski, T. Kapitaniak, Physical Review E, 75, 016210, 2007.

5. Hysteretic effects of dry friction: modelling and experimental studies, współautorzy: J. Wojewoda, M. Wiercigroch, T. Kapitaniak, Philosophical Transactions of the Royal Society A, 336, 2008, 747-765.

6. Dynamics of coin tossing is predictable, współautorzy: J. Strzałko, J. Grabski, P. Perlikowski, T. Kapitaniak, Physics Reports, 469, 2008, 59-92.

7. Synchronization of clocks, współautorzy: M. Kapitaniak, K. Czolczynski, P. Perlikowski, T. Kapitaniak, Physics Reports, 517, 1-2, 2012.

 

II. Książki:

1. Determining Thresholds of Complete Synchronization, and Application, w: World Scientific Series on Nonlinear Science, Series A, vol. 67, Singapore 2009.

2. Dynamics of Gambling: Origins of Randomness in Mechanical Systems, współautorzy: J. Strzałko, J. Grabski, P. Perlikowski, T. Kapitaniak, w: Springer Verlag, Series: Lecture Notes in Physics, Vol. 792, 2010.

 

Najważniejsze nagrody za działalność naukową:

Nagroda Prezydium Oddziału PAN w Łodzi i Konfederacji Rektorów Państwowych Uczelni Wyższych w Łodzi 2001.

 

Odznaczenia:

Brązowy Medal za Długoletnią Służbę, 2010.

 

Popularyzacja nauki:

Udział w łódzkim Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki, 2006-2011.

 

Zainteresowania pozanaukowe:

Literatura SF, żeglarstwo, sport: biegi, piłka nożna.

 

Jarosław Dziadek

ur. 14 grudnia 1966 roku w Częstochowie

 

Stopnie/tytuły naukowe i lata otrzymania:

Dr              1993        

Dr hab.      1999

Prof.           2008

 

Członkostwo w towarzystwach naukowych pochodzące z wyboru:

Komitet Mikrobiologii PAN, z-ca przewodniczącego, 2010-2014,

Komitet Mikrobiologii PAN, 2002-2014.

 

Działalność zawodowa i społeczna:

Dyrektor Instytutu Biologii Medycznej PAN w Łodzi, 2013-obecnie.      

Z-ca Dyrektora ds. naukowych Instytutu Biologii Medycznej PAN w Łodzi, 2009-2012.

Kierownik Pracowni Genetyki i Fizjologii Mycobacterium Instytutu Biologii Medycznej PAN w Łodzi, 2004-obecnie.

Profesor w Katedrze Biofizyki Molekularnej Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2010-obecnie.

Stypendysta Fulbright’a oraz „postdoc” w laboratorium Prof. Malini  Rajagopalan, Department of Biochemistry, University of Texas, Health Centre at Tyler, Texas, USA,  1999-2003.     

„Postdoc” w laboratorium prof. Yoshikatsu Murooka, Department of Fermentation Technology, Faculty of Engineering, Hiroshima University, Japan, 1994-1995.      

 

Udział w redakcjach czasopism naukowych:

Polish Journal of Microbiologyeditorial board, 2010-obecnie.     

 

Najważniejsze publikacje:

I. Artykuły:

1. Evaluation of DNA primase DnaG as a potential target for antibiotics, współautorzy: A. Kuron, M. Korycka-Machala, A. Brzostek, M. Nowosielski, A. Doherty, B. Dziadek, Antimicrob. Agents and Chemiother, 58, 2014, 1699-1706.

2. HsdD can be dispensable for cholesterol degradation in mycobacteria, współautorzy: A. Brzostek, A. Rumijowska-Galewicz, B. Dziadek, E.A. Wojcik,  J Steroid Biochem Mol Biol, 134, 2013, 1-7.

3. Direct and inverted repeats elicit genetic instability by both exploiting and eluding DNA double-strand break repair systems in mycobacteria, współautorzy: E.A. Wojcik, A. Brzostek, A. Bacolla, P. Mackiewicz, K. M. Vasquez, M. Korycka-Machala, A. Jaworski, PLoS One, 7, 12, 2012, e51064.

4. AccD6, a key carboxyltransferase, essential for mycolic acid synthesis in Mycobacterium tuberculosis, is dispensable in a non-pathogenic strain, współautorzy: J. Pawelczyk, A. Brzostek, L. Kremer, B. Dziadek, A. Rumijowska-Galewicz, M. Fiolka, J. Bacteriol, 193, 24, 2011, 6960-72.

5. DNA repair systems and the pathogenesis of Mycobacterium tuberculosis: varying activities at different stages of infection, współautorzy: A.E. Gorna, R.P. Bowater, Clinical Science, 119, 2010, 187–202.

6. Mycobacterium tuberculosis is able to accumulate and utilize cholesterol, współautorzy: A. Brzostek, J. Pawelczyk, A. Rumijowska-Galewicz, B. Dziadek, J. Bacteriol., 191, 21, 2009, 6584-91.

7. Mycobacteriophage exploit NHEJ to facilitate genome circularization., współautorzy: R.S. Pitcher, L.M. Tonkin, J.M. Daley, P.L Palmbos, A.J Green, T.L. Velting, A. Brzostek, M. Korycka-Machala, S. Cresawn, G. Hatfull, T.E Wilson, A.J. Doherty, Mol. Cell, 23, 5, 2006, 743-8.

 

Najważniejsze nagrody za działalność naukową:

Nagroda KM PAN im. Basalika (wyróżnienie) za najlepszą pracę mikrobiologiczną zrealizowaną w całości w polskim laboratorium, opublikowaną w roku 2013, 2014.

Nagroda KM PAN im. Basalika (wyróżnienie) za najlepszą pracę mikrobiologiczną zrealizowaną w całości w polskim laboratorium, opublikowaną w roku 2012, 2013.

Nagroda KM PAN im. Basalika za najlepszą pracę mikrobiologiczną zrealizowaną w całości w polskim laboratorium, opublikowaną w roku 2011, 2012.

Nagroda KM PAN im. Basalika (wyróżnienie) za najlepsze prace mikrobiologiczne zrealizowane w całości w polskich laboratoriach, opublikowaną w roku 2009, 2010.

Nagroda Oddziału Łódzkiego PAN, 2000.

 

Zainteresowania pozanaukowe:

Muzyka, sport.

Agnieszka Krakowiak

ur. 27 maja 1964 roku w Łodzi

 

Stopnie/tytuły naukowe i lata otrzymania:

Dr              2000        

 

Działalność zawodowa i społeczna:

Adiunkt - Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi, 2003-nadal.

Opiekun praktyk studenckich – ZCHB, Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi, 2012-nadal.    

Członek Komisji Patentowej Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi, 2013-nadal.                        

 

Najważniejsze publikacje:

I. Artykuły:

1. Stereodifferentiation - The effect of P-chirality of oligo(nucleoside phosphorothioate)s on the activity of bacterial RNase H, współautorzy: M. Koziołkiewicz, M. Kwinkowski, M. Boczkowska, W.J. Stec, Nucleic Acids Res., 23, 24, 1995, 5000-5005.

2. Designed FHIT alleles establish that Fhit-induced apoptosis in cancer cells is limited by substrate binding, współautorzy: F. Trapasso, R. Cesari, J. Arkles, S. Yendamuri, H. Ishii, A. Vecchione, T. Kuroki, P. Bieganowski, H.C. Pace, K. Huebner, C.M. Croce, C. Brenner, Proc. Natl. Acad. Sc.  U S A, 100, 4, 2003, 1592-1597.

3. Coordinate expression of NADPH-dependent flavin reductase, Fre-1, and Hint-related 7meGMP-directed hydrolase, DCS-1, współautorzy: D.A. Kwasnicka, C. Thacker, C. Brenner, S.R. Vincent, J Biol Chem, 278, 40, 2003, 39051-39058.

4. Biochemical, crystallographic, and mutagenic characterization of hint, the AMP-lysine hydrolase, with novel substrates and inhibitors, współautorzy: H.C. Pace, G.M. Blackburn, M. Adams, A. Mekhalfia, R. Kaczmarek, J. Baraniak, W.J. Stec, C. Brenner, J Biol Chem., 279, 18, 2004, 18711-18716.

5. Stereochemistry of rHint1 hydrolase assisted cleavage of P-N bond in nucleoside 5’-O-phosphoramidothioates, współautorzy: R. Kaczmarek, J. Baraniak, M. Wieczorek, W. J. Stec, Chem. Commun., 2007, 21, 2007, 2163-2165.

6. Histidine triad nucleotide-binding protein 1 (HINT-1) phosphoramidase transforms nucleoside 5'-O-phosphorothioates to nucleoside 5'-O-phosphates, współautorzy: M. Ozga, R. Dolot, M. Janicka, R. Kaczmarek, J Biol Chem., 285, 52, 2010, 40809-40818.

7. Interactions of cellular histidine triad nucleotide binding protein 1 with nucleosides 5′-O-monophosphorothioate and their derivatives — Implication for desulfuration process in the cell, współautorzy: R. Pawłowska, B. Kocoń-Rębowska, R. Dolot, W.J. Stec, Biochimica et Biophysica Acta, 1840, 12, 2014, 3357-3366.

 

II. Książki:

1. Phosphorothioate oligonucleotides as aptamers of retroviral reverse transcriptases, współautorzy: M. Koziołkiewicz, A. Owczarek, M. Boczkowska, w: RNA Biochemistry and Biotechnology, J.Barciszewski, BF Clark (red.), Kluwer Academic Publ. 1999.

 

Najważniejsze nagrody za działalność naukową:

Nagroda im. Bolesława Skarzyńskiego za najlepszy artykuł pt. „Oligonukleotydy o właściwościach aptamerycznych” opublikowany w czasopiśmie Postępy Biochemii, 1998.

Nagroda naukowa Prezydium Oddziału PAN w Łodzi i Konferencji Rektorów Wyższych Uczelni Łodzi, 2000.

 

Zainteresowania pozanaukowe:

Narciarstwo, żeglarstwo.

Piotr Borkowski

ur. 31 maja 1965 roku w Łodzi

 

Stopnie/tytuły naukowe i lata otrzymania:

Dr              1999        

Dr hab.      2008

Prof.           2015

 

Członkostwo w towarzystwach naukowych pochodzące z wyboru:

Łódzkie Towarzystwo Naukowe, 2015.

Sekcja Wielkich Mocy i Wysokich Napięć Komitetu Elektrotechniki PAN, 2009.

 

Działalność zawodowa i społeczna:

Kierwonik Katedry Aparatów Elektrycznych Politechniki Łódzkiej, 2011-nadal.            

Vi-ce przewodniczący Gr.8 „Inteligentne i Energooszczędne Budownictwo” Krajowych Inteligentnych Specjalizacji przy Ministerstwie Gospodarki, 2015-nadal.  

Vi-ce przewodniczący Komisji Rewizyjnej AZS Odział Łódź, 2006-2011.          

Członek prezydium Rady Naukowej Ośrodka Badawczo Rozwojowego Aparatury Manewrowej „ORAM” w Łodzi, 2005-2007.     

Członek Zespołu Ekspertów Zewnętrznych Narodowego Programu Foresight Polska 2020, 2007-2010.           

Ekspert w projekcie Energy2B, współfinansowanym przez Komisję Europejską w ramach programu „Inteligentna Energia dla Europy”, 2009-2012.      

           

Członkostwo w organizacjach i stowarzyszeniach:

Stowarzyszenia Elektryków Polskich, 1989-nadal.

 

Najważniejsze publikacje:

I. Artykuły:

1. Computer-controlled system for testing contacts on switching high current, współautorzy: D. Boczkowski, T. Wysocki, Journal of the International Measurement Confederation Measurement, 40, 3, 2007, 294-299.

2. A computer program for the calculation of electrode mass loss under electric arc conditions, współautorzy: M. Hasegawa, IEICE Transactions on Electronics, E90-C, 7, 2007, 1369-1376.

3. Arc erosion of polarised contacts Ag-W by high current, współautorzy: M. Hasegawa, IEICE Transactions on Electronics, E93-C, 9, 2010, 1416-1423.

4. Computerized measurement stands for testing static and dynamic electrical contact welding, współautorzy: E. Walczuk, Journal of the International Measurement Confederation MEASUREMENT, 44, 9, 2011, 1618-1627.

5. The influence of the microstructure on the electrical properties of Ag‑C, Ag-WC-C and Ag-W-C contact materials, współautorzy: K. Frydman, D. Wojcik-Grzybek, Archives of Metallurgy and Materials, 58, 4, 2013, 1059-1065.

6. Progress in fabrication technology of silver-based contact materials with particular account of the Ag-Re and Ag-SnO2Bi2O3composites, współautorzy: S. Księżarek, M. Woch, D. Kołacz, M. Kamińska, E. Walczuk, Archives of Metallurgy and Materials, 59, 2, 2014, 501-508.

7. Contacts erosion modelling using Ansys computer software and experimental research, współautorzy: A. Sienicki, Archives of Metallurgy and Materials, 60, 2A, 2015, 551-560.

 

II. Książki:

1. Budowa systemów i urządzeń zasilających, współautorzy: B. Bolanowski, Wydawnictwo WSHE, Łódź 2007.

2. Podstawy integracji systemów zarządzania zasobami w obrębie obiektu. Pracownia integracji systemów automatyki budynkowej, współautorzy: M. Szafrański, K. Michalik, M. Lis, M. Pawłowski, Ł. Mazur, J. Leśniewicz, K. Schnitzer, w: Podstawy integracji systemów zarządzania zasobami w obrębie obiektu. Pracownia integracji systemów automatyki budynkowej, P. Borkowski (red.), WNT, Warszawa 2009.

3. Inteligentne systemy zarządzania budynkiem, współautorzy: A. Dubrawski, R. Maczionsek, M. Konował, T. Machiński, W. Gałczyński, P. Strzelecki, J. Kudzian, M. Pawłowski, Ł. Mazur, w: Inteligentne systemy zarządzania budynkiem, P. Borkowski (red.), Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2011.

4. Erozja łukowa styków łączników elektrycznych, Seria wydawnicza: Postępy Techniki Wysokich Napięć Komitetu Elektrotechniki Polskiej Akademii Nauk, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2013.

5. Nowoczesne metody badania zestyków elektrycznych, Akademicka Oficyna Wydawnicza „EXIT”, Warszawa 2013.

 

Najważniejsze nagrody za działalność naukową:

Nagroda naukowa Prezydium Oddziału PAN w Łodzi i Konferencji Rektorów Wyższych Uczelni Łodzi, 2000.

 

Odznaczenia:

Brązowy Medal za Długoletnią Służbę, 2008.

Medal Komisji Edukacji Narodowej, 2011.

Srebrny Medal za Długoletnią Służbę, 2012.

 

Popularyzacja nauki:

Uczestnik Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki w Politechnice Łódzkiej, moderator oraz prelegent, Targów Edukacyjnych, przedstawiciel Wydziału EEIA PŁ, opiekun naukowy studenckiego koła naukowego „Sterowniki Programowalne i Urządzenia Łączeniowe".

 

Zainteresowania pozanaukowe:

Podróże, fotografia, narty

 

Inne:

Członek Komisji Kwalifikacyjnej Nr 185 przy Stowarzyszeniu Elektryków Polskich Oddział Łódzki powołany przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (2015).

Wojciech KarolMalajkat

ur. 16 stycznia 1963 roku w Mrągowie

 

Stopnie/tytuły naukowe i lata otrzymania:

Dr                    2001  

Dr hab.           2003

Prof.                2010

 

Działalność zawodowa i społeczna:

Centrum Sztuki Studio w Warszawie, 1986-1998.  

Teatr Narodowy w Warszawie, 1997-2008.

Teatr Syrena w Warszawie, 2009-2016.       

PWSFTviT im. L. Schillera w Łodzi, 1994-2011.   

Akademia Teatralna im. A. Zelwerowicza w Warszawie, 2012-2016.       

 

Najważniejsze nagrody za działalność naukową:

Nagroda naukowa Prezydium Oddziału PAN w Łodzi i Konferencji Rektorów Wyższych Uczelni Łodzi, 2000.

 

Odznaczenia:

Złoty Krzyż Zasługi, 2005.

Gloria Artis-medal brązowy, 2011.

Gloria Artis-medal srebrny, 2015.

Rafał Stobiecki

ur. 11 marca 1962 roku w Łodzi

 

Stopnie/tytuły naukowe i lata otrzymania:

Dr              1992        

Dr hab.      1999

Prof.           2007

 

Członkostwo w towarzystwach naukowych pochodzące z wyboru:

Komitet Nauk Historycznych PAN , 2013.

Rada Naukowa Instytutu Historii PAN, 2014.

Towarzystwo Historiograficzne, 2009.

 

Działalność zawodowa i społeczna:

Kierownik Katedry Historii Historiografii i Nauk Pomocniczych IH UŁ, 2000–nadal.

Towarzystwo Historiograficzne, wiceprezes, 2009-2014.   

 

Udział w redakcjach czasopism naukowych:

Dzieje Najnowszeczłonek redakcji, 2012-nadal.    

Sensus Historiaeczłonek rady naukowej, 2010-nadal.       

Pamięcć i Sprawiedliwośćczłonek rady programowej, 2013-nadal.         

Historykaczłonek kolegium redakcyjnego, 2002-nadal.   

Rocznik Lubelskiczłonek rady programowej, 2012-nadal.

 

Członkostwo w organizacjach i stowarzyszeniach:

Polskie Towarzystwo Historyczne, 1985-nadal.

Towarzystwo Historiograficzne, 2009-nadal.

 

Najważniejsze publikacje:

I. Artykuły:

1. Between Continuity and Discontinuity: A Few Comments on Postwar Development of Polish Historical Science, Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung, 2, 2, 2001, 214-229.

2. Rok 1945 w polskiej debacie historycznej, Dzieje Najnowsze, 4, 2005, 5-17.

3. L’ historiographie polonaise après 1989 face à la République Populaire de Pologne, Communisme, 93/94, 2008, 133-158.

4. Emigracyjne periodyki historyczne, jako forum dialogu / „Teki Historyczne”, „The Polish Reviev”, „Zeszyty Historyczne”/, Zeszyty Historyczne, 171, 2010, 106-119.

5. Historia historiografii, jako historia idei, Przegląd Humanistyczny, 3, 2014, 55-68.

6. Kwartalnik Historyczny (the Historical Quarterly). A Portrait Sketch, Kwartalnik Historyczny, CXXI, 2014, 143-155.

7. Z dziejów pewnego projektu „Socjalistyczny Uniwersytet w robotniczej Łodzi”, Rocznik Łódzki, 61, 2014, 153-164.

II. Książki:

1. Historia pod nadzorem / Spory o nowy model historii w Polsce - druga połowa lat czterdziestych - początek lat pięćdziesiątych/, Wydawnictwo UŁ, Łódź 1993.

