Konferencja Instytutów Naukowych PAN


Konferencja Instytutów Naukowych Polskiej Akademii Nauk (KIN PAN) działających w Łodzi została powołana w dniu 12 grudnia 2022 roku. Do głównych zadań KIN PAN należą popularyzacja osiągnięć naukowych, wymiana doświadczeń pomiędzy Instytutami, podejmowanie działań na rzecz wspólnych przedsięwzięć oraz tworzenie właściwej atmosfery dla funkcjonowania Instytutów.
Przewodniczącym KIN PAN został wybrany prof. dr hab. Marek Potrzebowski, czł. koresp. PAN, dyrektor Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN, wiceprezes Oddziału PAN w Łodzi.

KIN PAN utworzyły 4 instytuty naukowe: 

Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN (CBMiM PAN). Dyrektor: prof. dr hab. Marek Potrzebowski, czł. koresp. PAN.
CBMiM PAN prowadzi badania podstawowe z dziedziny chemii organicznej, chemii bioorganicznej oraz chemii i fizyki polimerów, ze szczególnym naciskiem na rozwijanie zaawansowanych materiałów nisko- oraz wysokocząsteczkowych.
www.cbmm.lodz.pl

Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii PAN (ERCE PAN). Dyrektor: dr hab. Katarzyna Izydorczyk, prof. ERCE.
ERCE PAN zajmuje się eksperymentalnymi oraz teoretycznymi badaniami naukowymi w zakresie rozwoju ekohydrologii oraz wdrażaniu jej w celu odnowy zasobów wodnych w ramach Międzynarodowego Programu Hydrologicznego UNESCO.
www.erce.unesco.lodz.pl

Instytut Biologii Medycznej PAN (IBM PAN). Dyrektor: prof. dr hab. Jarosław Dziadek.
IBM PAN prowadzi badania naukowe w zakresie nauk biomedycznych skupionych na wyjaśnieniu podstawowych mechanizmów molekularnych procesów fizjologicznych i patofizjologicznych oraz biotechnologii medycznej.
www.ibmpan.pl

Ośrodek Badań nad Dawnymi Technologiami Instytutu Archeologii i Etnologii PAN (IAiE PAN). Dyrektor: prof. dr hab. Mariusz Mielczarek.
Ośrodek ma charakter interdyscyplinarny, jego pracownikami oprócz archeologów są historycy i etnolodzy. Centrala IAiE PAN mieści się w Warszawie, w Łodzi znajdują się dwa zespoły badawcze: Zespół Badań Dawnego Uzbrojenia, oraz Zespół Badań nad Dawnym Włókiennictwem.
www.iaepan.edu.pl