2. Bolszewizm a Historia. Próba rekonstrukcji bolszewickiej filozofii dziejów, Wydawnictwo UŁ, Łódź 1998.

3. Słownik biograficzny historyków łódzkich, współautorzy: J. Kita, Wydawnictwo Ibidem, Łódź 2000.

4. Klio na wygnaniu. Z dziejów polskiej historiografii na uchodźstwie w Wielkiej Brytanii po 1945 r, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2005.

5. Historiografia PRL. Ani dobra, ani mądra, ani piękna..., ale skomplikowana. Studia i szkice, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2007.

6. Historycy polscy wobec wyzwań XX wieku, Wydawnictwo Nauka i Innowacje, Poznań  2014.

7. Historia dziś. Teoretyczne problemy wiedzy o przeszłości, współautorzy: E. Domańska, T. Wiślicz, Wydawnictwo Universitas, Kraków 2014.

 

Najważniejsze nagrody za działalność naukową:

Nagroda naukowa Prezydium Oddziału PAN w Łodzi i Konferencji Rektorów Wyższych Uczelni Łodzi, 1999.

 

Odznaczenia:

Medal KEN, 2014.

 

Popularyzacja nauki:

Udział w audycjach radiowych i telewizyjnych popularyzujących historię, wykłady na Uniwersytecie III Wieku w Łodzi i Pabianicach

 

Zainteresowania pozanaukowe:

Wędkarstwo, sport.

Radzisław Kordek

ur. 16 września 1962 roku w Łodzi

 

Stopnie/tytuły naukowe i lata otrzymania:

Dr              1991        

Dr hab.      1997

Prof.           2002

 

Działalność zawodowa i społeczna:

Katedra Onkologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, 1987-obecnie.   

Kierownik Zakładu Patologii Katedry Onkologii, 1998-obecnie.   

Kierownik Katedry Onkologii, 2002-obecnie.         

Prodziekan Wydziału Lekarskiego, 2002-2005.      

Prorektor Uniwerystetu Medycznego, 2008-2016.  

Konsultant krajowy z patomorfologii, 2012-obecnie.         

 

Najważniejsze publikacje:

I. Artykuły:

1. Epidermal growth factor receptor and p53 protein expression in human glioblastomas, współautorzy: W. Biernat, J. Alwasiak, R. Yanagihara, P. Liberski, Eur J Neurology, 2, 1995, 1-5.

2. Apoptosis in glial tumors as determined by in situ nonradioactive labeling of DNA breaks, współautorzy: M. Hironishi, P.P. Liberski, R. Yanagihara, Acta Neuropathol, 91, 1996, 112-6.

3. Heightened expression of tumor necrosis factor-*  , interleukin-1*  and glial fibrillary acidic protein in experimental Creutzfeldt-Jakob disease in mice, współautorzy: V.R. Nerurkar, P.P. Liberski, S. Isaacson, R. Yanagihara, D.C Gajdusek, Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 93, 1996, 9754-58.

4. Molecular analysis of prion protein (PrP) and glial fibrillary acidic protein (GFAP) transcripts in experimental Creutzfeldt-Jakob disease in mice, współautorzy: P.P. Liberski, R. Yanagihara, S. Isaacson, D.C Gajdusek, . Acta Neurobiol. Exp, 36, 1997, 45-51.

5. Deposition of the prion protein (PrP) during the evolution of experimental Creutzfeldt-Jakob disease, współautorzy: J.A. Hainfellner, P.P. Liberski, H. Budka, Acta Neuropathologica Berl., 98, 1999, 597-602.

 

 

II. Książki:

1. Onkologia. Podręcznik dla studentów i lekarzy, współautorzy: J. Jassem, A. Jeziorski, J. Kornafel, M. Krzakowski, J. Pawlęga, ViaMedica, Gdańsk 2013.

 

Najważniejsze nagrody za działalność naukową:

Nagroda naukowa Prezydium Oddziału PAN w Łodzi i Konferencji Rektorów Wyższych Uczelni Łodzi, 1999.

Nagrody Ministra Zdrowia, 1997, 2001, 2002.

 

Zainteresowania pozanaukowe:

Historia, rekreacyjny sport

Jarosław Aleksander Lewkowski

ur. 12 grudnia 1966 roku w Łodzi

 

Stopnie/tytuły naukowe i lata otrzymania:

Dr              1997        

Dr hab.      2005

 

Członkostwo w towarzystwach naukowych pochodzące z wyboru:

Łódzkie Towarzystwo Naukowe, 2010.

Polskie Towarzystwo Chemiczne, 2007.

 

Działalność zawodowa i społeczna:

Przewodniczący Łódzkiego Oddziału PTChem, 2013-2015.         

Przewodniczący Sekcji Chemicznej ŁTN, 2013-2015.       

Wiceprzewodniczący Wydziału III ŁTN, 2015-2017.        

Asystent na Wydziale Mat-Fiz-Chem, UŁ, 1990-1997.      

Adiunkt na Wydziale Fiz-Chem UŁ, 1997-2006.   

Prof. nadzw. Wydział Chemii UŁ, 2006-nadal.      

 

Udział w redakcjach czasopism naukowych:

Arkivocczłonek board of referees, 2000-nadal.      

Journal of Chemistryassociate editor, 2010-nadal.            

Mediterranean Journal of Chemistryassociate editor, 2010-nadal.           

Heteroatom Chemistryczłonek board of referees, 2005-nadal.     

Phosphorus Sulfur Siliconguest editor, 2012-2013.           

 

Członkostwo w organizacjach i stowarzyszeniach:

Polskie Towarzystwo Chemiczne, 2007-nadal.

 

Najważniejsze publikacje:

I. Artykuły:

1. Synthesis, Chemistry and Applications of 5-Hydroxymethyl-furfural and Its Derivatives, Arkivoc, 2, 2001, 17-54.

2. Selective Anodic Oxidation of 5-Hydroksymethylfurfural, współautorzy: R. Skowroński, L. Cottier, G. Descotes, Synthesis, 1996, 1291-1293.

3. The Diastereoselective Synthesis of Tetraalkyl (R,R)-1,2-Cyclohexylene-diamino-di-phosphonates Bearing Thiophene, Furan and Pyrrole Moieties, współautorzy: A. Chrostowska, C. Darrigan, S. Khayar, P. Baylère, A. Krzyczmonik, P. Tokarz, K. Ślepokura, T. Lis, Tetrahedron, 71, 2015, 2561-2571.

4. Stereoselective Addition of Dialkyl Phosphites to Di-salicylaldimines Bearing the (R,R)-1,2-Diaminocyclohexane Moiety, współautorzy: P. Tokarz, T. Lis, K. Ślepokura, Tetrahedron, 70, 2014, 810-816.

5. The Kabachnik-Fields Reaction Accelerated in External Magnetic Field, współautorzy: R. Karpowicz, E. Miękoś, M. Zieliński, Heteroatom. Chem, 25, 3, 2014, 163-170.

6. Phytotoxicity of New Furan-derived Aminophosphonic Acids, N-Aryl Furaldimines and 5-Nitrofuraldimine, współautorzy: A. Matusiak, P. Rychter, R. Biczak, J. Agric. Food Chem, 61, 32, 2013, 7673–7678.

7. Dimethyl (2-furyl)-N-(2-methoxyphenyl)aminomethylphosphonate Induces Apoptosis in Esophageal Squamous Cancer Cells. Structure vs. Activity of Its Selected Analogs, współautorzy: A.A. Klimczak, A. Matusiak, J. Bitner, J. Szemraj, R. Kontek, Phosphorus Sulfur Silicon, 190, 2015, 1088–1099.

 

II. Książki:

1. Synthesis, Chemistry and Applications of a-Aminophosphonic and a‑Aminophosphonous Acids Derivatives Bearing Furan Moiety, w: Focus on Organometallic Chemistry Research, M. Cato (red.), Nova Science Publisher, New York 2005.

2. Glycosyl Oxygen Compounds, współautorzy: B. Kryczka, A. Zawisza, w: Science of Synthesis, Vol. 29, S.I.Warriner (red.), Thieme Verlag, Stuttgart 2007.

3. Dialkyl Phosphinic Acids and Derivatives, współautorzy: J. Drabowicz, C. Stevens, R. Karpowicz, D. Krasowska, w: Science of Synthesis, Vol. 42, F. Mathey (red.), Thieme Verlag, Stuttgart 2009.

4. Selenium Compounds with Valency Higher than Two, współautorzy: J. Drabowicz, J. Ścianowski, w: Organoselenium Chemistry - Synthesis, Catalysis and Biochemistry, T. Wirth (red.), Wiley-VCH, Weinham 2012.

5.Organoselenium Compounds as Precursors of Radicals, w: Organoselenium Chemistry: Between Synthesis and Biochemistry, C. Santi (red.), Bentham Publishers, Oak Park 2014.

6. Thietanes and Thietes. Monocyclic, współautorzy: S. Leśniak, W.J. Kinart, w: Comprehensive Heterocyclic Chemistry III, C. Stevens (red.), Elsevier, London 2008.

7. Acyclic Dialkyl Sulfones and Derivatives, współautorzy: J. Drabowicz, W. Kudelska, T. Girek, w: Science of Synthesis, Vol. 39, N. Kambe (red.), Thieme Verlag, Stuttgart 2008.

 

Najważniejsze nagrody za działalność naukową:

Nagroda naukowa Prezydium Oddziału PAN w Łodzi i Konferencji Rektorów Wyższych Uczelni Łodzi, 1998.

 

Odznaczenia:

Brązowy Medal z Długoletnią Służbę, 2012.

 

Popularyzacja nauki:

Autor 10 artykułów popularnonaukowych czasopismach jak Kurier chemiczny, Chemia w szkole i Orbital. Autor kilkunastu felietonów w czasopiśmie Orbital, tyczących naukowych i społecznych wydarzeń związanych z Polskim Towarzystwem Chemicznym

 

Zainteresowania pozanaukowe:

Piosenka francuska, brytyjska muzyka rockowa lat 60 i 70, jazz, wszelkie aspekty kultury i języka francuskiego, literatura europejska i amerykańska zwłaszcza XX-wieczna, malarstwo surrealistyczne, piesze górskie wycieczki w Karkonoszach.

Andrzej Bartoszewicz

ur. 24 sierpnia 1962 roku w Łodzi

Stopnie/tytuły naukowe i lata otrzymania:

Dr              1993        

Dr hab.      2001

Prof.           2010

 

Członkostwo w towarzystwach naukowych pochodzące z wyboru:

Komitet Automatyki i Robotyki PAN, 2012.

Łódzkie Towarzystwo Naukowe, 2015.

IEEE Control Systems Society Technical Committee on Variable Structure & Sliding Mode Control, 2009.

 

Działalność zawodowa i społeczna:

Dyrektor Instytutu Automatyki Politechniki Łódzkiej, 2015-nadal.          

Prodziekan do spraw nauki Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej, 2008-2016.            

Kierownik Zakładu Napędu Elektrycznego i Automatyki Przemysłowej Politechniki Łódzkiej, 2007-nadal.     

 

Udział w redakcjach czasopism naukowych:

TOP - An Official Journal of the Spanish Society of Statistics and Operations Researchassociate editor, 2013-2015.  

International Journal of Applied Mathematics & Computer Scienceassociate editor, 2010-nadal.          

Recent Patents on Computer Scienceeditorial board member, 2007-nadal.          

The Open Cybernetics & Systematics Journaleditorial board member, 2007-nadal.        

International Journal of Engineering Business Managementeditorial board member, 2015-nadal.         

 

Członkostwo w organizacjach i stowarzyszeniach:

British Alumni Society, 2000-nadal.

Fulbright Alumni Association, 1995-nadal.

 

Najważniejsze publikacje:

I. Artykuły:

1. Time-varying sliding modes for second order systems, Proceedings of the IEE Part D: Control Theory and Applications, 143, 5, 1996, 455-462.

2. Discrete time quasi-sliding mode control strategies, IEEE Transactions on Industrial Electronics, 45, 4, 1998, 633-637.

3. Nonlinear flow control strategies for connection oriented communication networks, Proceedings of the IEE Part D: Control Theory and Applications, 153, 1, 2006, 21-28.

4. SMC without the reaching phase – the switching plane design for the third order system, współautorzy: A. Nowacka-Leverton, Proceedings of the IET Part D: Control Theory and Applications, 1, 5, 2007, 1461-1470.

5. Discrete-time sliding mode flow controller for multi-source connection-oriented communication networks, współautorzy: J. Żuk, Journal of Vibration and Control, 15, 11, 2009, 1745-1760.

6. ITAE optimal sliding modes for third order systems with input signal and state constraints, współautorzy: A. Nowacka-Leverton, IEEE Transactions on Automatic Control, 55, 8, 2010, 1928-1932.

7. New switching and nonswitching type reaching laws for SMC of discrete time systems, współautorzy: P. Leśniewski, IEEE Transactions on Control Systems Technology, 24, 2, 2016, 670-677.

 

II. Książki:

1. Ślizgowe sterowanie obiektami dynamicznymi, Politechnika Łódzka, Łódź 2000.

2. Time-Varying Sliding Modes for Second and Third Order Systems, współautorzy: A. Nowacka-Leverton, Springer Verlag, Berlin 2009.

3. Congestion Control in Data Transmission Networks, współautorzy: P. Ignaciuk, Springer Verlag, Londyn 2013.

 

Najważniejsze nagrody za działalność naukową:

Dyplom IEEE Transactions on Industrial Electronics w uznaniu wkładu w rozwój czasopisma, 2010.

Best Paper Award at 13th IEEE International Carpathian Control Conference, 2012.

Best Paper Award at 8th European Workshop on Advanced Control and Diagnosis, 2010.

Best Paper Award at 14th IEEE International Conference on System Theory and Control, 2010.

 

Odznaczenia:

Brązowy Krzyż Zasługi, 2009.

Medal im. Prof. Eugeniusza Jezierskiego Łódzkiego Oddziału Stowarzyszenia Elektryków Polskich, 2015.

 

Popularyzacja nauki:

Opracowanie popularnonaukowych filmów dotyczących automatyki, kryptografii i optymalizacji.

 

Inne:

Laureat programu Mistrz Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

Opiekun naukowy i promotor prac doktorskich dwóch osób wyróżnionych Nagrodą Prezydium Oddziału PAN w Łodzi i Konferencji Rektorów Państwowych Uczelni Wyższych Miasta Łodzi dla młodych naukowców i artystów.

Krzysztof Warzocha

ur. 11 sierpnia 1966 roku w Łodzi

Stopnie/tytuły naukowe i lata otrzymania:

Dr              1992        

Dr hab.      1998

Prof.           2003

 

Członkostwo w towarzystwach naukowych pochodzące z wyboru:

Polskie Towarzystwo Hematologów i Transfuzjologów, 1990.

Polska Grupa Badawcza Chłoniaków, 1997.

Polska Grupa Białaczek u Dorosłych, 1990.

Towarzystwo Naukowe Warszawskie, 2013.

 

Działalność zawodowa i społeczna:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi, asystent, 1990-2002.

Klinika Hematologii Akademii Medycznej w Łodzi, asystent, adiunkt, 1990-2002.        

Dyrektor Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie, 2002-nadal.       

Kierownik Kliniki Hematologii Instytutu Hematologii i Transfuzjologii, 2003-nadal.      

Dyrektor Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie, 2012-2015.       

Prezes Federacji Wielospecjalistycznych Centrów Onkologicznych, 2015-nadal.

 

Udział w redakcjach czasopism naukowych:

Electronic Journal of Oncologyczłonek rady redakcyjnej, 1998-nadal.    

Acta Haematologica Polonicaz-ca redaktora naczelnego, 2001-2010.     

Journal of Clinical Oncologyczłonek rady naukowej, 2003-nadal.          

Onkologia w Praktyce Klinicznejredaktor działu, 2004-nadal.     

Archives of Medical Scienceczłonek rady redakcyjnej, 2005-2008.          

 

Najważniejsze publikacje:

I. Artykuły:

1. Tumor necrosis factor ligand-receptor system can predict treatment outcome in lymphoma patients, współautorzy: G. Salles, J. Bienvenu, Y. Bastion, C. Dumontet, N. Renard, E.M. Neidhardt-Berard, B. Coiffier, Journal of Clinical Oncology, 15, 2, 1997, 499-508.

2. Genetic polymorphisms in the tumor necrosis factor locus influence non-Hodgkin's lymphoma outcome, współautorzy: P. Ribeiro, J. Bienvenu, P. Roy, C. Charlot, D. Rigal, B. Coiffier, G. Salles, Blood, 91, 10, 1998, 3574-3581.

3. Human leukocyte antigens class II and tumor necrosis factor genetic polymorphisms are independent predictors of non-Hodgkin lymphoma outcome, współautorzy: P. Juszczynski, E. Kalinka, J. Bienvenu, G. Woszczek, M. Borowiec, T. Robak, M. Kowalski, E. Lech-Maranda, L. Baseggio, B. Coiffier, G. Salles, Blood, 100, 8, 2002, 3037-3040.

4. Randomized comparison of cladribine alone or in combination with cyclophosphamide, and cyclophosphamide, vincristine and prednisone in previously untreated low-grade B-cell non-Hodgkin lymphoma patients, współautorzy: E. Kalinka-Warzocha, J. Wajs, E. Lech-Maranda, B. Ceglarek, J. Holowiecki, I. Federowicz, J. Walewski, J. Czyz, T. Robak, Polish Lymphoma Research Group, CANCER, 113, 2, 2008, 367-375.

5. Effect of FCGR2A and FCGR3A variants on CLL outcome., współautorzy: D. Dornan, O. Spleiss, R. Yeh, G. Duchateau-Nguyen, A. Dufour, J. Zhi, T. Robak, S.I. Moiseev, A. Dmoszynska, P. Solal-Celigny, J. Loscertales, J. Catalano, B.V. Afanasiev, L. Larratt, V.A. Rossiev, I. Bence-Bruckler, Ch.H. Geisler, M. Montillo, M.K. Wenger, M. Weisser, Blood, 116, 20, 2010, 4212-4222.

6. Bortezomib plus rituximab versus rituximab alone in patients with relapsed, rituximab-naive or rituximab-sensitive, follicular lymphoma: a randomised phase 3 trial., współautorzy: B. Coiffier, E.A. Osmanov, X. Hong, A. Scheliga, J. Mayer, F. Offner, S. Rule, A. Teixera, J. Walewski, S. de Vos, M. Crump, O. Shpilberg, D.L. Esseltine, E. Zhu, C. Enny, P. Theocharous, H. van de Velde, Y.A. Elsayed, P.L. Zinzani, Lancet Oncology, 12, 8, 2011, 773-784.

7. Panobinostat plus bortezomib and dexamethasone versus placebo plus bortezomib and dexamethasone in patients with relapsed or relapsed and refractory multiple myeloma: a multicentre, randomised, double-blind phase 3 trial., współautorzy: J.S. San-Miguel, V.T. Hungria, S.S. Yoon, M. Beksac, M.A. Dimopoulos, A. Elghandour , W.W. Jedrzejczak, A. Günther, T.N. Nakorn, N. Siritanaratkul, P. Corradini, S. Chuncharunee, J.J. Lee, R.L.  Schlossman, T. Shelekhova, K. Yong, D. Tan, T. Numbenjapon, J.D. Cavenagh, J. Hou, R. LeBlanc, H. Nahi, L. Qiu, H. Salwender, S. Pulini, P. Moreau, D. White, J. Bladé, W. Chen, J. de la Rubia, P. Gimsing, S. Lonial, J.L. Kaufman, E.M. Ocio, L. Veskovski, S.K. Sohn, M.C. Wang, J.H. Lee, H. Einsele, M. Sopala, C. Corrado, B.R. Bengoudifa, F. Binlich, P.G. Richardson, Lancet Oncology, 15, 1, 2014, 1195-1206.

 

II. Książki:

1. Zalecenia postepowania diagnostyczno-terapeutycznego w nowotworach złośliwych 2013 r. T. 1-3, współautorzy: M. Krzakowski, Via Medica, Gdańsk 2013.

2. Przewlekła białaczka szpikowa. Biblioteka czasopisma Hematologia, Via Medica, Gdańsk 2013.

3. Nowotwory mieloproliferacyjne i zespoły mielodysplastyczne. Biblioteka Czasopisma Hematologia, Via Medica, Gdańsk 2014.

4. Szpiczak plazmocytowy i inne nowotwory z komórek plazmatycznych. Biblioteka Czasopisma Hematologia, Via Medica, Gdańsk 2015.

5. Onkologia kliniczna. T. 1-3, współautorzy: M. Krzakowski, P. Potemski, P. Wysocki, Via Medica, Gdańsk 2014-2015.

6. Chłoniaki nieziarnicze. Interna Szczeklika. Podręcznik chorób wewnętrznych 2015, Medycyna Praktyczna, Kraków 2015.

7. Chłoniaki nieziarnicze (NHL). Interna Sczeklika. Mały podręcznik chorób wewnętrznych 2015/2016, Medycyna Praktyczna, Kraków 2015.

 

Najważniejsze nagrody za działalność naukową:

I Nagroda XXVII Ogólnopolskiej Konferencji Studenckiego Towarzystwa  Naukowego Akademii Medycznej w Łodzi, 1989.

II Nagroda XXVI Ogólnopolskiej Konferencji Kół Naukowych Śląskiej Akademii Medycznej, 1989.

Nagroda XXVIII Ogólnopolskiej Konferencji Studenckiego Towarzystwa Naukowego Akademii Medycznej w Łodzi, 1990.

I Nagroda XXII Konferencji Studenckiego Towarzystwa Naukowego Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi, 1990.

Nagroda naukowa Prezydium Oddziału PAN w Łodzi i Konferencji Rektorów Wyższych Uczelni Łodzi, 1997.

 

Odznaczenia:

Złoty Krzyż Zasługi, 2006.

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, 2011.

 

Zainteresowania pozanaukowe:

Antyki, literatura faktu.

Lidia Jackowska-Strumiłło

ur. 15 sierpnia 1962 roku w Łodzi

Stopnie/tytuły naukowe i lata otrzymania:

Dr              1994        

Dr hab.      2010

 

Członkostwo w towarzystwach naukowych pochodzące z wyboru:

Polskie Towarzystwo Informatyczne, 2015-nadal.

Polskie Towarzystwo Sztucznych Sieci Neuronowych, 1996-2000.

 

Działalność zawodowa i społeczna:

Profesor nadzwyczajny w Politechnice Łódzkiej, Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki (WEEIA), Instytut Informatyki Stosowanej;
Zastępca Dyrektora Instytutu ds. Dydaktycznych, 2012-nadal.    

Adiunkt w Katedrze Informatyki Stosowanej, WEEIA, PŁ, 1998-2012.

Asystent, a od 1994 adiunkt w Instytucie Maszyn i Urządzeń Włókienniczych PŁ, 1986-1998

Staż naukowy na University of Strathclyde, Wlk. Brytania, 1990-1991.   

Sekretarz Wydziałowej Komisji Dydaktycznej ds. kierunku Informatyka, 2008-2012.    

Członek Wydziałowej Komisji Dydaktycznej oraz Wydziałowej Komisji ds. Nagród i Odznaczeń, 2000-nadal.            

 

Członkostwo w organizacjach i stowarzyszeniach:

Stowarzyszenie Włókienników Polskich -członek zarządu koła przy PŁ, 1987-1989.

 

Najważniejsze publikacje:

I. Artykuły:

1. Modelling and MBS experimentation for temperature sensors, współautorzy: D. Sankowski, J. McGhee, I.A. Henderson, Measurement, 20, 1, 1997, 49-60.

2. On numerical solutions of shape inverse problems, współautorzy: J. Sokolowski, A. Zochowski, A. Henrot, Computational Optimisation and Applications, 23, 2, 2002, 231-255.

3. Neural Model of the Spinning Process Dedicated to Predicting Properties of Cotton-Polyester Blended Yarns on the Basis of the Characteristics of Feeding Streams, współautorzy: D. Cyniak, J. Czekalski, T. Jackowski, Fibres & Textiles in Eastern Europe, 16, 1, 2008, 28-36.

4. Image Processing and Analysis Algorithms for Yarn Hairiness Determination, współautorzy: A. Fabijańska, Machine Vision and Applications, 23, 2012, 527-540.

5. Neural Model of the Spinning Process for Predicting Selected Properties of Flax/Cotton Yarn Blends., współautorzy: T. Jackowski, D. Cyniak, J. Czekalski, Fibres & Textiles in Eastern Europe, 12, 4, 2004, 17-21.

6. Quality of Cotton Yarns Spun Using Ring-, Compact-, and Rotor-Spinning Machines as a Function of Selected Spinning Process Parameters, współautorzy: D. Cyniak, J. Czekalski, T. Jackowski, Fibres & Textiles in Eastern Europe, 15, 1, 2007, 24-30.

7. Distributed multi-node, multi-GPU, heterogeneous system for 3D image reconstruction in Electrical Capacitance Tomography - network performance and application analysis, współautorzy: P. Kapusta, M. Majchrowicz, D. Sankowski, R. Banasiak, Przegląd Elektrotechniczny, 89, 2B, 2013, 339-342.

 

II. Książki:

1. Modelowanie i korekcja wybranych systemów nieliniowych z zastosowaniem metod analitycznych i aproksymatorów neuronowych, Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej, nr 1043, rozprawy naukowe, z. 380, Łódź 2009.

2. Temperature sensor identification with multifrequency binary sequences, współautorzy: J. McGhee, I.A Henderson, w: Perturbations signals for system identification,K.Godfrey (red.) Prentice-Hall, University Press, Cambridge 1993.

3. ANN based modelling and correction in dynamic temperature measurement, w: Artificial Intelligence and Soft Computing – ICAISC 2004; Lecture Notes in Artificial Intelligence LNAI 3070, L. Rutkowski, J. Siekmann, R. Tadeusiewicz, L.A. Zadeh (red.), Springer-Verlag, Berlin Heidelberg 2004.

4. Topological Derivative and Training Neural Networks for Inverse Problems, współautorzy: J. Sokołowski, A. Żochowski, w: Artificial Neural Networks:Formal Models and Their Applications  – ICANN 2005, Part II; Lecture Notes in Computer Science, Vol. 3697, W. Duch, E. Oja, S. Zadrozny (red.), Springer-Verlag, Berlin Heidelberg 2005.

5.Hybrid Analytical and ANN-based Modelling of Temperature Sensors Nonlinear Dynamic Properties, w: Hybrid Artificial Intelligence Systems, Part I, HAIS 2011, Lecture Notes in Artificial Intelligence, LNAI 6678, E. Corchado, M. Kurzyński, M. Woźniak (red.), Springer-Verlag, Berlin Heidelberg 2011.

6. Correction of non-linear dynamic properties of temperature sensors by the use of ANN, w: Advances in Soft Computing – Neural Networks and Soft Computing, współautorzy: L. Rutkowski, J. Kacprzyk (red.), Physica-Verlag, Heidelberg 2003.

7. A Case Study on Implementation of an Audience Response System in the Fundamentals of Computer Science Course, współautorzy: P. Strumiłło, J. Nowakowski, P. Tomczak, w: Human-Computer Systems Interaction: Backgrounds and Applications 3. Seria: Advances in Intelligent Systems and Computing, Vol. 300, Z. S. Hippe, J. L. Kulikowski, T. Mroczek, J. Wtorek (red.), Springer, Switzerland 2014.

 

Najważniejsze nagrody za działalność naukową:

Nagroda naukowa Prezydium Oddziału PAN w Łodzi i Konferencji Rektorów Wyższych Uczelni Łodzi, 1997.

 

Odznaczenia:

Brązowy Krzyż Zasługi, 2006.

Medal Komisji Edukacji Narodowej, 2011.

Medal Srebrny za Długoletnią Służbę, 2012.

 

Zainteresowania pozanaukowe:

Turystyka i krajoznawstwo – przewodnik PTTK po Łodzi i regionie 1987-1998,

Pilot wycieczek zagranicznych 1983-1996,

Organizator turystyki PTTK 1984-85;

Geografia, historia sztuki, narty, taniec, pływanie

Marcin Kamiński

ur. 17 lutego 1969 roku w Toruniu

 

Stopnie/tytuły naukowe i lata otrzymania:

Dr              1997        

Dr hab.      2006

Prof.           2015

 

Działalność zawodowa i społeczna:

Kierownik Katedry Konstrukcji Stalowych Politechniki Łódzkiej, 2011-2013.    

Kierownik Zakładu Niezawodności Konstrukcji Politechniki Łódzkiej, 2013-nadal.       

 

Udział w redakcjach czasopism naukowych:

Mechanics Research Communicationsedytor, 2013-nadal.           

ICE Proceedings - Engineering and Computational Mechanicsczłonek komitetu redakcyjnego, 2009-nadal.   

 

Członkostwo w organizacjach i stowarzyszeniach:

Polski Związek Inżynierów i Techników Budowlanych, 1993-nadal.

Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, 1994-nadal.

Polskie Towarzystwo Metod Komputerowych w Mechanice , 1995-nadal.

International Association for Shell and Spatial Structures, 1995-nadal.

Gesselschaft für Angewandte Mathematik und Mechanik, 1996-nadal.

 

Najważniejsze publikacje:

I. Artykuły:

1. Perturbation based stochastic finite element method for homogenization of two-phase elastic composites, współautorzy: M. Kleiber, Computers and Structures, 78, 6, 2000, 811-826.

2. Generalized perturbation-based stochastic finite element method in elastostatics, Computers and Structures, 85, 10, 2007, 586-594.

3. On probabilistic fatigue models for composite materials, International Journal of Fatigue, 24, 2, 2002, 477-495.

4. Stochastic finite element modeling of transient heat transfer in layered composites, współautorzy: T.D. Hien, International Communications in Heat and Mass Transfer, 26, 6, 1999, 801-810.

5. Probabilistic effective characteristics of cables for superconducting coils, współautorzy: B.A. Schrefler, Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 188, 1, 2000, 1-16.

6. Stochastic perturbation-based finite element approach to fluid flow problems, współautorzy: G.F. Carey, International Journal of Numerical Methods for Heat and Fluid Flow, 15, 7, 671-697, 2005.

7. Stochastic second order perturbation approach to the finite difference based vibration analysis, współautorzy: P.D. Spanos, International Journal of Applied Mechanics and Engineering, 6, 2, 2001, 369-393.

 

II. Książki:

1. Computational Mechanics of Composite Materials, Springer Verlag, London-New York 2005.

2. Mechanika Techniczna, współautorzy: B. Rogowski, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2009.

3. The Stochastic Perturbation Method for Computational Mechanics, Wiley, Chichester 2013.

4. Mechanika Techniczna, współautorzy: B. Rogowski, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej Łódź, 2013.

 

Najważniejsze nagrody za działalność naukową:

Nagroda Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, 1995.

Nagroda naukowa Prezydium Oddziału PAN w Łodzi i Konferencji Rektorów Wyższych Uczelni Łodzi, 1997.

Stypendium dla młodych doktorów z Fundacji Na Rzecz Nauki Polskiej, 1999.

Nagroda ECCOMAS im. J. Argyrisa, 2001.

Stypendium J.T. Odena z Uniwersytetu w Austin, Texas, USA, 2004.

 

Odznaczenia:

Brązowy Krzyż Zasługi, 1998.

 

Zainteresowania pozanaukowe:

Fotografia, ekologia, szachy.

Piotr Ulański

ur. 20 listopada 1966 roku w Łodzi

 

Stopnie/tytuły naukowe i lata otrzymania:

Dr              1996        

Dr hab.      2009

 

Działalność zawodowa i społeczna:

Zastępca Dyrektora Międzyresortowego Instytutu Techniki Radiacyjnej – MITR (Politechnika Łódzka), 2007-obecnie.         

Sekretarz Rady Naukowej Fundacji Badań Radiacyjnych, 2010-obecnie.

Prezes Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych im. Marii Skłodowskiej-Curie, 2014-obecnie.         

Konsultant Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (IAEA), 2000-obecnie.          

Ekspert Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (IAEA), 2007-obecnie.    

Kierownik Zespołu Chemii Radiacyjnej Stosowanej, MITR, Politechnika Łódzka, 2014-obecnie.         

 

Udział w redakcjach czasopism naukowych:

Radiation Physics and Chemistry (Elsevier)associate editor, 2007-obecnie.        

Eliksir (Politechnika Łódzka)członek komitetu redakcyjnego, 2015-obecnie.      

 

Członkostwo w organizacjach i stowarzyszeniach:

Polskie Towarzystwo Badań Radiacyjnych, 1996-obecnie.

Polskie Towarzystwo Chitynowe, 1996-obecnie.

 

Najważniejsze publikacje:

I. Artykuły:

1. Free-radical-induced Breakage and Depolymerization of Poly (methacrylic acid): Equilibrium Polymerization in Aqueous Solution at Room Temperature, współautorzy: E. Bothe, C. von Sonntag, Chemistry – A European Journal, 6, 21, 2000, 3922-3934.

2. Melatonin as a Hydroxyl Radical Scavenger, współautorzy: P. Stasica, J.M. Rosiak, Journal of Pineal Research, 25, 1998, 65-66.

3. Pulses of fast electrons as a tool to synthesize poly (acrylic acid) nanogels. Intramolecular crosslinking of linear chains in additive-free aqueous solution, współautorzy: S. Kadłubowski, J. Grobelny, W. Olejniczak, M. Cichomski, Macromolecules, 36, 2003, 1484.

4. Monte-Carlo Simulations of Nanogels Formation by Intramolecular Recombination of Radicals on Polymer Chain.Dispersive Kinetics Controlled by Chain Dynamics, współautorzy: J.K. Jeszka, S. Kadłubowski, Macromolecules, 39, 2, 2006, 857-870.

5. Ultrasound-induced Cross-linking and Formation of Macroscopic Covalent Hydrogels in Aqueous Polymer and Monomer Solutions, współautorzy: B. Rokita, Macromolecules, 42, 9, 2009, 3269-3274.

6. Synthesis of Tailored Nanogels by Means of Two-stage Irradiation, współautorzy: S. Kadłubowski, J.M. Rosiak, Polymer, 53, 2012, 1985-1991.

7. Determination of Propagation Rate Coefficient for the Polymerization of N-Vinylpyrrolidone in Aqueous Solution by Pulsed Electron Polymerization and Size Exclusion Chromatography, współautorzy: N. Bartoszek, P. Sawicki, S. Kadłubowski, J.M. Rosiak, ACS Macro Letters, 3, 2014, 639.

 

II. Książki:

1. Radiation-inducedDegradation of Chitosan, współautorzy: J.M. Rosiak, w: Chitin World, Z.S. Karnicki, M.B. Brzeski, P.J. Bykowski, A. Wojtasz-Pająk (red.), Wirtschaftsverlag NM, Bremerhaven 1994.

2. Polymeric Micro/Nanogels, współautorzy: J.M. Rosiak, w: Encyclopedia of Nanoscience and Nanotechnology, H.S. Nalwa (red.), American ScientificPublishers, Stevenson Ranch CA 2004.

3. Radiation Cross-linked Hydrogen-bonding Interpolymer Complexes, współautorzy: A. Henke, J.M. Rosiak, w: Hydrogen-bonded Interpolymer Complexes, V. Khutoryanskiy, G. Staikos (red.), World Scientific, Singapore 2009.

 

Najważniejsze nagrody za działalność naukową:

Nagroda Prezesa Rady Ministrów za najlepszą pracę doktorską, 1997.

Nagroda naukowa Prezydium Oddziału PAN w Łodzi i Konferencji Rektorów Wyższych Uczelni Łodzi, 1996.

Stypendium Humboldta, 1999.

 

Odznaczenia:

Zasłużony dla Politechniki Łódzkiej, 2012.

Srebrny Krzyż Zasługi, 2013.

 

Działalność społeczna:

Opieka nad wolontariatem studenckim w Międzyresortowym Instytucie Techniki Radiacyjnej, Politechnika Łódzka.

 

Popularyzacja nauki:

Współautor scenariusza 4 filmów popularno-naukowych w ramach Filmowej Encyklopedii Nauki (projekt finansowany przez MNiSW)

Współorganizator obchodów rocznic przyznania Nagród Nobla Marii Skłodowskiej-Curie

Wykłady popularno-naukowe (szkoły, Festiwal Nauki, Łódzkie Towarzystwo Naukowe)

 

Zainteresowania pozanaukowe:

Turystyka górska, fotografia.

Michał Strzelecki

ur. 26 września 1964 roku w Łodzi

Stopnie/tytuły naukowe i lata otrzymania:

Dr              1995        

Dr hab.      2006

 

Członkostwo w towarzystwach naukowych pochodzące z wyboru:

Sekcja Sygnałów, Układów i Systemów Elektronicznych Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji PAN, 2008-nadal.

Towarzystwo Przetwarzania Obrazów, 1996-nadal.

 

Działalność zawodowa i społeczna:

Zastępca dyr. Instytutu Elektroniki Politechniki Łódzkiej, 2004-nadal.    

Członek zarządu Towarzystwa Przetwarzania Obrazów, 2010-nadal.       

Członek zarządu European Campus Card Association, 1996-2014.           

 

Udział w redakcjach czasopism naukowych:

Journal of Electronics and Telecommunicationeditor, 2014-nadal.          

American Journal of Signal Processingeditor, 2011-nadal.          

International Journal of Intelligent Systems Design and Computingeditor, 2013-nadal.  

 

Członkostwo w organizacjach i stowarzyszeniach:

European Campus Card Association, 1996-nadal.

 

Najważniejsze publikacje:

I. Artykuły:

1. Numerical Modeling of MR Angiography for Quantitative Validation of Image-Driven Assessment of Carotid Stenosis, współautorzy: A. Klepaczko, A. Materka, P. Szczypinski, IEEE Transactions on Nuclear Science, 62, 3, 2015, 619-627.

2. A three layer model for the thermal impedance of the human skin: Modeling and experimental measurements, współautorzy: M. Strakowska, G. de Mey, B. Wiecek, Journal of Mechanics in Medicine and Biology, 15, 4, 2015.

3. Computer simulation of magnetic resonance angiography imaging: Model description and validation, współautorzy: A. Klepaczko, P. Szczypiński, G. Dwojakowski, A. Materka, Plos ONE, 9, 4, 2014.

4. Test procedures for synchronized oscillators network CMOS VLSI chip, współautorzy: J. Kowalski, International Journal of Electronics and Telecommunications, 6, 11, 2015, 101-107.

5. A software tool for automatic classification and segmentation of 2D/3D medical images, współautorzy: P. Szczypinski, A. Materka, A. Klepaczko, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment, 702, 2013, 137-140.

6. Implementation of a synchronized oscillator circuit for fast sensing and labeling of image objects, współautorzy: J. Kowalski, H. Kim, Sensors, 11, 4, 2011, 3401-3417.

7. MaZda-A software package for image texture analysis, współautorzy: P. Szczypiński, A. Materka, A. Klepaczko, Computer methods and programs in biomedicine, 91, 1, 2009, 66-76.

 

II. Książki:

1. Segmentacja tekstury obrazu z wykorzystaniem neuronowych sieci oscylacyjnych i metod statystycznych, Politechnika Łódzka, Łódź 2004.

2. Komputerowa analiza obrazów biomedycznych, współautorzy: K. Zieliński, PWN, Warszawa-Łódź 2002.

 

Najważniejsze nagrody za działalność naukową:

Nagroda naukowa Prezydium Oddziału PAN w Łodzi i Konferencji Rektorów Wyższych Uczelni Łodzi, 1996.

Zespołowa nagroda Prezydenta Miasta za cykl prac nt. Zastosowanie komputerowych metod analizy obrazu w charakterystyce istotnych elementów komórkowych, zjawisk czynnościowych oraz ocenie postępowania leczniczego w wybranych chorobach skóry u pacjentów regionu łódzkiego, 2000.

I miejsce w kategorii „Najważniejsze osiągnięcie naukowe” konkursu „Top lista Politechniki Łódzkiej – najważniejsze osiągnięcia 1. dekady XXI w.”, 2010.

 

Odznaczenia:

Srebrny medal Za Długoletnią Służbę, 2010.

Medal Komisji Edukacji Narodowej, 2014.

 

Zainteresowania pozanaukowe:

Narciarstwo biegowe.

Magdalena Mikołajczyk-Chmiela

ur. 19 października 1958 roku w Łodzi

 

Stopnie/tytuły naukowe i lata otrzymania:

Dr              1991        

Dr hab.      1995

Prof.           2005

 

Członkostwo w towarzystwach naukowych pochodzące z wyboru:

Łódzkie Towarzystwo Naukowe, 2008-nadal.

Polskie Towarzystwo Mikrobiologów – PTM, 2013-nadal.

Amerykańskie Towarzystwo Mikrobiologów ASM, 2014-nadal.

 

Działalność zawodowa i społeczna:

Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Instytut Mikrobiologii, Biotechnologii i Immunologii, 1991-nadal.     

Dyrektor Instytutu Mikrobiologii, Biotechnologii i Immunologii Uniwersytetu Łódzkiego, 2008-2016.

Kierownik Katedry Immunologii i Biologii Infekcyjnej Uniwersytetu Łódzkiego, 2010-nadal.

Kierownik Zakładu/Pracowni Gastroimmunologii, 2003-nadal.     

Członek Rady Naukowej Instytutu Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk, 2012-nadal

Członek Lokalnej Komisji Etycznej ds. Doświadczeń na Zwierzętach, 2010-nadal.        

 

Udział w redakcjach czasopism naukowych:

World Journal of Gastroenterologyczłonek rady redakcyjnej i recenzent, 2014-nadal.

UEG Weekrecenzent materiałów naukowych cyklicznej konferencji, 2008-nadal.          

IBIMA publishingczłonek międzynarodowej rady redakcyjnej, 2014-nadal.       

 

Najważniejsze publikacje:

I. Artykuły:

1. H. pylori-driven modulation of NK cell expansion, intracellular cytokine expression and cytotoxic activity, współautorzy: K. Rudnicka, E. Miszczyk, A. Matusiak, M. Walencka, AP. Moran, W. Rudnicka, Innate Immun, 2, 21, 2015, 127-139.

2. Structural modifications of Helicobacter pylori LPS-an idea for how to live in peace, współautorzy: K. Rudnicka, E. Miszczyk, J World, Gastroenterol, 20, 29, 2014.

3. Antigen-specific lymphocyte proliferation as a marker of immune response in guinea pigs with sustained Helicobacter pylori infection, współautorzy: E. Miszczyk, M. Walencka, K. Rudnicka, A. Matusiak, W. Rudnicka, Acta Bioch, 61, 2, 2014, 295-303.

4. Immunophenotype of peripheral blood natural killer cells and IL-10 serum levels in relation to H. pylori status, współautorzy: K. Rudnicka, A. Matusiak, E. Miszczyk, W. Rudnicka, M. Tenderenda, APMIS, 9, 121, 2013, 806-13.

5. Interaction of H. pylori with C-type lectin dendritic cell-specific ICAM grab bing nonintegrin., współautorzy: E. Miszczyk, K. Rudnicka, AP. Moran, M. Fol, M. Kowalewicz-Kulbat, M. Druszczyńska, A. Matusiak, M. Walencka, W. Rudnicka, Biomed. Biotechnol,  2012.

6. Inflammation, immunity, vaccines for Helicobacter pylori, współautorzy: P. Michetti, Helicobacter, 11, 26, 2006.

7. Anti-Lewis X antibody and Lewis X-anti-Lewis X immune complexes in H. pylori infections., współautorzy: T. Wadstrom, H. Folkesson, I. Płaneta-Małecka, E. Czkwianianc, T. Rechciński, W. Rudnicka, Immunol, 61, 1998, 119-125.

 

II. Książki:

1. H. pylori – interactions with phagocytes., współautorzy: B. Paziak-Domańska, S. Hirmo, W. Rudnicka, M. Utt, T. Wadstrom, Helicobacter pylori Basic Mechanisms to Clinical Cure, Holandia 1998.

2. Detection of cell surface haemagglutinins of Helicobacter pylori, współautorzy: M. Ringner, T. Wadstrom, w: Helicobacter pylori: techniques for clinical diagnosis and Basic research, A. Lee, F. Megraud (red.), WR Saunders Comp. LTD, Wielka Brytania 1996.

 

Najważniejsze nagrody za działalność naukową:

Nagroda naukowa Prezydium Oddziału PAN w Łodzi i Konferencji Rektorów Wyższych Uczelni Łodzi, 1995.

Nagroda Ministra Edukacji (zespołowa), 1998.

Nagroda Rektora Uniwersytetu Łódzkiego za osiągnięcia naukowe (zespołowa), 1986, 1988, 1992, 1994, 1999, 2001, 2003, 2015.

Nagroda Rektora Uniwersytetu Łódzkiego, 2000.

 

Odznaczenia:

Medal Komisji Edukacji Narodowej, 2007.

Srebrny Medal za Długoletnią Służbę II stopnia, 2009.

Złota Odznaka UŁ, 2001.

 

Popularyzacja nauki:

Członek rady naukowej międzynarodowej cyklicznej konferencji: Workshop on Microbiology in Health and Environmental protection – MIKROBIOT, edycje 2008, 2010, 2013

Członek rady naukowej cyklicznej konferencji dla studentów i doktorantów: Mikrobiologia w Medycynie, Przemyśle i Ochronie Środowiska, edycje 2009, 2011, 2015 

 

Zainteresowania pozanaukowe:

Podróże, literatura, film

 

Ewa Sewerynek

ur. 30 czerwca 1959 roku w Rozprzawie

 

Stopnie/tytuły naukowe i lata otrzymania:

Dr              1988        

Dr hab.      1996

Prof.           2004

 

Działalność zawodowa i społeczna:

Kierownik Zakładu Zaburzeń Endokrynnych i Metabolizmu Kostnego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, 2006-obecnie.            

Kierownik Regionalnego Ośrodka Menopauzy i Osteoporozy, Poradni Endokrynologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. WAM, 2008-obecnie.       

Kurator Studenckiego Towarzystwa Naukowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, 2002-2003.      

 

Członkostwo w organizacjach i stowarzyszeniach:

Łódzkie Towarzystwo Naukowe, 2005-obecnie.

 

Najważniejsze publikacje:

I. Artykuły:

1. 10-Year Probability of Osteoporotic Fracture in 801 Polish men Assessed by FRAX and Garvan nomograms, współautorzy: W. Pluskiewicz, P. Adamczyk, E. Franek, P. Leszczynski, H. Wichrowska, L. Napiorkowska, T. Kostyk, M. Stuss, W. Stepien-Klos, A. Ptaszek, K.S. Golba, B. Drozdzowska, Bone, 46, 2010, 1661-67.

2. 6-methoxytryptophol reduces lipopolysaccharide-induced lipid peroxidation in vitro more effectively than melatonin, współautorzy:  J.A. Wiktorska, M. Stuss, Journal of Physiology and Pharmacology, 2011.

3. Assessment of OPG/RANK/RANKL Gene Expression Levels in Peripheral Blood Mononuclear Cells (PBMC) After Treatment With Strontium Ranelate and Ibandronate in Patients With Postmenopausal Osteoporosis, współautorzy: M. Stuss, P. Rieske, A. Ceglowska, W. Stępień-Kłos, PP. Liberski, E. Brzezianska, J Clin Endocrinol Metab, 98, 5, 2013.

4. The role of counselling and other factors in compliance of postmenopausal osteoporotic patients to alendronate 70 therapy, współautorzy: W. Horst-Sikorska, W. Stępień-Kłos, A. Antkowiak, M. Janik, K. Cieślak, M. Marcinkowska, A. Cegłowska, M. Stuss, Arch Med Sci, 9, 2, 2013, 288-296.

5. Prognostic factors in patients surgically treated after hip fracture, współautorzy: M. Marcinkowska, W. Horst-Sikorska, A. Wawrzyniak, M. Michalak, Endokrynol Pol, 64, 2, 2013, 108-13.

6. FRAX calculator and Garvan nomogram in male osteoporotic population, współautorzy: W. Pluskiewicz, P. Adamczyk, E. Franek, P. Leszczynski, H. Wichrowska, L. Napiórkowska, M. Stuss, A. Ptaszek, T. Kostyk, K.S. Golba, W. Garbacz, B. Drozdzowska, Aging Male, 17, 3, 2014, 174-82.

7. Single nucleotide polymorphisms in the STAT3 gene influence AITD susceptibility, thyroid autoantibody levels, and IL6 and IL17 secretion, współautorzy: A. Kotkowska, D. Domańska, D. Pastuszak-Lewandoska, E. Brzeziańska, Cell Mol Biol Lett, 20, 1, 2015, 88-101.

 

II. Książki:

1. Czynność szyszynki i rola melatoniny w organizmie, współautorzy: M. Karbownik-Lewinska, A. Lewinski, w: Wykłady z Fizjologii Człowieka, M.Tafil-Klawe, J. Klawe (red.), PZWL, Warszawa 2009.

2. Aging Processes and the Thyroid Gland, współautorzy: A. Lewiński, M. Karbownik, w: Aging and Age-related Diseases: The Basics, M. Karasek, (red.), Nova Science Publisher, New York 2006.

3. Aktywność fizyczna a osteoporoza i gęstość mineralna kości, współautorzy: A. Jegier, Z. Cukras, M. Janik, w: Medycyna Sportowa, A. Jegier, K. Nazar, A. Dziaka (red.) PZWL, Warszawa 2013.

4. Effects of melatonin on cardiovascular system, Melatonin: Present and Future, P. Montilla, I. Tunez (red.) Nova Biomedical Books 2007.

5.Cardiovascular effects of melatonin, w: Melatonin: Biological Basis of its Function in Health and Disease, SR. Pandi-Perumal, DP. Cardinali (red.) Landes Biosci/ Eurekah.com, Georgetown 2006.

 

Najważniejsze nagrody za działalność naukową:

Nagroda zespołowa Io Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej, 1994.

Nagroda przyznana przez firmę Abbott GMBH Diagnostica za szczególne osiągnięcia z zakresu endokrynologii, 1992.

Nagroda naukowa Prezydium Oddziału PAN w Łodzi i Konferencji Rektorów Wyższych Uczelni Łodzi, 1995.

Nagroda indywidualna Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej, 1997.

Nagroda Naukowa Rektora UM, 2013, 2014, 2015.

 

Zainteresowania pozanaukowe:

Fotografia, podróże

 

Inne:

Sport – narciarstwo, żeglarstwo, wspinaczka górska.

Krzysztof Kowalski

ur. 8 listopada 1958 roku w Łodzi

 

Stopnie/tytuły naukowe i lata otrzymania:

Dr              1987        

Dr hab.      1996

Prof.           2010

 

Członkostwo w towarzystwach naukowych pochodzące z wyboru:

Członek Rady Naukowej Krajowego Centrum Informatyki Kwantowej, 2007.

 

Działalność zawodowa i społeczna:

Kierownik Studiów Doktoranckich Fizyki, 2008-nadal.                

 

Najważniejsze publikacje:

I. Artykuły:

1. Hilbert space description of classical dynamical systems I, Physica A, 145, 1987, 408-424.

2. Hilbert space description of classical dynamical systems II, Physica A, 152, 1988, 98-108.

3. Coherent states for the quantum particle on a circle, współautorzy: J. Rembieliński, L.C. Papaloucas, Journal of Physics A, 29, 1996, 4149-4167.

4. Quantum mechanics on a sphere and coherent states, współautorzy:  J. Rembieliński, Journal of Physics, 33, 2000, 6035-6048.

5. Lorentz covariant statistical mechanics and thermodynamics of the relativistic ideal gas and preferred frame, współautorzy: J. Rembieliński, K.A. Smoliński, Physical Review D, 76, 2007, 045018-1-04018-13.

6. Relativistic massless harmonic oscillator, współautorzy: J. Rembieliński, Physical Review A, 81, 2010, 012118-1-012118-6.

7. Salpeter equation and probability current in relativistic Hamiltonian quantum mechanics, współautorzy: J. Rembieliński, Physical Review A, 84, 2011, 012108-1-012108-10.

 

II. Książki:

1. Nonlinear Dynamical Systems and Carleman Linearization, współautorzy: W.H. Steeb, World Scientific, Singapore 1991.

2. Methods of Hilbert Spaces in the Theory of Nonlinear Dynamical Systems, World Scientific, Singapore 1994.

 

Najważniejsze nagrody za działalność naukową:

Nagroda indywidualna pierwszego stopnia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej, 1994.

Nagroda naukowa Prezydium Oddziału PAN w Łodzi i Konferencji Rektorów Wyższych Uczelni Łodzi, 1995.

 

Odznaczenia:

Medal Srebrny za Długoletnią Służbę, 2008.

Złoty Krzyż Zasługi, 2013.

Jerzy Jarniewicz

ur. 4 maja 1958 roku w łowiczu

 

Stopnie/tytuły naukowe i lata otrzymania:

Dr              1990        

Dr hab.      2003

Prof.           2015

 

Działalność zawodowa i społeczna:

Kierownik Zakładu Literatury i Kultury Brytyjskiej, Uniwersytet Łódzki, 2005-nadal.   

Członek Komitetu Nauk o Literaturze PAN, 2011-nadal.  

Wiceprzewodniczący Rady Programowej Narodowego Centrum Kultury, 2011-nadal.  

Przewodniczący Zespołu specjalistycznego ds. oceny wniosków o finansownie projektów Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, 2015-nadal.        

 

Udział w redakcjach czasopism naukowych:      

Text Mattersczłonek rady programowej, 2010-nadal.                    

Literatura na Świecieredaktor, 1994-nadal.           

 

Członkostwo w organizacjach i stowarzyszeniach:

Stowarzyszenie Pisarzy Polskich, 1989-nadal.

Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury, 2014-nadal.

 

Najważniejsze publikacje:

I. Artykuły:

1. Translation and Mistranslation in Contmeporary British Poetry, European Journal of English Studies, 6, 1, 2002, 87-104.

2. The Terror of Normality in Jerzy Kosiński’s The Painted Bird, The Polish Review, 99, 1, 2004, 641-652.

3. Redefining the Poet, Art. Inquiry, VI, 2004, 105-116.

4. A Trinity of Irish Fathers. A Reading of Paul Muldoon’s Cuba, An Sionnach, 4, 2, 2008, 118-124.

5. Ventriloquism in Philip Roth’s Deception and Its Polish Translations, Partial Answers, 11, 2, 2013, 321-331.

6. Przekład a doświadczenie emigracji. Studium przypadku, Tekstualia,1, 2014, 115-126.

7. Czy tłumacz może sobie pozwolić na czułość? Spieszczenia a ekwiwalencja emocjonalna w przekładzie literackim, Poznańskie Studia Polonistyczne, 23, 2014, 293-306.

 

II. Książki:

1. The Uses of the Commonplace in Contemporary British Poetry, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1994.

2. Od pieśni do skowytu. Szkice o poetach amerykańskich, Biuro Literackie, Wrocław 2008.

3. Znaki firmowe. Szkice o dwudziestowiecznej prozie amerykańskiej i kanadyjskie, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2007.

4. Heaney. Wiersze pod dotyk, Znak, Kraków 2011.

5. Gościnność słowa. Szkice o przekładzie literackim, Znak, Kraków 2012.

6. Ekphrasis in the Poetry of Derek Mahon, Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, Piotrków Trybunalski 2013.

7. In the Shadow of Foreign Tongues. Essays on Irish Poets, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014.

 

Najważniejsze nagrody za działalność naukową:

Nagroda naukowa Prezydium Oddziału PAN w Łodzi i Konferencji Rektorów Wyższych Uczelni Łodzi, 1994.

Nagroda Miasta Łodzi za osiągnięcia w dziedzinie kultury i nauki, 2009.

Nagroda Polskiej Izby Książki, 2012.

Nagrody Rektora Uniwersytetu Łódzkiego za działalność dydaktyczną i naukową, 1986, 1989, 1991, 1994, 1998, 2004.

 

Odznaczenia:

Złoty Krzyż Zasługi, 2002.

Złota Odznaka Uniwersytetu Łódzkiego, 2005.

Brążowy Medal Gloria Artis, 2005.

 

Popularyzacja nauki:

Publicysta „Gazety Wyborczej” i „Tygodnika Powszechnego”

Jacek Michalak

ur. 6 stycznia 1962 roku w Pabianicach

 

Stopnie/tytuły naukowe i lata otrzymania:

Dr   1992       

 

Działalność zawodowa i społeczna:

Politechnika Łódzka, Wydział Chemiczny, Międzyresortowy Instytut Techniki Radiacyjnej, asystent, st. asystent, adiunkt , 1985-1995.         

Atlas sp. z o.o., dyrektor ds. badań, członek zarządu, wiceprezes zarządu, 1995-nadal.  

Atlas Sztuki sp. z  o.o., prezes zarządu, 2003-nadal.           

Instytut Techniki Budowlanej, członek rady naukowej, 2008-nadal.         

Komitet Techniczny Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego, CEN TC 67, polski ekspert, 2007-nadal.       

Komitete Techniczny nr 184 ds. Klejów, Polski Komitet Normalizacyjny, zastępca przeowdniczącego, 1999-nadal.

 

Członkostwo w organizacjach i stowarzyszeniach:

Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń, prezes zarzadu, 2013-nadal.

 

Najważniejsze publikacje:

I. Artykuły:

1. The Study of 2-Chloro-5,5-dimethyl-2-oxo-1,3,2-dioxaphospho-rinane in   Solutions by Molecular Dynamics Methods Using IR and Raman Spectroscopy, współautorzy: W. Reimschüssel, H. Abramczyk, Phosphorus and Sulfur, 36, 1988, 201-211.

2. Spontaneous Hydrogen Atom Transfer upon Ionization: Characterization of  Enol Radical Cations, współautorzy: J. Gębicki, A. Marcinek, J. Rogowski, T. Bally, W. Tang, J. Mol. Struct, 275, 1992, 249-255.

3. Photochemistry and Radiation Chemistry of Benzocyclobutone: Formation of an o-Quinoid and its Radical Cation, współautorzy: T. Bally, J. Phys, Photochem. Photobiol. A: Chem, 69, 1992, 185-190.

4. Base Catalyzed Photochemically Induced Hydrogen Isotope Exchange in o-Methylbenzophenone, współautorzy: M. Wolszczak, J. Gębicki, J. Phys, Org. Chem, 6, 1993, 465-470.

5. Hydrogen  Isotope  Exchange  in  o-Alkyl  Substituted  Phenyl Ketones  Mediated by Illuminated Semiconductor Powders, współautorzy: J. Gębicki, J. Chem. Soc, Perkin Trans. II, 1993, 2249-2252.

6. Evidence by  Optical  Spectroscopy and EPR  for the Light-induced Conformational Isomerization of  2-Naphthylphenyl-carbene in n-Heptane Shpolskii Matrix, współautorzy: B. Kozankiewicz, A. Despres, V. Lejeune, E. Migirdicyan, D. Olson, M. S. Platz, J. Phys. Chem, 98, 1994, 10419-10426.

7. The Photochemistry of Various p-Substituted Tetrafluorophenyl Azides in Acidic Media and the Formation of Nitrenium Ions, współautorzy: H. Zhai, M. S. Platz, J. Phys. Chem, 100, 1996, 14028-14036.

 

II. Książki:

1. Photochemical Generation of Unstable Conformers and Tautomers, współautorzy: J. Gębicki, Studies of photochemical reaction mechanisms, B. Marcinak (red.), Wydawnictwo Naukowe, Poznań 1999.

2. Influence of redispersible emulsion powders on properties cement mortars, współautorzy: M. Kulesza, Conservation Brick Walls, B. Soldenhoff (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu im. M. Kopernika, Toruń 1999.

 

Najważniejsze nagrody za działalność naukową:

Nagroda naukowa Prezydium Oddziału PAN w Łodzi i Konferencji Rektorów Wyższych Uczelni Łodzi, 1994.

 

Odznaczenia:

Brązowy Krzyż Zasługi, 2000.

 

Zainteresowania pozanaukowe:

Sztuka współczesna

Jacek Kucharski

ur. 24 sierpnia 1966 roku w Łodzi

 

Stopnie/tytuły naukowe i lata otrzymania:

Dr              1993        

Dr hab.      2004

 

Działalność zawodowa i społeczna:

Zastępca dyrektora ds. naukowych Instytutu Informatyki Stosowanej PŁ, 2012-nadal.  

Prodziekan Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki PŁ , 2008-2016.

Przewodniczący Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia PŁ, 2012-nadal.    

 

Członkostwo w organizacjach i stowarzyszeniach:

Polskie Towarzystwo Informatyczne, 2014-nadal.

Polski Komitet Elektrotechnologii SEP, 2012-nadal.

 

Najważniejsze publikacje:

I. Artykuły:

1. Autotuning temperature control using identification by multifrequency sequences, współautorzy: D. Sankowski, J. Kucharski, W. Łobodziński, IEE Proc.-Control Theory and Appl, 144, 3, 1997, 233-240.

2.New trends in development of temperature control in electroheat, współautorzy: L.Michalski, Elektrowarme International, B-2, 1998, B69-B76.

3. Information fusion in temperature measurement, Metrology and Measurement Systems, IX, 4, 2002, 283-295.

4. Wykorzystanie informacji nieprecyzyjnych w przetwarzaniu sygnału temperatury, Przegląd Elektrotechniczny, 9, 2002, 274-278.

5. Fuzzy modelling of chosen electroheat systems, Przegląd Elektrotechniczny, 84, 11, 2008, 189-192.

6. An algorithm for reconstruction of temperature distribution on rotating cylinder surface from a thermal camera video stream, współautorzy: T. Jaworski, Przegląd Elektrotechniczny, 2013, 2a, 2013, 91-94.

7. GPU-based tuning of quantum-inspired genetic algorithm for a combinatorial optimization problem, współautorzy: R. Nowotniak, Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences, 60, 2, 2012, 323-330.

 

II. Książki:

1. Termometria – przyrządy i metody, współautorzy: L. Michalski, K. Eckersdorf, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 1998.

2. Temperature measurement, współautorzy: L. Michalski, K. Eckersdorf, J. McGhee, John Wiley & Sons, Chichester 2001.

3. Thermocouple Temperature Sensors, Handbook of Measuring System Design, P.H. Sydenham, R.Thorn (red.), John Wiley & Sons, Chichester 2005.

4. Application of multifrequency binary signals for identification of electric resistance furnace, współautorzy: D. Sankowski, J. McGhee, I. Henderson, P. Urbanek, Perturbation signals for system identification, K. Godfrey (red.), Prentice Hall, Cambidge 1993.

5.Infra-red Thermovision in Surface Temperature Control System, współautorzy:T. Jaworski, A. Frączyk, P. Urbanek, Computer Vision in Robotics and Industrial Applications, D.Sankowski, J. Nowakowski (red.), World Scientific, Singapore 2014.

6. Clinical activity and schedule management with a fuzzy social preference system, współautorzy: P. Woźniak, T. Jaworski, P. Fiderek, A. Romanowski, Studies in Computational Intelligence, Springer-Verlag, Berlin 2013.

 

Najważniejsze nagrody za działalność naukową:

Nagroda naukowa Prezydium Oddziału PAN w Łodzi i Konferencji Rektorów Wyższych Uczelni Łodzi, 1994.

Nagroda zespołowa Ministra Edukacji Narodowej, 1999.

 

Odznaczenia:

Odznaka „Zasłużony dla Politechniki Łódzkiej”, 2011.

Medal Komisji Edukacji Narodowej, 2012.

Srebrny Medal za Długoletnią Służbę, 2011.

 

Zainteresowania pozanaukowe:

Turystyka górska i rowerowa, muzyka

Wojciech Kozubski

ur. 26 października 1955 roku w Łodzi

 

Stopnie/tytuły naukowe i lata otrzymania:

Dr              1983        

Dr hab.      1990

Prof.           2002

 

Członkostwo w towarzystwach naukowych pochodzące z wyboru:

Polskie Towarzystwo Neurologiczne – Zarząd Główny, 1990.

Polskie Towarzystwo Bólów Głowy – Zarząd Główny, 1997.

Polskie Towarzystwo Udaru Mózgu - Zarząd Główny, 1996.

 

Działalność zawodowa i społeczna:

Studia Doktoranckie, AM w Łodzi, 1980-1983.     

Klinika Neurologii, AM w  Łodzi, 1983-1986.       

Klinika Neurologii, AM w  Łodzi, 1986-1990.       

Kierownik Katedry i Kliniki Neurologii, AM w Poznaniu, 1997-1998.     

Kierownik Katedry i Kliniki Neurologii, AM w Poznaniu, 2002-nadal.    

 

Udział w redakcjach czasopism naukowych:

Udar Mózgu. Problemy Interdyscyplinarneczłonek komitetu redakcyjnego, 1996-2012.

Neurologia i Neurochirurgia Polskaczłonek rady redakcyjnej, 1998-2012.         

Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologiiczłonek komitetu redakcyjnego, 2003-nadal.

Expert Review of Neurotherapeuticsczłonek komitetu międzynarodowego redakcyjnego, 2000-nadal.

Aktualności Neurologiczneczłonek komitetu redakcyjnego, 1996-nadal.

 

Członkostwo w organizacjach i stowarzyszeniach:

Polskie Towarzystwo Neurologiczne, 1983-nadal.

Polskie Towarzystwo Bólów Głowy, 1996-nadal.

Polskie Towarzystwo Udaru Mózgu, 1996-nadal.

Word Federeation of Neurology, 1983-nadal.

 

Najważniejsze publikacje:

I. Artykuły:

1. Expression of platelet fibrinogen receptors in platelets of migraine patients – correlation with platelet Gp IIb content and plasma cholesterol, współautorzy: B. Walkowiak, Z. Pawłowska, C.S. Cierniewski, Thromb. Haemost, 61, 1989, 419.

2. Who should care for stroke patients, współautorzy: R. Kaźmierski, M. A. Pawlak, Stroke, 35, 2004, 85.

3. Anti-inflammatory cytokines in subclinical carotid atherosclerosis, współautorzy: W. Ambrosius, R. Kaźmierski, S. Michalak, Neurology, 66, 2006, 1946.

4. Platelet Activation  and Reactivity in Convalescent Phase of Ischaemic Stroke, współautorzy: M. Lukasik., M. Rozalski, B. Luzak , S. Michalak, C. Watała,  Thromb, Haemost, 103, 2010, 241.

5. Reactive leptin resistance and the profile of platelet activation in acute ischaemic stroke patients, współautorzy: M. Łukasik, S. Michalak, G. Dworacki, K. Siewiera, M. Kaczmarek, C. Watała, Thromb. Haemost, 108, 2012, 107.

6. Upregulation of CD40 ligand and enhanced monocyte-platelet aggregate formation are associated with worse clinical outcome after ischaemic stroke, współautorzy: M. Łukasik, G. Dworacki, J. Kufel-Grabowska, C. Watała, Thromb. Haemost, 107, 2012, 346.

7. Aspirin treatment influences platelet-related inflammatory biomarkers in healthy individuals but not in acute stroke patients, współautorzy: M. Łukasik, G. Dworacki, S. Michalak, J. Kufel-Grabowska, J. Golański, C. Watała, Thromb. Res, 128, 2011, e73.

 

II. Książki:

1. Rizatryptan w leczeniu napadów migreny, Via Medica, Gdańsk 2011.

2. Neuroonkologia kliniczna, współautorzy: P.P. Liberski, W. Biernat, R. Kordek, Wydawnictwo Czelej, Lublin 2011.

3. Neurologia. Podręcznik dla studentów medycyny; wyd. II, współautorzy: P.P. Liberski, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2014.

4. Neurologia. Kompendium, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2014.

5. Choroby układu nerwowego, współautorzy, współautorzy: P.P. Liberski, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2004.

6. Apoptoza w chorobach układu nerwowego, współautorzy: J. Dorszewska, Wydawnictwo Czelej, Lublin 2008.

7. Choroby zakaźne układu nerwowego, współautorzy: P.P. Liberski, M. Katz, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2015.

 

Najważniejsze nagrody za działalność naukową:

Nagroda im. J. Babińskiego Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, 1990.

Nagroda naukowa Prezydium Oddziału PAN w Łodzi i Konferencji Rektorów Wyższych Uczelni Łodzi, 1994.

Indywidualna Nagroda Ministra Zdrowia, 2005.

Zbiorowa Nagroda Ministra Zdrowia, 2007.

 

Popularyzacja nauki:

Wykłady dotyczące różnych aspektów chorób układu nerwowego, prowadzone w ramach działalności popularyzacyjnej specjalisty wojewódzkiego ds. neurologii lata 1998–2015.

 

Zainteresowania pozanaukowe:

Historia powszechna, muzyka poważna.

 

Paweł Stączek

ur. 3 października 1966 w Częstochowie

 

Stopnie/tytuły naukowe i lata otrzymania:

Dr              1993        

Dr hab.      2010

 

Działalność zawodowa i społeczna:

Kierownik Zakładu Genetyki Drobnoustrojów UŁ, 2012-obecnie.           

 

Najważniejsze publikacje:

I. Artykuły:

1. Gyrase and Topo IV modulate chromosome domain size in vivo, współautorzy: N.P. Higgins, Molecular Microbiology, 29, 6, 1998, 1435-1448.

2. Crystallization of urine mineral components may depend on the chemical nature of Proteus endotoxin, współautorzy: A. Torzewska, A. Różalski, Journal of Medical Microbiology, 52, 6, 2005, 471-477.

3. SOS Repair and DNA Supercoiling Influence the Genetic Stability of DNA Triplet Repeats in Escherichia coli, współautorzy: M. Majchrzak, R.P. Bowater, P. Parniewski, Journal of Molecular Biology, 364, 4, 2006, 612-624.

4. Synthesis and structure-activity relationship studies of 4-arylthiosemicarbazides as topoisomerase IV inhibitors with Gram-positive antibacterial activity. Search for molecular basis of antibacterial activity of thiosemicarbazides, współautorzy: A. Siwek, J. Stefańska, European Journal of Medicinal Chemistry, 46, 11, 2011, 5717-5126.

5. Synthesis and evaluation of antimicrobial activity of 3-oxido-1H-imidazole-4-carbohydrazides hydrazones, współautorzy: A.M. Pieczonka, A. Strzelczyk, B. Sadowska, G. Mlostoń, European Journal of Medicinal Chemistry, 64, 2013, 389-395.

6. Development of transformation system for Trichophyton rubrum by electropotration of germinated conidia, współautorzy: A. Dobrowolska, Current Genetics, 55, 5, 2009, 537-542.

7. Structure-activity Relationship Studies of Microbiologically Active Thiosemicarbazides Derived from Hydroxybenzoic Acid Hydrazides, współautorzy: T. Plech, A. Paneth, B. Kaproń, U. Kosikowska, A. Malm, A. Strzelczyk, Chemical Biology and Drug Design, 85, 3, 2014, 315-325.

 

II. Książki:

1. Udział białek histonopodobnych w regulacji aktywności matrycowej chromatyny bakteryjnej, współautorzy: A. Płuciennik, A. Jaworski, w: Białka komórek prawidłowych i patologicznych, Z. Kiliańska (red.), Łódzkie Wydawnictwo Naukowe, Łódź 1994.

2. Molecular mechanisms of TRS instability, współautorzy: P. Parniewski, w: Triplet Repeats Diseases of the Nervous System, L.Timchenko (red.), Landes Biosciences (Eurekah.com), Austin 2002.

3. Rola biologiczna mikrosatelitarnych sekwencji DNA, współautorzy: A. Jaworski, w: Na pograniczu chemii i biologii, H. Koroniak (red.), UAM w Poznaniu, Poznań 2007.

4. Genetyczna niestabilność krótkich sekwencji powtórzonych DNA (SSR) ważnym źródłem  zmienności fazowej bakterii, współautorzy: A. Jaworski, w: Na pograniczu chemii i biologii, H. Koroniak (red.), UAM w Poznaniu, Poznań 2008.

5.Proteus, współautorzy: A. Różalski, w: Molecular Detection of Foodborne Pathogens, D. Liu (red.), CRC Press, Taylor and Francis Group, Boca Raton 2009.

6. Proteus, współautorzy: A. Różalski, w: Molecular Detection of Human Pathogens, D. Liu (red.), CRC Press, Taylor and Francis Group, Boca Raton 2010.

7. Warunki powstawania superhelikalnych domen w chromosomie bakterii z rodziny Enterobacteriaceae, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010.

 

Najważniejsze nagrody za działalność naukową:

Nagroda naukowa Prezydium Oddziału PAN w Łodzi i Konferencji Rektorów Wyższych Uczelni Łodzi, 1993.

Award of the Department of Biochemistry and Molecular Genetics, Univ. of Alabama at Birmingham, USA, 1996.

Nagroda Indywidualna II° Rektora UŁ, 2011.

Zespołowa nagroda naukowa Ministra Zdrowia za cykl 6 publikacji dotyczących molekularnych podstaw aktywności przeciwbakteryjnej w grupie pochodnych hydrazydów kwasów (hetero) karboksylowych, 2012.

 

Popularyzacja nauki:

Udział w audycji Radia Łódź „Szkiełko i Oko” poświęconej możliwości życia drobnoustrojów poza Ziemią, uczestnictwo w Festiwalu Nauki

 

Zainteresowania pozanaukowe:

Fotografia, jazz, turystyka górska, siatkówka

 

Inne:

Organizacja oraz udział w komitetach naukowych konferencji naukowych, m.in. Polish-Japanese Seminar on Biotechnology, 1st International Microconference on Mechanisms of Genome Stability,

Międzynarodowa Konferencja i Warsztaty Microbiology in Health and Environmental Protection MIKROBIOT.

Bogusław Broda

ur. 14 maja 1958 roku w Łodzi

Stopnie/tytuły naukowe i lata otrzymania:

Dr              1987        

Dr hab.      1996

Prof.           2013

 

Członkostwo w towarzystwach naukowych pochodzące z wyboru:

Fellow and Chartered Physicist of the Institute of Physics, Great Britain, 2000.

 

Działalność zawodowa i społeczna:

Kierownik Zakładu Podstawowych Problemów Fizyki Uniwersytetu Łódzkiego, 2005-nadal.

Przewodniczący Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Fizycznego, 2001-2009.

Członek Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Programu Wspierania Infrastruktury Badawczej w ramach Funduszu Nauki i Technologii Polskiej, 2011-2012.    

 

Udział w redakcjach czasopism naukowych:

East European Journal of Physicsczłonek editorial advisory board2014-nadal.            

 

Członkostwo w organizacjach i stowarzyszeniach:

Polskie Towarzystwo Fizyczne, 1984-nadal.

International Association of Mathematical Physics, 1988-nadal.

American Physical Society, 1993-2010.

American Mathematical Society, 1994-nadal.

Societas Humboldtiana Polonorum, 1992-nadal.

 

Najważniejsze publikacje:

I. Artykuły:

1. Locally Kähler gravitational instantons, współautorzy: M. Przanowski, Acta Physica Polonica B, 14, 9, 1983, 637-661.

2. Magnetic random-walk representation for scalar QED and the triviality problem, Physical Review Letters, 63, 25, 1989, 2709-2712.

3. A three-dimensional covariant approach to monodromy (skein relations) in Chern-Simons theory, Modern Physics Letters A, 5, 32, 1990, 2747-2752.

4. A topological field theory approach to the nonabelian Stokes theorem, Journal of Mathematical Physics, 33, 4, 1992, 1511-1514.

5. TQFT versus RCFT: 3-D topological invariants, Modern Physics Letters A, 10, 4, 1995, 331-336.

6. Vacuum driven accelerated expansion, współautorzy: P. Bronowski, M. Ostrowski, M. Szanecki, Annals of Physics, 17, 11, 2008, 855-863.

7. One-loop quantum gravity repulsion in the early Universe, Physical Review Letters, 106, 10-11, 2011, 101303.

 

II. Książki:

1. A surgical invariant of 4-manifolds, w: Proceedings of the Conference on Quantum TopologyD. N. Yetter (red.) World Scientific, Singapore 1994.

2. Non-Abelian Stokes theorem, w: Advanced Electromagnetism: Foundations, Theory and ApplicationsT. W. Barrett, D. M. Grimes (red.) World Scientific, Singapore 1995.

3. BF system, w: Concise Encyclopedia of Supersymmetry and Noncommutative Structures in Mathematics and PhysicsS. Duplij, W. Siegel, J. Bagger (red.) Kluwer Academic Publishers, Dordrecht 2004.

4. Quantum vacuum and accelerated expansion, współautorzy: M. Szanecki, w: Dark Energy and Dark Matter: Observations, Experiments and TheoriesE. Pecontal, T. Buchert, Ph. Di Stefano and Y. Copin (red.) EDP Sciences, Lyon 2009.

5.Induced gauge interactions revisited, współautorzy: M. Szanecki, w: Horizons in World Physics, Volume 277A. Reimer, (red.) Nova Science Publishers Inc., New York 2012.

 

Najważniejsze nagrody za działalność naukową:

Nagroda naukowa Prezydium Oddziału PAN w Łodzi i Konferencji Rektorów Wyższych Uczelni Łodzi, 1993.

Nagroda Ministra Edukacji Narodowej, 1997.

 

Odznaczenia:

Srebrny Krzyż Zasługi, 2002.

Medal Komisji Edukacji Narodowej, 2005.

Medal Srebrny za Długoletnią Służbę, 2008.

 

Popularyzacja nauki:

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego wystawy Fusion Expo w Łodzi.

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego w Łodzi Światowego Roku Fizyki.

Adam Pelikant

ur. 17 grudnia 1960 roku w Łodzi

 

Stopnie/tytuły naukowe i lata otrzymania:

Dr              1991        

Dr hab.      2003

Prof.           2015

 

Działalność zawodowa i społeczna:

Prodziekan ds. studiów doktoranckich i promocji Wydziału Elektrotechniki, Elektronik, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej, 2012-nadal.      

Przewodniczący Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, 2012-nadal.          

Członek zespołu zadaniowego ds. kształcenia w ramach klastra IT, 2012-nadal.  

Pełnomocnik Rektora ds. konkursu kompetencyjnego dla Informatyków, 2011-nadal.    

Członek Wydziałowej Komisji dydaktycznej na kierunku Informatyka, 2008-2012.       

 

Najważniejsze publikacje:

I. Artykuły:

1. Recognition of human emotion from a speech signal based on Plutchik's model, współautorzy: D. Kamińska, International Journal of Electronics and Telecommunications, 58, 2012, 165-170.

2. Query by Voice Example and sound similarity based on the Dynamic Time Warping algorithm, współautorzy: D. Niewiadomy, Electrical Review, 8, 2010, 143-146.

3. Automatic behavioral therapy tool for children with Asperger's syndrome-Paradigm, współautorzy: D. Kamińska, T. Sapiński, Signal Processing: Algorithms, Architectures, Arrangements, and Applications (SPA), 2013, 172-175.

4. Digital speech signal parameterization by MEL frequency cepstral coefficients and word boundaries, współautorzy: D. Niewiadomy, Journal of Applied Computer Science, 15, 2, 2008, 71-81.

5. Fuzzy clustering Algorithmsfor Imprecise Database Queries, współautorzy: A. Kowalczyk-Niewiadomy, Proceedings of the Joint Conference NTAV/SPA 2012, Signal Processing: Algorithms, Architectures, Arrangements and Applications, 2012, 257-262.

6. Zastosowanie sieci językowych w reprezentacji dokumentów tekstowych, współautorzy: J. Cieślewicz, Studia Informatica, 32, 2A (69), 2011, 517-526.

7. Zastosowanie typów obiektowych w przetwarzaniu analitycznym, Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, 25, 2015, 231-250.

 

II. Książki:

1. MS SQL Server. Zaawansowane metody programowania, Helion, Gliwice 2014.

2. Hurtownie danych. Od przetwarzania analitycznego do raportowania, Helion, Gliwice 2011.

3. Programowanieserwera Oracle 11g SQL PL/SQL, Helion, Gliwice 2009.

4. Bazy danych. Pierwsze starcie, Helion, Gliwice 2009.

5.Systemy gromadzenia danych, w: Informatyka gospodarcza, J. Zawiła-Niedźwiedzki (red.) C. H. Beck, Warszawa 2010.

6. Integracja danych medycznych za pomocą plikówznacznikowych XML i DICOM, w: Technologie informatyczne w administracji publicznej i służbie zdrowia, Monografie i Opracowania 586, J. Goliński, A. Kobyliński, A. Sobczak (red.), SGH, Warszawa 2011.

7. Recognition of Emotion Intensity Basing on Neutral Speech Model, współautorzy: D. Kamińska, T. Sapiński, w: Man-Machine Interactions 3, A. Gruca,T. Czachórski, S. Kozielski (red.), Springer, Heidelberg 2014.

 

Najważniejsze nagrody za działalność naukową:

Nagroda naukowa Prezydium Oddziału PAN w Łodzi i Konferencji Rektorów Wyższych Uczelni Łodzi, 1993.

 

Odznaczenia:

Srebrny Medal za Długoletnią Służbę, 2010.

 

Zainteresowania pozanaukowe:

Turystyka górska, ornitologia

 

Inne:

Członek polskiej grupy użytkowników ORACLE - PLOUG

Członek komitetu naukowego konferencji BDAS – Bazy Danych, Aplikacje i Systemy (od 2007 r.) od edycji 2013 konferencji międzynarodowej Beyond Databases, Architectures and Structures (BDAS)

Członek komitetu naukowego konferencji „Zarządzanie wiedzą w tworzeniu przewagi konkurencyjnej”

 

Krzysztof Ślot

ur. 22 października 1961 roku w Łodzi

 

Stopnie/tytuły naukowe i lata otrzymania:

Dr              1993        

Dr hab.      1999

Prof.           2011

 

Członkostwo w towarzystwach naukowych pochodzące z wyboru:

Łdzkie Towarzystwo Naukowe, 2000-2009.

 

Działalność zawodowa i społeczna:

Politechnika Łódzka, 1986-nadal.    

University of Californa at Berkeley, USA, 1991-1991.      

University of Californa at Berkeley, USA, 1996-1997.      

Chonbuk National University, Korea Południowa, 2005-2005.     

Chonbuk National University, Korea Południowa, 2006-2006.     

Chonbuk National University, Korea Południowa, 2007-2007.     

 

Członkostwo w organizacjach i stowarzyszeniach:

Asia Pacific Signal and Information Processing Association, 2009-nadal.

European Circuit Society, 1994-1998.

Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej, 2002-nadal.

 

Najważniejsze publikacje:

I. Artykuły:

1. Cellular Neural Networks Design for  Solving   Specific   Image   Processing   Problems, International Journal of Circuit Theory and Applications, 20, 5, 1992, 629-637.

2. Very Low Bit-Rate Video Coding Using Cellular Neural Network Universal Machine, współautorzy: L.O. Chua, T. Roska, Int. Journal on Circuit Theory and Applications, 27, 1999, 153-169.

3. Optically Realized  Feedforward-Only  Cellular  Neural   Networks, współautorzy: L.O. Chua, T. Roska, Int. Journal of Electronics and Communication, 46, 3, 1992, 158-167.

4. Analogue median/average image filter based on cellular neural network paradigm, współautorzy: J. Kowalski, A. Napieralski, T. Kacprzak, IEE Electronics Letters, 35, 19, 1999, 1619-1620.

5. Texture Generation in Cellular Neural Networks, współautorzy: P. Dębiec, Ł. Kornatowski, H. Kim, Int. Journal of Bifurcation and Chaos, 16, 12, 2006, 3655-3668.

6. Generation of Complex Stochastic Textures Using Cellular Neural Networks, współautorzy: P. Dębiec, Ł. Kornatowski, H. Kim, Int. Journal of Bifurcation and Chaos, 17, 9, 2007, 3171-3181.

7. Application of Poincare-Mapping of Voiced-Speech Segments for Emotion Sensing, współautorzy: J. Cichosz, Ł. Bronakowski, H. Kim, Sensors, 9, 12, 2009, 9858-9872.

 

II. Książki:

1. Sieci Neuronowe Komórkowe, współautorzy: T. Kacprzak, PWN, Łódź 1995.

2. Wybrane Zagadnienia Biometrii, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 2008.

3. Rozpoznawanie biometryczne z wykorzystaniem nowych metod ilościowej reprezentacji obiektów, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 2010.

4. Sieci neuronowe komórkowe: efektywne narzędzia przetwarzania informacji obrazowej, Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej, Łódź 1999.

5.Vision-based human machine interfaces: visem recognition, współautorzy: A. Owczarek, M. Janczyk, w: Computer Vision in Robotics and Industrial Applications, D. Sankowski, J. Nowakowski (red.), Computer Vision in Robotics and Industrial Applications 2014.

6. Cellular  Neural  Networks  Design for  Solving   Specific   Image   Processing  Problems, Cellular Neural Networks, T. Roska, J. Vandewalle (red.), Wiley 1993.

 

Popularyzacja nauki:

Przypowieść o Chaosie, Magazyn Gazety Wyborczej, 14-15, 28.11.1996

Aleksander Welfe

ur. 5 sierpnia 1960 roku w Łodzi

 

Stopnie/tytuły naukowe i lata otrzymania:

Dr              1985        

Dr hab.      1990

Prof.           1996

 

Członkostwo w towarzystwach naukowych pochodzące z wyboru:

Łódzkie Towarzystwo Naukowe, 1991.

Polska Akademia Nauk, 2007.

Academie Europeenne des Sciences, des Arts et des Letters, 2010.

 

Działalność zawodowa i społeczna:

Kierwonik Katedry Modeli i Prognoz Ekonometrycznych Uniwersytetu Łódzkiego, 1991-nadal.          

Doradca Prezesa NBP, 2008-nadal.

Prezes PAN Odział Łódź, 2014-nadal.        

 

Udział w redakcjach czasopism naukowych:

Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics, redaktor naczelny, 2009-nadal

Bank i Kredyt, redaktor naczelny, 2009-nadal.        

Economic Modelling, associate editor, 2002-nadal.                                             

           

Członkostwo w organizacjach i stowarzyszeniach:

Łódzkie Towarzystwo Fotograficzne, 1999-nadal.

 

Najważniejsze publikacje:

I. Artykuły:

1. The State Budget and Inflation Processes: Estimates for Poland, Journal of Public Economics, 40, 1990, 161-180.

2. Modelling Wages in Centrally Planned Economies: The Case of Poland, Economics of Planning, 24, 1991, 47-58.

3. The Price-Wage Inflationary Spiral in Poland, Economics of Planning, 29, 01, 1996, 33-50.

4. The Price Wage Mechanism: An Endogenous Switching Model, współautorzy: J. Osiewalski, European Economic Review, 42, 02, 1998, 365-374.

5. Modelling Inflation in Poland, Economic Modelling, 17, 2000, 339-357.

6. Modelling Economies in Transition: An Introduction, współautorzy: S. G. Hall, G. Mizon, Economic Modelling, 17, 2000, 339-357.

7. The ADF-KPSS Test of the Joint Confirmation Hypothesis of Unit Autoregressive Root, współautorzy: P. Kębłowski, Economics Letters, 85, 2, 2004, 257-263.

8. Are There Benefits form Trading Strategy Based on the Returns Spillovers to the Emerging Stock Markets?  Evidence from Poland, współautorzy: J. Brzeszczyński, Emerging Markets Finance & Trade, 4, 2007, 74-92.

9. Global Stability of Dynamic Models, współautorzy: W. Grabowski, Economic Modelling, 28, 2010, 782-784.

10. Estimation of the Equilibrium Exchange Rate: The CHEER Approach, współautorzy: P. Kębłowski, Journal of International Money and Finance, 29, 2010, 1385-1397.

11. Price-wage nexus and the role of a tax system, współautorzy: M. Majsterek, Economic Change and Restructuring, 45, 1-2, 2012, 121-133.

12. A Risk-Driven Approach to Exchange-Rate Modelling, współautorzy: P. Kębłowski, Economic Modelling, 29, 4, 2012, 1473-1482.

 

II. Książki:

1. Rynek w warunkach inflacji. Studium ekonometryczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1990.

2. Ekonometria. Metody i ich zastosowanie, PWE, Warszawa 1995, 1998, 2003, 2009.

3. Makroekonometryczny, kwartalny model gospodarki polskiej, współautorzy: P. Karp, R. Kelm, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2002.

4. Long-Run Relationships in the Transition Economy of Poland: An Applicatoin of SVEqCM, w: Contribution to Modern Economies. From Data Analysis to Economic Policy, L. Klein, S.Mittnik (red.), Kluwer, Dordrecht 2002.    

5. Modelling Polish Economy: An Application of SVEqCM, współautorzy: P. Karp, P. Kębłowski, w: New Directions in Macromodelling, A. Welfe (red.), Elsevier, Amsterdam 2004.

6. Mechanizmy makroekonomiczne w gospodarce polskiej. Analiza ekonometryczna, współautorzy: P. Karp, P. Kębłowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2006.

7. Analiza kointegracyjna w makromodelowaniu, współautorzy: P. Karp, P. Kębłowski, M. Majsterek, PWE, Warszawa 2013.

 

Najważniejsze nagrody za działalność naukową:

Nagroda Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, 1986.

Nagroda naukowa Prezydium Oddziału PAN w Łodzi i Konferencji Rektorów Wyższych Uczelni Łodzi, 1992.

Nagroda PAN za osiągnięcia naukowe w dziedzienie ekonomii, 2001.

 

Odznaczenia:

Złoty Krzyż Zasługi, 1994.

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, 2009.

 

Zainteresowania pozanaukowe:

Fotografia, wspinaczka górska.

Iwona Frydrych

ur. 17 kwietnia 1956 roku w Łodzi

 

Stopnie/tytuły naukowe i lata otrzymania:

Dr              1986        

Dr hab.      1995

Prof.           2007

 

Członkostwo w towarzystwach naukowych pochodzące z wyboru:

Łódzkie Towarzystwo Naukowe, 2000.

Fiber Society, 2000.

Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, 1997.

 

Działalność zawodowa i społeczna:

Kierownik Katedry Odzieżownictwa Politechniki Łódzkiej, 2002-2009.  

Kierownik Studiów Podyplomowych Specjalnych „Moda i Wzornictwo”, 2002-2009.   

Dyrektords. Naukowych Instytutu Architektury Tekstyliów w Łodzi, 1997-2005.         

Przewodnicząca Normalizacyjnej Komisji Problemowej ds. Surowców Włókienniczych PKN, 2002-nadal.      

Sekretarz Zarządu Polish Fulbright Alumni Association, 2006-2010.        

Konsultant ds. naukowych w CIOP-PIB (oddział w Łodzi), 2006-nadal.

 

Udział w redakcjach czasopism naukowych:

HINDAWIredaktor, 2010-nadal.    

 

Członkostwo w organizacjach i stowarzyszeniach:

Stowarzyszenie Włókienników Polskich, 1986-nadal.

Polish Fulbright Alumni Assosiation, 1993-nadal.

Członek Zarządu Izby Bawełny w Gdyni, 1999-nadal.

Komisja Laboratoryjnej Izby Bawełny w Gdyni, 1986–nadal (w latach 1986-2002 przewodnicząca).

Członek Rady Zarządzajacej przy Zakładzie Certyfikacji Wyrobów Instytutu Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX”, 2011-nadal.

 

Najważniejsze publikacje:

I. Artykuły:

1. A New Approach for Predicting Strength Properties of Yarn, Textile Research Journal, 62, 6, 1992, 340-348.

2. Strength Properties of Cotton Blend Yarns, Textile Research Journal, 64, 4, 1994, 198-208.

3. The Relation of Single Fiber Strength to Bundle Strengths of Cotton, Textile research Journal, 65, 9, 1995, 513-521.

4. Predicting the Nep Number in Cotton Yarn – Determining the Critical Nep Size, współautorzy: M. Matusiak, Textile Research Journal, 72, 710, 2002, 917-923.

5. Static Tearing. Part I: Its Singnificance In the Light of European Standards, współautorzy: B.Witkowska, Textile Research Journal, 78, 6, 2008, 510-517.

6. Static Tearing. Part II: Analysis of Stages of Static Tearing in Cotton Fabrics for Wing-shaped Test Specimens, współautorzy: B.Witkowska, Textile Research Journal, 78, 11, 2008, 977-987.

7. Thermal properties of aluminized and non-aluminized basalt fabrics, współautorzy: R.Hrynyk, E.Irzmańska, A.Stefko, Textile Research Journal, 83, 10, 2013, 1860-1872.

 

II. Książki:

1. Bawełna –systemy i metody, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2005.

2. Modelowanie właściwości przędz bawełnianych na podstawie parametrów surowca, Polska Akademia Nauk Oddział w Łodzi, Łódź 2005.

3. Chapter 11: Fiber Quality Evaluation – Current and Future Trends/Intrinsic Value of Fiber Quality in Cotton, pp. 251-295, współautorzy: D. Thibodeaux, w: Cotton: Technilogy for 21st Century, Ph.J Wakelyn,M.R. Chaudry (red.), International Cotton Advisory Committee, Washington DC 2010.

4. Chapter 3: Wing Tear – Identification of Stages of Static Process, pp. 47-70, współautorzy: B. Witkowska, w: Woven Fabric Engineering, Polona Dobnik Dubrovski (red.) Sciyo, Rijeka 2010.

5.Chapter 17: Modelling the Fabric Tearing Process, pp.424-489, współautorzy: B. Witkowska, w: Soft Computing in Textile Engineering: Yarns, Fabrics, Garments and Technical Textile Applications, Woodhead Publishing India Private Limited (red.) A. Majumdar, Daryaganj, New Delhi 2011.

6. Chapter 23: Superabsorbents and their medical applications, Woodhead Publishing Limited 2011.  pp. 505-546, współautorzy: G. Bartkowiak, w: Handbook of Medical Textiles, V.T. Bartels (red.) Woodhead Publishing Limited, Cambridge 2011.

7. Chapter 2: Process Control in fibre production and yarn manufacture, pp. 79-108, współautorzy: M. Zimniewska, J.Mańkowski, W. Trywiańska, w: Process Control in Textile Manufacturing, A. Majumdar, A. Das, R. Alagirusamy and V.K. Kothari (red.) Woodhead Publishing India Private Limited, Daryaganj, New Delhi 2013.

 

Najważniejsze nagrody za działalność naukową:

Nagroda naukowa Prezydium Oddziału PAN w Łodzi i Konferencji Rektorów Wyższych Uczelni Łodzi, 1992.

Nagroda Zespołowa 2 stopnia MEN za książkę „Struktura liniowych wyrobów włókienniczych”, 1990.

Silver Medal for the Innovation „Basalt gloves protecting against thermal and mechanical factors” at Brussels EUREKA! - nagroda zespołowa, 2014.

 

Odznaczenia:

Srebrny Krzyż Zasługi, 2000.

Złoty Krzyż Zasługi, 2005.

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, 2011.

 

Popularyzacja nauki:

Organizacja cykli konferencji Archtex w latach 1998-2005 oraz Clotech w latach 2003-2015.

 

Zainteresowania pozanaukowe:

Taniec folklorystyczny, turystyka.

Małgorzata Dąbrowska

ur. 11 stycznia 1956 roku w Łodzi

Stopnie/tytuły naukowe i lata otrzymania:

Dr                    1985  

Dr hab.           1996

 

Członkostwo w towarzystwach naukowych pochodzące z wyboru:

Polskie Towarzystwo Historyczne, 1978.

Komisja Bizantynologiczna przy Komitecie Badań nad Kulturą Antyczną PAN, 1986.

British Society for the Promotion of Byzantine Studies, 1989.

Łódzkie Towarzystwo Naukowe, 2001.

Staly Komitet Mediewistów Polskich, 2003.

 

Działalność zawodowa i społeczna:

Pełnomocnik Dziekana Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ ds Programu TEMPUS, 1991-1999.            

Zastępca Dyrektora Instytutu Historii UŁ ds Dydaktycznych, 1994-1999.          

Visiting Fellow  - All Souls College, Oxford, 2001-2001.  

Associate Professor – Department of German and Slavic Studies, Rice University, Houston TX, 2005-2008.   

Kierownik Zakładu Historii Średniowiecznej Europy Zachodniej i Lewantu UŁ, 2005-2011.

Visiting Professor – Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego, 2014-2014.     

 

Udział w redakcjach czasopism naukowych:

Klio Polska. Studia i materiały z dziejów historiografii XIX-XX rczłonek rady naukowej, 2014-obecnie.          

 

Członkostwo w organizacjach i stowarzyszeniach:

Friends of the O.R.P. BŁYSKAWICA Society, 1999-obecnie.

Collegium Artium, członek Rady, 2008-obecnie.

Akademicki Klub Obywatelski im. Lecha Kaczyńskiego w Łodzi, 2001-obecnie.

 

Najważniejsze publikacje:

I. Artykuły:

1. Family Ethos at the Imperial Court of the Paleologos in the Light of the Testimony by Theodore of Montferrat, Byzantina et Slavica Cracoviensia II, 1994, 73-81.

2. Cantacuzene – The Wolf” or Matthias Stryjkowski’s Recollection of Byzantium, Byzantinoslavica, LVI, 1995, 257-267.

3. From Poland to Tenedos. The Project of Using the Teutonic Oorder in the Fight against the Turks after the Fall of Constantinople, Wiesbaden, 1999, 165-176.

4. Byzance, source des stereotypes dans la conscience des Polonais Byzance en Europe, Auzepy, 2003, 43-54.

5. Ought One to Marry? Manuel II Palaiologos’ Point of View,Byzantine and Modern Greek Studies, 31, 2, 2007, 146-156.

6. Byzantine Empresses’ mediations in the feuds between the Palaiologoi (13th-15th Centuries) Konfliktsbewaltigung und Friedensstiftung im Mittelalter, Towarzystwo Naukowe Toruń, 2012, 227-239.

7. Die Herrschaft des Kaisers Manuel I. Komnenos in den Augen von Johannes Kinnamos (in:) Macht und Spiegel der Macht. Herrschaft in Europa in 12. in 13. Jahrhundert vor der Hindergrund der Chronistik, Deutsche Historische Institut, 2013.

 

II. Książki:

1. Bizancjum, Francja i Stolica Apostolska w drugiej połowie XIII wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1986.

2. Łacinniczki nad Bosforem. Małżeństwa bizantyńsko-łacińskie w cesarskiej rodzinie Paleologów (XIII-XV w.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1996.

3. Let the witnesses speak…Contemporary Polish and Central European Politics and Culture, National Archive Publishing Company, Houston 2007.

4. Enough Questions, Enough Answers. Modern Polish Poetry in Translation, National Archive Publishing Company, Houston 2007.

5. The Voice of Byzantium. Byzantium and the Slavs, National Archive Publishing Company, Houston 2008.

6. Oskar Halecki i jego wizja Europy t. 1-3, Instytut Pamięci Narodowej – Uniwersytet Łódzki, Warszawa-Łódź 2012-2014.

7. Drugie oko Europy. Bizancjum w średniowieczu, Chronicon, Wrocław 2015.

 

Najważniejsze nagrody za działalność naukową:

Nagroda naukowa Prezydium Oddziału PAN w Łodzi i Konferencji Rektorów Wyższych Uczelni Łodzi, 1991.

Nagroda Ministra Szkolnictwa Wyższego za książkę Łacinniczki nad Bosforem. Małżeństwa bizantyńsko-łacińskie w cesarskiej rodzinie Paleologów (XIII-XV w.)  Łódź 1996, 1997.

 

Działalność społeczna:

Organizacja wykładów otwartych, dotyczących różnych dziedzin.

 

Popularyzacja nauki:

Udział w audycjach telewizyjnych i radiowych popularyzujących średniowiecze i późne Bizancjum; prelekcje na ten temat w liceach, na uczelni - dla kandydatów na historię i dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

 

Zainteresowania pozanaukowe:

Kinematografia.

Paweł Liberski

ur. 25 listopada 1954 roku w Zgierzu

 

Stopnie/tytuły naukowe i lata otrzymania:

Dr              1982        

Dr hab.      1987

Prof.           1993

 

Członkostwo w towarzystwach naukowych pochodzące z wyboru:

Stowarzyszenie Neuropatologów Polskich, 1999.

New York Academy of Sciences, 1999-2000.

 

Działalność zawodowa i społeczna:

Kierownik Pracowni Mikroskopii Elektronowej Katedry Onkologii Akademii Medycznej w Łodzi, 1990-1993.            

Kierownik Pracowni Mikroskopii Elektronowej Katedry Onkologii Akademii Medycznej w Łodzi, 1993-1994.            

Kierownik Samodzielnej Pracowni Biologii Nowotworów Katedry Onkologii Akademii Medycznej w Łodzi, 1994-1998.    

Kierownik Zakładu Patologii Molekularnej i Neuropatologii Katedry Onkologii Akademii Medycznej w Łodzi (poprzednia nazwa: Zakład Biologii Molekularnej Katedry Onkologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi), 1998-obecnie.            

Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, 2002-2008.                       

 

Najważniejsze publikacje:

I. Artykuły:

1. Fusion of TTYH1 with the C19MC microRNA cluster drives expression of a brain-specific DNMT3B isoform in the embryonal brain tumor ETMR, współautorzy: C.L. Kleinman, N. Gerges, S. Papillon-Cavanagh, P. Sin-Chan, A. Pramatarova, D.A. Quang, V. Adoue, S. Busche, M. Caron, H. Djambazian, A. Bemmo, A.M. Fontebasso, T. Spence, J. Schwartzentruber, S. Albrecht, P. Hauser, M. Garami, A. Klekner, L. Bognar, J.L. Montes, A. Staffa, A. Montpetit, P. Berube, M. Zakrzewska, K. Zakrzewski, Z. Dong, P.M. Siegel, T. Duchaine, C. Perotti, A. Fleming, D. Faury, M. Remke, M. Gallo, P. Dirks, M.D. Taylor, R. Sladek, T. Pastinen, J.A. Chan, A. Huang, J. Majewski, N. Jabado, Nature Genetics, 46, 1, 2014, 39-44.

2. Boginia virus, a newfound hantavirus harbored by the Eurasian water shrew (Neomys fodiens) in Poland, współautorzy: S.H. Gu, J. Markowski, H.J. Kang, J. Hejduk, B. Sikorska, R. Yanagihara, Virology Journal, 10, 1, 2013, 160.

3. Prion pathogenesis is faithfully reproduced in cerebellar organotypic slice cultures, współautorzy: B. Sikorska, PLoS Patogenes, 8, 11, 2012, e1002985.

4. Driver mutations in histone H3.3 and chromatin remodelling genes in paediatric glioblastoma, współautorzy: J. Schwartzentruber, A. Korshunov, X.Y. Liu, D.T. Jones, E. Pfaff, K. Jacob, D. Sturm, A.M. Fontebasso, D.A. Quang, M. Tönjes, V. Hovestadt, S. Albrecht, M. Kool, A. Nantel, C. Konermann, A. Lindroth, N. Jäger, T. Rausch, M. Ryzhova, J.O. Korbel, T. Hielscher, P. Hauser, M. Garami, A. Klekner, L. Bognar, M. Ebinger, M.U. Schuhmann, W. Scheurlen, A. Pekrun, M.C. Frühwald, W. Roggendorf, C. Kramm, M. Dürken, J. Atkinson, P. Lepage, A. Montpetit, M. Zakrzewska, M. Zakrzewski, Z. Dong, P. Siegel, A.E. Kulozik, M. Zapatka, A. Guha, D. Malkin, J. Felsberg, G. Reifenberger, A. von Deimling, K. Ichimura, V.P. Collins, H. Witt, T. Milde, O. Witt, C. Zhang, P. Castelo-Branco, P. Lichter, D. Faury, U. Tabori, C. Plass, J. Majewski, S.M. Pfister, N. Jabado, Nature, 482, 7384, 2012, 226-31.

5. Kuru: genes, cannibals and neuropathology, współautorzy: B. Sikorska, S. Lindenbaum, L. Goldfarb, C. McLean, J.A. Hainfellner, P. Brown, Journal of Neuropathology Experimental Neurology, 71, 2, 2012, 92-103.

6. Autophagy contributes to widespread neuronal degeneration in hamsters infected with the Echigo-1 strain of Creutzfeldt-Jakob disease and mice infected with the Fujisaki strain of Gerstmann-Sträussler-Scheinker (GSS) syndrome, współautorzy: B. Sikorska, P. Gibson, P. Brown, Ultrastructural Pathology, 35, 1, 2011, 31-6.

7. Ultrastructural characteristics (or evaluation) of Creutzfeldt-Jakob disease and other human transmissible spongiform encephalopathies or prion diseases, współautorzy: B. Sikorska, J.J. Hauw, N. Kopp, N. Streichenberger, P. Giraud, J. Boellaard, H. Budka, G.G. Kovacs, J. Ironside, P. Brown, Ultrastructural Pathology, 34, 6, 2010, 351-61.

 

II. Książki:

1. The Ultrastructure of Human Tumours: Applications in Diagnosis and Research, współautorzy: B. Eyden, SS. Banerjee, Y. Ru (red.), Zhejiang University Press, Hangzou and Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg 2013.

2. Neuroonkologia kliniczna, współautorzy: W. Kozubski, W. Biernat (red.), Czelej, Lublin 2011.

3. Neurologia: podręcznik dla studentów medycyny , współautorzy: W. Kozubski (red.), Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2014.

4. Neuropatologia Mossakowskiego, współautorzy: W. Papierz (red.), Czelej, Lublin 2005.

5. Neurodegeneracje. T. 1 i 2, współautorzy: MJ. Mossakowski (red.), Polska Akademia Nauk, Centrum Upowszechniania Nauki, Warszawa 2003.

6. Choroba Creutzfeldta-Jakoba i inne choroby wywołane przez priony – pasażowalne encefalopatie gąbczaste człowieka, Czelej, Lublin 2003.

7. Pasażowalne encefalopatie gąbczaste, Polska Akademia Nauk, Warszawa 1999.

 

Najważniejsze nagrody za działalność naukową:

Nagroda naukowa Prezydium Oddziału PAN w Łodzi i Konferencji Rektorów Wyższych Uczelni Łodzi. 1990

Nagroda Ministra Zdrowia Io, 1993, 1997, 2000, 2001 (zespołowa), 2002 (zespołowa), 2003 (zespołowa), 2004, 2005, 2006 (zespołowa), 2007 (zespołowa).

Nagroda Sekretarza Wydziału VI Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, 1995.

Marcin Studniarski

ur. 17 sierpnia 1953 roku w Łodzi

 

Stopnie/tytuły naukowe i lata otrzymania:

Dr              1980        

Dr hab.      1989

Prof.           2003

 

Działalność zawodowa i społeczna:

Uniwersytet Łódzki, nauczyciel akademicki, 1977-obecnie.          

Członek Polskiej Komisji Akredytacyjnej, 2012-2015.       

Prodziekan Wydziału Matematyki UŁ, 1996-2002.            

Dziekan Wydziału Matematyki UŁ, 2002-2007.     

Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki UŁ, 2007-2008.      

           

Udział w redakcjach czasopism naukowych:

Journal of Optimization Theory and Applicationsassociate editor2010-obecnie.           

Communications in Optimization Theoryeditor2012-obecnie.    

 

Najważniejsze publikacje:

I. Artykuły:

1. Mean value theorems and sufficient optimality conditions for nonsmooth functions, Math. Anal. Appl., 111, 2, 1985, 313-326.

2.Necessary and sufficient conditions for isolated local minima of nonsmooth functions, SIAM J. Control Optim., 24, 5, 1986, 1044-1049.

3. A generalized mean-value theorem and optimality conditions in composite nonsmooth minimization, współautorzy: V. Jeyakumar, Nonlinear Anal, 24, 6, 1995, 883-894.

4. Weak sharp minima: characterizations and sufficient conditions, współautorzy: D.E. Ward, SIAM J. Control Optim, 38, 1, 1999, 219-236.

5. Approximating Clarke’s subgradients of semismooth functions by divided differences, współautorzy: E.D. Rahmo, Numer. Algor, 43, 2006, 385−392.

6. Higher-order conditions for strict local Pareto minima in terms of generalized lower and upper directional derivatives, współautorzy: E-D. Rahmo, J. Math. Anal. Appl., 393, 2012, 212-221.

7. Lower and upper Ginchev derivatives of vector functions and their applications to multiobjective optimization, współautorzy: E.D. Rahmo, A. Stasiak, Optim. Lett, 8, 2014, 653-667.

 

Najważniejsze nagrody za działalność naukową:

II nagroda w Konkursie PTM im J. Marcinkiewicza na najlepszą pracę studencką z matematyki, 1977.

Nagroda III stopnia Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki (za pracę doktorską), 1983.

Nagroda naukowa Prezydium Oddziału PAN w Łodzi i Konferencji Rektorów Wyższych Uczelni Łodzi, 1990.

 

Odznaczenia:

Złoty Krzyż Zasługi, 1993.

Medal Komisji Edukacji Narodowej, 2012.

Złoty Medal za Długoletnią Służbę, 2014.

Zdzisław Więckowski

ur. 18 lipca 1955 roku w Łodzi

 

Stopnie/tytuły naukowe i lata otrzymania:

Dr               1987       

Dr hab.      2000

 

Działalność zawodowa i społeczna:

Kierownik Katedry Mechaniki Materiałów Politechniki Łódzkiej, 2001-2015.     

Visiting researcher, Lulea University of Technology Lulea, Szwecja, 1992-1994.            

Post-doctoral fellow, Korean Advanced Institute of Science and Technology, Daejon, Korea Płd., 1997-1998.            

Visiting Professor, Korean Advanced Institute of Science and Technology, Daejon, Korea Płd., 2004-2004.   

Visiting Professor, Stuttgart University, Niemcy, 2006-2009.       

 Experienced Researcher, Stichtung Deltares, Delft, Królestwo Niderlandów, 2001-2013.

 

Członkostwo w organizacjach i stowarzyszeniach:

Polskie Towarzystwo Metod Komputerowych Mechaniki, 2002–2015, wiceprzewodniczący 2003-2007, członek Zarządu 2007-2015

Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, 1982-2015.

 

Najważniejsze publikacje:

I. Artykuły:

1. The material point method in large strain engineering problems, Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 193, 2004, 4417-4438.

2. Dual finite element methods in homogenization for elastic-plastic fibrous composite material, International Journal of Plasticity, 16, 2000, 199-221.

3. A particle-in-cell solution to the silo discharging problem, współautorzy: S.K. Youn, Y.H. Yeon, International Journal for Numerical Methods in Engineering, 45, 1999, 1202-1225.

4. Stress-based finite element analysis of plane plasticity problems, współautorzy: S.K. Youn, B.S. Moon, International Journal for Numerical Methods in Engineering, 44, 1999, 1505-1525.

5. Solution of quasi-static large-strain problems by the material point method, współautorzy: L. Beuth, P.A. Vermeer, International Journal for Numerical and Analytical Methods in Geomechanics, 35, 2011, 1451-1465.

6. Improvement in accuracy of the finite element method in analysis of stability of Euler-Bernoulli and Timoshenko beams, współautorzy: M. Golubiewski, Thin-Walled Structures, 45, 2007, 950-954.

7. Dual finite element analysis for plasticity-friction torsion of composite bar, International Journal for Numerical Methods in Engineering, 38, 1995, 1901-1916.

 

II. Książki:

1. Modelowanie przepływu materiału sypkiego metodą punktów materialnych, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2012.

 

Najważniejsze nagrody za działalność naukową:

I nagroda za referat w ramach IV Ogólnopolskiej Sesji Studenckich Kół Naukowych Mechaniki Konstrukcji, 1979.

Nagroda Rektora Politechniki Łódzkiej za wyróżniającą się pracę doktorską, 1988.

Nagroda naukowa Prezydium Oddziału PAN w Łodzi i Konferencji Rektorów Wyższych Uczelni Łodzi, 1990.

Nagroda Sekcji Łódzkiej Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej za pracę ,,Dual finite element method in friction problems'' w konkursie prac w zakresie mechaniki stosowanej, 1991.

Nagroda Komitetu Naukowego X Polskiej Konferencji Computer Methods in Mechanics za referat ,,Stress functions and the finite element method in two-dimensional viscoplasticity problems'', 1991.

 

Odznaczenia:

Brązowy Krzyż Zasługi, 2000.

Medal Komisji Edukacji Narodowej, 2012.

 

Andrzej  Lewiński

ur. 20 sierpnia 1953 roku w Łodzi

Stopnie/tytuły naukowe:

Dr                   1981   

Dr hab.          1986

Prof.               1992

 

Członkostwo w towarzystwach naukowych pochodzące z wyboru:

Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego, 1993-1999.

Członek Zarządu Głównego Europejskiej Grupy Badania Szyszynki – European Pineal Study Group, 1990-1993.

Członek Zarządu Głównego Europejskiej Federacji Towarzystw Endokrynologicznych -European Federetion of Endocrine Societies, 1994-2001.

Prezes Polskiego Towarzystwa Tyreologicznego, 2007-obecnie.

Członek Honorowy Polskiego Towarzystwa Endokrynologii Dziecięcej, 2013.

 

Działalność zawodowa i społeczna:

Przewodniczący Krajowego Zespołu Konsultanta Medycznego, a następnie Konsultant krajowy w dziedzinie endokrynologii, 2009-obecnie.         

Dyrektor Departamentu Nauki i Kształcenia Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej, 1997-2000.    

Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki, 2002-2015.

Rektor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, 2002-2008.   

Wiceprzewodniczący Rady Konsultacyjnej Agencji Oceny Technologii Medycznych, 2008-2012.        

Członek Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, 2011-obecnie.   

 

Udział w redakcjach czasopism naukowych:

Endokrynologia Polskaredaktor naczelny, 2000-2002.     

Neuroendocrinology Lettersredaktor honorowy, 2006-obecnie.   

Experimental and Clinical Endocrinology and Diabetesczłonek rady redakcyjnej, 2007-obecnie.     

Thyroid Research, BMC Londonredaktor naczelny, 2008-obecnie.          

Activitas Nervosa Superior Redivivaz-ca redaktora naczelnego, 2009-obecnie.   

 

Członkostwo w organizacjach i stowarzyszeniach:

Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Endokrynologii im. Prof. Tadeusza Pawlikowskiego, 1992-2003.

Członek Polskiej Komisji Kontroli Zaburzeń ds. Niedoboru Jodu, 1993-obecnie.

Wiceprzewodniczący Rady Naukowej przy Prezydencie Miasta Łodzi, 2006-2009.

Członek Komisji Badań Podstawowych KBN (przedstawiciel Ministra Zdrowia), 1999-2000.

Członek Komisji ds. Organizacyjnych i Legislacyjnych Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, 2005-2008.

 

Najważniejsze publikacje:

I. Artykuły:

1. Pituitary is not required for the compensatory thyroid hyperplasia, Hormone Research, 15, 3, 1981, 189-198.

2. Compensatory thyroid hyperplasia in hemithyroidectomized Snell dwarf mice, współautorzy:  A. Bartke, N.K.R. Smith, Endocrinology, 113, 6, 1983, 2317-2319.

3. Melatonin inhibits the basal and TSH-stimulated mitotic activity of thyroid follicular cells in vivo and in organ culture, współautorzy: E. Sewerynek, Journal of Pineal Research, 3, 3, 1986, 291-299.

4. Iodine-induced hyperthyroidism – an epidemiological survey several years after institution of iodine prophylaxis in Poland, współautorzy: Z. Szybiński, E. Bandurska-Stankiewicz,      M. Grzywa, A. Karwowska, I. Kinalska, A. Kowalska, J. Makarewicz, J. Nauman, D. Słowińska-Klencka, J. Sowiński, A. Syrenicz, A. Zonenberg, B. Huszno, M. Klencki, Journal of Endocrinological Investigation, 26, 2, 2003, 57-62.

5. Effects of radioiodine administration on serum concentrations of matrix metalloproteinases, adiponectin and thrombospondin-1, współautorzy: A. Brona, K.C. Lewandowski, D. Jędrzejuk, A. Bohdanowicz-Pawlak, E. Skowrońska-Jóźwiak, M. Bienkiewicz, A. Milewicz, Thyroid Research, 6, 9, 2013, 1-7.

6. Protective effect of KI in mtDNA in porcine thyroid: comparison with KIO3 and nDNA, współautorzy: M. Karbownik-Lewińska, J. Stępniak, M. Milczarek, European Journal of Nutrition, 54, 2, 2015, 319-323.

7. The effect of diagnostic absorbed doses from 131I on human thyrocytes in vitro, współautorzy: Z. Adamczewski, M. Stasiołek, B. Karwowski, M. Dedecjus, D. Orszulak-Michalak, A. Merecz, P.W. Śliwka, B. Puła, International Journal of Molecular Sciences, 16, 7, 2015, 14608-14622.

 

II. Książki:

1. Biologia molekularna człowieka: Molekularne podłoże zjawisk w stanie zdrowia i przebiegu chorób, współautorzy: P.P. Liberski (red. nauk. wyd. polskiego), Czelej, Lublin 2005

2. Menopauza bez tajemnic, Wyd. Lek. PZWL, Warszawa 2006.

3. Choroby tarczycy - kompendium, współautorzy: L. Królicki, M. Karbownik-Lewińska, Czelej, Lublin 2008.

4. Badanie ultrasonograficzne oraz biopsja aspiracyjna cienkoigłowa tarczycy pod kontrolą ultrasonograficzną, red. nauk. wyd. polskiego, Med-Media, Warszawa 2010.

5. Diagnostyka czynnościowa zaburzeń hormonalnych z elementami diagnostyki różnicowej, współautorzy: A. Zygmunt, Wyd. Czelej Sp. z o.o., Lublin 2011.

6. Endokrynologia ogólna i kliniczna, red. nauk. wyd. polskiego, Czelej, Lublin 2011.

7. Choroby tarczycy i przytarczyc – praktyczny podręcznik, red. nauk. wyd. polskiego, Medipage, Warszawa 2013.

 

Najważniejsze nagrody za działalność naukową:

Nagroda ABBOTT GmbH Diagnostika, 1988.

Nagroda naukowa Prezydium Oddziału PAN w Łodzi i Konferencji Rektorów Wyższych Uczelni Łodzi, 1989.

Nagroda Zespołowa MZiOS za szczególne osiągnięcia w dziedzinie ochrony zdrowia – za wdrożenie obligatoryjnego modelu profilaktyki jodowej w Polsce, 1998.

Zespołowa nagroda naukowa Ministra Zdrowia, 2003, 2004, 2005, 2006, 2008, 2011, 2012.

Nagroda - Łódzkie „Eureka” – za działalność naukową, 2006.

Nagroda Ministra Zdrowia za całokształt pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej, 2013.

 

Odznaczenia:

Medal Komisji Edukacji Narodowej, 2004.

Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, 2005.

Złoty Medal Za Zasługi dla Obronności Kraju, 2005.

 

 

Działalność społeczna:

Przez 3 lata był kierownikiem Poradni Endokrynologicznej dla Studentów Wyższych Uczelni w Łodzi. Okres ten był poprzedzony kilkuletnim nieodpłatnym udzielaniem konsultacji endokrynologicznych studentom Łodzi, jako kontynuacja podobnej działalności Prof. Tadeusza Pawlikowskiego (lata 80-te XX wieku). W ramach działalności lekarskiej uczestniczył w akcjach profilaktycznych dotyczących zagadnień menopauzy, żywienia – w szczególności profilaktyki jodowej („Życie zaczyna się po menopauzie”, Gazeta Kuracjusza 2, 47-50, 2011, „Żywienie w okresie około menopauzalnym”, Gazeta Kuracjusza 3, 39-40, 2011, „Właściwe i smaczne żywienie korzystne dla tarczycy”, A. Lewiński, M. Knapska-Kucharska, J. Makarewicz (tłum. z j. niem.), Wyd. Lek. PZWL, Warszawa, 2003). Był współkoordynatorem Narodowego Programu Eliminacji Niedoboru Jodu (1999-2003) oraz koordynatorem Narodowego Programu Zapobiegania i Leczenia Otyłości (2001-2002). Uczestniczył, jako organizator oraz wygłaszał wykłady podczas kilku kolejnych Festiwali Nauki, Techniki i Sztuki organizowanych przez Łódzkie Towarzystwo Naukowe. Ponadto, kilkukrotnie wygłaszał wykłady na zaproszenie Uniwersytetów III Wieku, funkcjonujących na terenie Łodzi.

 

Popularyzacja nauki:

W ramach popularyzacji nauki przygotował i opublikował kilkadziesiąt artykułów popularno-naukowych dotyczących różnych zagadnień endokrynologii, które ukazywały się zarówno w czasopismach ciągłych, także w gazetach, czasami, jako rozdziały w książkach. Służyły temu też liczne publikacje i wykłady.

 

Zainteresowania pozanaukowe:

Muzyka poważna oraz jazz, literatura (Tuwim, Gałczyński), sport (pływanie, piłka nożna, wioślarstwo).

 

Ryszard Pawlak

ur 3 kwietnia 1952 roku w Łodzi

Stopnie/tytuły naukowe i lata otrzymania:

Dr                    1979  

Dr hab.           1985

Prof.                1999

 

Członkostwo w towarzystwach naukowych pochodzące z wyboru:

Komitet Matematyki Polskiej Akademii Nauk, 2005-2008.

 

Działalność zawodowa i społeczna:

Uniwersytet Łódzki, 1975–1977 –asystent; 1977–1979–starszy asystent; 1979–1987– adiunkt; 1987–1990 – docent; 1990–1999 – prof. nazw. Rektorski; 1990–2000 – prof. nazw. z tytułem; 2000  

Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki UŁ, 2008-obecnie.  

Kierownik projektu Nowoczesny nauczyciel matematyki. Wzmocnienie kompetencji nauczycieli matematyki z województwa łódzkiego, 2013-2014.

 

Udział w redakcjach czasopism naukowych:

Didactica Mathematicaeczłonek komitetu redakcyjnego, 2000-obecnie.

Nauczyciele i Matematyka plus Technologia Informacyjnaczłonek komitetu redakcyjnego, 2000-obecnie.       

Deltaczłonek komitetu redakcyjnego, 2006-2008.

Matematyka i komputery1998-obecnie.      

 

Członkostwo w organizacjach i stowarzyszeniach:

Polskie Towarzystwo Matematyczne, 1978-obecnie.

Amerykańskie Towarzystwo Matematyczne (AMS), 1986-obecnie.

 

Najważniejsze publikacje:

I. Artykuły:

1. Darboux homotopies and Darboux retracts - results and questions, Real Analysis Exchange, 20, 2, 1994-95, 805-810.

2. Baire generalized topological spaces, generalized metric spaces and infinite games, współautorzy: A. Loranty, E. Korczak – Kubiak, Acta Mathematica Hungarica, 140, 3, 2013, 203–231.

3. On the entropy of Darboux functions, Coll. Math, 116, 2, 2009, 227-241.

4. First-return limiting notions and rings of Sharkovsky’s functions, współautorzy: H. Pawlak, Real Analysis Exchange, 34, 2, 2009, 549-563.

5. On the topological entropy of continuous and almost continuous functions, współautorzy: A. Loranty, A. Bąkowska, Topology and its Applications, 158, 2011, 2022–2033.

6. The generalized entropy in the generalized topological spaces, współautorzy: A. Loranty, Topology and its Applications, 159, 2012, 1734–1742.

7. On the transitivity of multifunction and density of orbits in generalized topological spaces, współautorzy: A. Loranty, Acta Mathematica Hungarica, 135, 2012, 56-66.

 

II. Książki:

1. Zastosowanie komputera osobistego ZX SPECTRUM w pracy dydaktycznej, KWUŁ, Łódź 1987.

2. Podstawowe zagadnienia dydaktyki matematyki. Liczby, współautorzy: H. Pawlak, KWUŁ, Łódź 1993, 1995.

3. Matematyka 1-3 podręczniki i ćwiczenia, współautorzy: A. Jaskuła, J. Jaskuła, H. Pawlak, R. Pawlak, R. Schmidt, Res Polona, Łódź 1995.

4. Matematyka krok po kroku – podręcznik i zestawy ćwiczeń kl. IV-VI, współautorzy: K. Gałązka, A. Jeżewska, H. Pawlak, A. Warężak, Res Polona, Łódź 1997.

5. Matematyka krok po kroku – podręcznik i zestawy ćwiczeń kl. LO, współautorzy: H. Pawlak, Andrzej Rychlewicz, Alicja Rychlewicz, K. Żylak, Res Polona, Łódź 2002.

6. Matematyka krok po kroku – zestaw zadań maturalnych, współautorzy: A. Rychlewicz, A. Rychlewicz, K. Żylak, Res Polona, Łódź 2000.

 

Najważniejsze nagrody za działalność naukową:

Nagroda Rektora UŁ za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, 1977.

Nagroda Rektora UŁ za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, 1980 .

Nagroda Rektora UŁ za osiągnięcia uzyskane w badaniach naukowych indywidualna  I stopnia, 1981.

Nagroda Rektora UŁ za osiągnięcia naukowo-badawcze zespołowa III stopnia, 1984.

Nagroda Rektora UŁ za osiągnięcia naukowo-badawcze – indywidualna II stopnia, 1987.

Nagroda naukowa Prezydium Oddziału PAN w Łodzi i Konferencji Rektorów Wyższych Uczelni Łodzi, 1989.

 

Odznaczenia:

Złoty Krzyż Zasługi, 2001

Złoty Medal za Długoletnia Służbę, 2014.

Medal Komisji Edukacji Narodowej, 2005.

Złota Odznaka UŁ, 2011.

 

Działalność społeczna:

Działalność w charakterze rzeczoznawcy środków dydaktycznych (programów komputerowych) programów i podręczników szkolnych dla MEN do użytku szkolnego. (2003-2006).

Przewodniczenie Komisji Szkolnictwa Podstawowego i Średniego oraz Popularyzacji Matematyki Polskiego Towarzystwa Matematycznego. (2003-2005).

Opracowywanie podręczników do matematyki dla szkół ponadgimnazjalnych (2003-2004).

 

Zainteresowania pozanaukowe:

Poezja, filozofia, literatura, sport.

 

Andrzej Górak

ur. 15 lutego 1951 roku w Andrychowie

Stopnie/tytuły naukowe i lata otrzymania:

Dr                     1979 

Dr hab.            1990

Prof.                 2003

 

Członkostwo w towarzystwach naukowych pochodzące z wyboru:

Członek Rady Naukowego Centrum Badań i Rozwoju, 2010-2014.

 

Działalność zawodowa i społeczna:

Asystent stażysta; asystent; starszy asystent; adiunkt, Instytut Inżynierii Chemicznej Politechniki Łódzkiej, 1973-1988.    

„Senior researcher”, Ośrodek Badawczy firmy Henkel w Düsseldorfie, Niemcy, 1988-1992.

Profesor w Katedrze Procesów Rozdzielania (Lehrstuhl für Thermische Verfahrenstechnik), Universität Dortmund, 1992-1996.         

Kierownik Katedry Procesów Rozdzielania (Lehrstuhl für Thermische Verfahrenstechnik), Universität Essen, 1996-2000.    

Kierownik Katedry Procesów Rozdzielania (Lehrstuhl für Thermische Verfahrenstechnik), Technische Universität Dortmund, 2000-nadal.

Adiunkt; prof. ndzw. PŁ, Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej, 2000-nadal.

 

Udział w redakcjach czasopism naukowych:

Chemical Engineering and Processing: Process Intensificationedytor, 2000-nadal.       

Chemical and Process Engineering-Inżynieria Chemicznai Procesowaczłonek rady redakcyjnej, 2001-nadal.

Chemical Papersczłonek rady redakcyjnej, 2001-nadal.   

 

Członkostwo w organizacjach i stowarzyszeniach:

Współprzewodniczący Polsko-Niemieckiej Sieci Naukowej ds. Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa Procesowego i Technologii Energetycznej (INCREASE - International Cooperation on Research in Environmental Protection, Process Safety and Energy Technology), 1997-nadal.

Członek Rady Wydziału oraz szeregu komisji Wydziału Fachbereich Chemietechnik der Universitaet Dortmund, 1994-nadal.

Członek Komitetu Naukowego DECHEMA, Komitet „Symulacja i synteza procesowa”, 1992-nadal.

Członek Komitetu Naukowego DECHEMA, Komitet „Dane fizykochemiczne”, 1997-nadal.

Członek Komitetu Naukowego VDI, Komitet „Metody rozdziału”, 1993-nadal.

 

Najważniejsze publikacje:

I. Artykuły:

1. Single stage aqueous two-phase extraction for monoclonal antibody purification from cell supernatant, współautorzy: J. Muendges, I. Stark, S. Mohammad, T. Zeiner, Fluid Phase Equilibria, 385, 2015, 227-236.

2.Pervaporation of binary and ternary mixtures of acetone, isopropyl alcohol and water using polymeric membranes: Experimental characterisation and modelling, współautorzy: K. Koch, Chemical Engineering Science, 115, 2014, 95-114.

3. Investigation of gas stripping and pervaporation for improved feasibility of two-stage butanol production process, współautorzy: M. Setlhaku, S. Heitmann, R. Wichmann, Bioresource Technology, 136, 2013, 102-108.

4. Intensified Reaction and Separation Systems, współautorzy: A. Stankiewicz, Annual Review of Chemical and Biomolecular Engineering, 2, 1, 2011, 431-451.

5. Design and Optimization of a Hybrid Distillation / Melt Crystallization Process, współautorzy: M. Franke, N. Nowotny, E. Ndocko Ndocko, J. Strube, AIChE Journal, 54, 11, 2008, 2925-2942.

6. Process intensification and process systems engineering: A friendly symbiosis, współautorzy: J. Moulijn, A. Stankiewicz, J. Grievink, Computers and Chemical Engineering, 32, 1-2, 2008, 3-11.

7. Hybrid separation processes - Combination of reactive distillation with membrane separation, współautorzy: C. Buchaly, P. Kreis, Chemical Engineering and Processing, 46, 9, 2007, 790-799.

 

II. Książki:

1. Distillation: Operation and applications, współautorzy: H. Schoenmakers, Academic Press, London 2014.

2. Distillation: Equipment and processes, współautorzy: Z. Olujic, Academic Press, London 2014.

3. Distillation: Fundamentals and principles, współautorzy: E. Sorensen, Academic Press, London 2014.

4. Modeling of Reactive Distillation, współautorzy: E. Kenig, w: Modeling of process intensification, Keil, F. (red.), Wiley-VCH, Weinheim 2007.

5.Absorption, współautorzy: K. Hölemannw Fluidverfahrenstechnik, R. Goedecke (red.), Wiley-VCH, Weinheim 2006.

6. Reactive absorption, współautorzy: E. Kenig,w: Integrated chemical processes, K. Sundmacher, (red.), Wiley-VCH, Weinheim 2005.

 

Najważniejsze nagrody za działalność naukową:

Nagroda naukowa Prezydium Oddziału PAN w Łodzi i Konferencji Rektorów Wyższych Uczelni Łodzi, 1989.

Friedrich-Wilhelm-Preis für die Habilitationsschrift an der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule in Aachen, 1992.

Best Project Award 2012 za projekt AIMs (Advanced Interactive Materials by Design), Aarhus, Dania, 2012.

Medal im. Emila Kirschbuama Niemieckiego Stowarzyszenia Inżynierów Chemików ProcessNet za prace naukowe z dziedziny procesów rozdzielania, 2014.

PROSE Award za najlepszą książkę w dziedzinie fizyki i chemii, 2015.

 

Odznaczenia:

Bundesverdienstkreuz am Bande(Niemiecki Federalny Krzyż Zasługi ze Wstęgą), 2010.

Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi RP za wkład we współpracę polsko-niemiecką, 2013.

 

Działalność społeczna:

Dziekan Wydziału Inżynierii Chemicznej i Biochemicznej, Uniwersytet Techniczny w Dortmundzie, Niemcy, 2009-2011.

Prorektor ds. Nauki, Uniwersytet Techniczny w Dortmundzie, Niemcy, 2011-2013.

 

Popularyzacja nauki:

Organizacja pobytu studentów i doktorantów Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej na Summer School of Chemical Engineering w Dortmundzie (Niemcy); od 2000 roku , ok. 30 osób

Ustanowienie Nagrody im. Profesora M. Serwińskiego dla najlepszej pracy dyplomowej Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej; od 2002 roku.